Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 27 28 29 30 -31- 32 33 34 35 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
8.12.2014Kúpna zmluva č. 553/2014
Kúpna zmluva č. 553/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 3762/57, o výmere 65 m2, druh pozemku: záhrady, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na Ostravskej ulici, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 5.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
8.12.2014Kúpna zmluva č. 571/2014
Kúpna zmluva č. 571/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 2830/25, o výmere 4 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Majakovského, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 4.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
8.12.2014Kúpna zmluva č. 550/2014
Kúpna zmluva č. 550/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 10362/4, o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Bernoláková, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 5.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
8.12.2014Kúpna zmluva č. 552/2014
Kúpna zmluva č. 552/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 7347/5, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Jelenia č. 14, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 5.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
8.12.2014Kúpna zmluva č. 048803061400
Kúpna zmluva č. 048803061400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2 , LV č. 1. Uzatvorené dňa: 5.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
3.12.2014Dodatok ku kúpnej zmluve č. 05 88 0125 10 00
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 05 88 0125 10 00, ktorej predmetom je odkúpenie podielov 1/12 pozemku parcely registra "C" KN parc. č. 1205/7 o výmere 210 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na LV č. 1284, k. ú. Rača. Uzatvorené dňa: 3.12.2014
Zverejnené dňa: 3.12.2014
3.12.2014Kúpna zmluva č. 409 0412 14
Kúpna zmluva č. 409 0412 14, ktorej predmetom je novovzniknutý pozemok parc. č. 1663/3 záhrada o výmere 10 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka. Uzatvorené dňa: 20.11.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Dúbravka dňa: 25.11.2014
28.11.2014Kúpna zmluva č. 479/2014
Kúpna zmluva č. 479/2014, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti - pozemok registra C KN parc. č. 631/10, o výmere 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemok registra C KN parc. č. 631/11, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 28.11.2014
26.11.2014Kúpna zmluva č. 565/2014
Kúpna zmluva č. 565/2014, ktorej predmetom je predaj pozemkov - podiel vo výške 401/10000 na parc. č. 3023/2 a podiel vo výške 506/1000 k parc. č. 3024/16, nachádzajúce sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, vo dvore na Timravinej ulici. Uzatvorené dňa: 20.11.2014
Zverejnené dňa: 26.11.2014
25.11.2014Kúpna zmluva č. 413 0004 14
Kúpna zmluva č. 413 0004 14, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica - pozemky registra "C" KN parc. č. 853/3 a parc. č. 853/22. Zverejnené MČ Bratislava-Záhorská Bystrica dňa: 27.8.2014
25.11.2014Kúpna zmluva č. 413 0003 14
Kúpna zmluva č. 413 0003 14, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k.ú. Záhorská Bystrica, pozemky registra "C" KN parc. č. 853/27, parc. č. 853/28, parc. č. 853/4, parc. č. 853/24, parc. č. 853/25. Zverejnené MČ Bratislava-Záhorská Bystrica dňa: 2.5.2014
25.11.2014Kúpna zmluva č. 413 0002 14
Kúpna zmluva č. 413 0002 14, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra "C" KN parc. č. 2661/75 - záhrady, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 187 m2. Zverejnené MČ Bratislava-Záhorská Bystrica dňa: 26.2.2014
25.11.2014Kúpna zmluva č. 30201/KZ-037/2013/Jarovce/0164/Ot
Kúpna zmluva č. 30201/KZ-037/2013/Jarovce/0164/Ot, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti - pozemky v k.ú. Jarovce, a to parc. č. 911/206, parc. č. 911/207, parc. č. 925/25 a parc. č. 926/12. Uzatvorené dňa: 12.5.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Jarovce dňa: 12.5.2014
24.11.2014Kúpna zmluva č. 4 02 0007 14
Kúpna zmluva č. 4 02 0007 14, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku, okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, k. ú. Ružinov: parc.č.275/16 vo výmere 23 m², druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, evidovaný v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, zapísaný na liste vlastníctva č.1. Uzatvorené dňa: 11.11.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Ružinov dňa: 12.11.2014
24.11.2014Kúpna zmluva č. 048803091400
Kúpna zmluva č. 048803091400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 24.11.2014
24.11.2014Kúpna zmluva č. 048806611400
Kúpna zmluva č. 048806611400, ktorej predmetom je prevod pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1072 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 282 m2, zapísaného na LV č. 1748 v celosti. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 24.11.2014
13.11.2014Kúpna zmluva č. 457/2014
Kúpna zmluva č. 457/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 636/7, o výmere 18,00 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 13.11.2014
Zverejnené dňa: 13.11.2014
11.11.2014Kúpna zmluva č. 048806331400
Kúpna zmluva č. 048806331400, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 513/72 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1248. Uzatvorené dňa: 10.11.2014
Zverejnené dňa: 11.11.2014
11.11.2014Kúpna zmluva č. 05 88 0662 14 00
Kúpna zmluva č. 05 88 0662 14 00, ktorej predmetom je prevod pozemku k.ú. Vajnory, parc. č. 2052/40 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 253 m2, evidované ako pozemok registra "C" KN, na LV č. 5091. Uzatvorené dňa: 10.11.2014
Zverejnené dňa: 11.11.2014
10.11.2014Kúpna zmluva č. 528/2014
Kúpna zmluva č. 528/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľností - pozemku registra C KN parc. č. 637/11, o výmere 38 m2 a pozemku registra C KN parc. č. 637/12, o výmere 36 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 4.11.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Staré Mesto dňa: 5.11.2014
10.11.2014Kúpna zmluva č. 447/2014
Kúpna zmluva č. 447/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 631/12, o výmere 18,00 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 7.11.2014
Zverejnené dňa: 10.11.2014
3.11.2014Kúpna zmluva č. 048806571400
Kúpna zmluva č. 048806571400, ktorej predmetom je prevod pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 970 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 160 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 v celosti. Uzatvorené dňa: 31.10.2014
Zverejnené dňa: 3.11.2014
3.11.2014Kúpna zmluva č. 048806521400
Kúpna zmluva č. 048806521400, ktorej predmetom je novovytvorený pozemok v k. ú. Staré Mesto, evidovaný ako parcela registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 21527/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 51/2010 zo dňa 03.12.2010, z pozemku registra „E“ parc. č. 21527 – ostatné plochy o výmere 168 m2, zapísaného na LV č. 8925. Uzatvorené dňa: 31.10.2014
Zverejnené dňa: 3.11.2014
30.10.2014Kúpna zmluva č. 04160006/2014
Kúpna zmluva č. 04160006/2014, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ – KN parc.č. 138/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m2, v katastrálnom území Rusovce. Uzatvorené dňa: 13.10.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Rusovce dňa: 14.10.2014
30.10.2014Kúpna zmluva č. 04160005/2014
Kúpna zmluva č. 04160005/2014, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ – KN parc.č. 615/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 306 m2, k.ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 8.10.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Rusovce dňa: 8.10.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 27 28 29 30 -31- 32 33 34 35 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.