Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.11.2021Dodatok č. 04 88 0471 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0471 21 00
Dodatok č. 04 88 0471 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0471 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1195/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5072.
Dátum uzatvorenia: 16.11.2021
Dátum zverejnenia: 18.11.2021
Dátum účinnosti: 19.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.11.2021Kúpna zmluva č. 409 0402 21
Kúpna zmluva č. 409 0402 21, ktorej predmetom sú pozemky reg. „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 866/1 – ostatná plocha vo výmere 14 m2, LV č. 1, parc. č. 866/2 – ostatná plocha vo výmere 23 m2, LV č. 1 a parc. č. 866/11 – ostatná plocha vo výmere 7 m2, LV č. 1 a parc. č. 865/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m2, LV č. 5920.
Dátum uzatvorenia: 21.10.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.11.2021Dodatok č. 04 88 0464 21 01
Dodatok č. 04 88 0464 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0464 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1192/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5065.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 12.11.2021
Dátum účinnosti: 13.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0009 21
KZ č.4 02 0009 21 - Predmetom kúpnej zmluvy je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/36,k.ú.Ružinov vo výmere 3 m2 a pozemok priľahlý parc.č. 1349/82 vo výmere 24 m2.
Dátum uzatvorenia: 28.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0023 21
2. KZ č.4 02 0023 21 - Predmetom kúpnej zmluvy je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/1,k.ú.Ružinov vo výmere 20 m2.
Dátum uzatvorenia: 03.11.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0031 21
1. KZ č.4 02 0031 21 - Predmetom kúpnej zmluvy je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/90,k.ú.Ružinov vo výmere 13 m2.
Dátum uzatvorenia: 29.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
5.11.2021Dodatok č. 04 88 0470 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0470 21 00
Dodatok č. 04 88 0470 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0470 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1194/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5069.
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0040 21
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov reg. C KN parc. č. 2680/33 a 2680/34 v k. ú. Ružinov, LV č. 7868.
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 03.11.2021
Dátum účinnosti: 04.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.10.2021KÚPNA ZMLUVA Č. 59/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 59/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, v podiele 1/1, parc. č. 17332/40 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 16 m2, zapísaná na LV č. 65 a parc. reg. „C“, v podiele 1/16, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísané na LV č. 10850.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.10.2021Kúpna zmluva č. 86/2021/KZ
Kúpna zmluva č. 86/2021/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Vajnory, parc. reg. „C“ parc. č. 2900/6 – záhrada, vo výmere 177 m2 a parc. č. 2900/27 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 31 m2, zapísané na LV č. 2.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.10.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0658 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0658 21 00, predmetom ktorej je pozemok reg. C KN parc. č. 2170/26 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m2, k. ú. Dúbravka, odčlenený GP č. G1-1711/2020 od pozemku reg. EKN parc. č. 2990/4, k. ú. Dúbravka, LV č. 5920.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 28.10.2021
Dátum účinnosti: 29.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
27.10.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0654 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0654 21 00, uzatvorená medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Hanou Naňovou, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k stavbe garáže so súpis č. 8927, zapísanej na LV č. 1 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 275/14 v k. ú. Ružinov, obec Bratislava-Ružinov, Okres Bratislava II.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 27.10.2021
Dátum účinnosti: 28.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.10.2021Dodatok č. 04 88 0442 21 01
Dodatok č. 04 88 0442 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0442 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1190/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5062.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
20.10.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0640 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0640 21 00, ktorej predmetom je Predaj pozemkov registra C KN v k. ú. Ružinov parc. č. 5018/355 a 5018/356 Ing. Miloslavovi Červenému.
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Dátum účinnosti: 21.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.10.2021Kúpna zmluva č. 92/2021/KZ
Kúpna zmluva č. 92/2021/KZ, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Vajnory, a to pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 2843/18 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 22 m², odčlenený geometrickým plánom č. 41/2021, zo dňa 13.04.2021, od pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 2843/1 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 4109 m², zapísaný na LV č. 2.
Dátum uzatvorenia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 19.10.2021
Dátum účinnosti: 20.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
15.10.2021Kúpna zmluva č. 05 88 06 59 21 00
Kúpna zmluva č. 05 88 06 59 21 00, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti v k. ú. Rača, a to pozemkov registra „E“ katastra nehnuteľností, zapísané na LV č. 12805, a to: parc. č. 1618/1 – vinica, vo výmere 155 m², parc. č. 1618/2 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 50 m², parc. č. 1620 – ostatná plocha, vo výmere 183 m².
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Dátum účinnosti: 16.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
14.10.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0633 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0633 21 00, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti v k. ú. Trnávka, a to novovytvoreného pozemku registra „C“ mapy katastra nehnuteľností parc. č. 14839/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 72 m², nachádzajúci sa v okrese Bratislava II, obec BA-m.č. Ružinov, k. ú. Trnávka v celosti do svojho vlastníctva.
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.10.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0007 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0007 21, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemku, parcely registra „C“ , okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, k. ú. Ružinov:-parc. č. 1349/19 vo výmere 18 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, zapísaného na liste vlastníctva č. 1201, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1. - parc. č. 1349/85 vo výmere 23 m², druh pozemku: ostatná plocha, evidovaného v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, zapísaného na liste vlastníctva č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1.
Dátum uzatvorenia: 28.09.2021
Dátum zverejnenia: 13.10.2021
Dátum účinnosti: 14.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.10.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0011 21 [PDF, 562 kB]
Kúpna zmluva č. 4 02 0011 21, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemku, parcely registra „C“ , okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, k. ú. Ružinov:- parc. č. 1349/4 vo výmere 18 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, zapísaného na liste vlastníctva č. 1201, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1. -parc. č. 1349/95 vo výmere 23 m², druh pozemku: ostatná plocha, evidovaného v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, zapísaného na liste vlastníctva č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1.
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 13.10.2021
Dátum účinnosti: 14.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.10.2021Kúpna zmluva č. 388/2021
Kúpna zmluva č. 388/2021, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok registra „C“, parc .č. 3379/4,k.ú. Staré Mesto vo výmere 32 m2, kúpna cena: 20 000,00 eur, z toho pre hl. mesto : 10 000,00 eur. Kupujúci: Vladimír Votruba.
Dátum uzatvorenia: 04.10.2021
Dátum zverejnenia: 13.10.2021
Dátum účinnosti: 14.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
4.10.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0006 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0006 21, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemku, parcely registra „C“ , okres: Bratislava II, k. ú. Ružinov, parc. č. 1349/17 vo výmere 18 m², zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného v KN ako parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 1201, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1. - parc. č. 1349/86 vo výmere 24 m², ostatná plocha, evidovaného v KN ako parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1.
Dátum uzatvorenia: 14.09.2021
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Dátum účinnosti: 05.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
4.10.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0004 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0004 21, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemku, parcely registra „C“ , okres: Bratislava II, k. ú. Ružinov -parc. č. 1349/9 vo výmere 18 m², zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného v KN ako parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 1201, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1 a parc. č. 1349/90 vo výmere 23 m², ostatná plocha, evidovaného v KN ako parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1.
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Dátum účinnosti: 05.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.9.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0003 21
KZ č.4 02 0003 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/7,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2 a pozemok priľahlý parc.č. 1349/91 vo výmere 23 m2, kúpna cena: 1499,98 eur, z toho pre hl. mesto : 749,99 eur. Kupujúci: JUDr. Miloš Kováčik a Zuzana Kováčiková. KZ bola podpísaná kupujúcimi dňa 31.08.2021, zverejnená na webe mestskej časti Bratislava-Ružinov dňa 07.09.2021.
Dátum uzatvorenia: 31.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.09.2021
Dátum účinnosti: 17.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.9.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0005 21
KZ č.4 02 0005 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/13,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2 a pozemok priľahlý parc.č. 1349/88 vo výmere 23 m2, kúpna cena: 1499,98 eur, z toho pre hl. mesto : 749,99 eur. Kupujúci: Ing. Igor Fehér. KZ bola podpísaná kupujúcim 03.09.2021, zverejnená na webe mestskej časti Bratislava-Ružinov 07.09.2021.
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 16.09.2021
Dátum účinnosti: 17.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.9.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0469 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0469 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1192/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 13.09.2021
Dátum zverejnenia: 13.09.2021
Dátum účinnosti: 14.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.