Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
15.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0851 21 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0851 21 00, predmetom ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m².
Dátum uzatvorenia: 14.2.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
15.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0849 21 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0849 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11370/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 14.2.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
15.2.2022KÚPNA ZMLUVA Č. 5/2022/SMI
Kúpna zmluva č. 5/2022/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/29 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 28.1.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
7.2.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 1/2022
Kúpna zmluva č. ÚEZ: 1/2022, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN v k.ú. Vinohrady, parc. č. 18437/112 - záhrady o výmere 191 m2, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 68/2018 odčlenením od pozemku "C" KN parc. č. 18437/1, LV č. 6747.
Dátum uzatvorenia: 07.01.2022
Dátum zverejnenia: 07.02.2022
Dátum účinnosti: 08.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
1.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0852 21 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0852 21 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 01.02.2022
Dátum účinnosti: 02.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
27.1.2022Dodatok č. 1 ku Zmluve o prevode vlastníctva k bytu č.1 zo dňa 26.11.2021
Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva k bytu č.1 zo dňa 26.11.2021 ( ďalej len „Zmluva“) dôvodu opravy chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností v uvedenej Zmluve.
Dátum uzatvorenia: 27.1.2022
Dátum zverejnenia: 27.1.2022
Dátum účinnosti: 28.1.2022
25.1.2022Kúpna zmluva č. 413 0003 21
Kúpna zmluva č. 413 0003 21, ktorej predmetom je pozemok reg. C KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2663/105 – orná pôda vo výmere 33 m2, vytvorená podľa GP č. 12/2020 oddelením od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2663/92, LV č. 1.
Dátum uzatvorenia: 16.12.2021
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0850 21
Predmetom kúpnej zmluvy č. 04 88 0850 21 00 je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/36 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 21.01.2022
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Kúpna zmluva č. UEZ: 247/2021
Predmetom kúpnej zmluvy č. ÚEZ: 247/2021 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 688 m2, k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, podiel 7088/27226.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 246/2021
Predmetom kúpnej zmluvy č. ÚEZ: 246/2021 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 5494/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 719 m2, k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, podiel 6644/27270.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 260/2021
Predmetom kúpnej zmluvy č. ÚEZ: 260/2021 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 5494/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 719 m2, k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, podiel 7038/27270.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
20.1.2022Kúpna zmluva č. 303/2021
Predmetom zmluvy je predaj pozemku parc. č. 57/2, k. ú. Podunajské Biskupice, LV č. 1.
Dátum uzatvorenia: 11.01.2022
Dátum zverejnenia: 20.01.2022
Dátum účinnosti: 21.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.1.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0799 21 00
Predmetom kúpnej zmluvy č. 04 88 0799 21 00 sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 11375/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2 a parc. č. 11375/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, LV č. 1, k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 12.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.1.2022Kúpna zmluva č. 302/2021
Predmet Zmluvy – Kúpa pozemku parc. č. 2242/4, k. ú. Podunajské Biskupice, LV č. 1.
Dátum uzatvorenia: 27.12.2021
Dátum zverejnenia: 11.1.2022
Dátum účinnosti: 12.1.2022
4.1.2022Kúpna zmluva č. 74/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 74/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/34 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 04.01.2022
Dátum účinnosti: 05.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.1.2022Kúpna zmluva č. 73/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 73/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/28 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 03.01.2022
Dátum účinnosti: 04.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
31.12.2021KUPNA ZMLUVA č. KP/004/2021
Predmetom je predaj pozemku parc. č. 904 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1 do vlastníctva MUDr. Michala Tuleka, bytom Bratislava.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 31.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
27.12.2021Dodatok č. 04 88 0449 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0449 21 00
Dodatok č. 04 88 0449 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0449 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1191/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5064.
Dátum uzatvorenia: 23.12.2021
Dátum zverejnenia: 27.12.2021
Dátum účinnosti: 28.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
27.12.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0769 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0769 21 00, predmetom ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2044/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², zapísaného na LV č. 1656 vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 27.12.2021
Dátum účinnosti: 28.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.12.2021Kúpna zmluva č. 05 88 0847 21 00
Kúpa nebytového priestoru č. 12/1 v bytovom dome na Stavbárskej 42 súp. č. 5178 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu vo veľkosti 320/100000.
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.12.2021Kúpna zmluva č. 479/2021
Kúpna zmluva uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou v zastúpení mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Ing. Danicou Baricovou rod. Janoviakovou, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3841/36 na LV č. 1656, vytvorený oddelením od pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3841/18 v zmysle GP č. 4/2021.
Dátum uzatvorenia: 12.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
14.12.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0798 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0798 21 00, predmetom ktorej predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 237 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 5567.
Dátum uzatvorenia: 14.12.2021
Dátum zverejnenia: 14.12.2021
Dátum účinnosti: 15.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.12.2021KÚPNA ZMLUVA Č. 70/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 70/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/27 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 08.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0041 21
KZ č.4 02 0041 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/16,k.ú.Ružinov vo výmere 12 m2.
Dátum uzatvorenia: 24.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0012 21
KZ č.4 02 0012 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/10,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2, a pozemok priľahlý ku garáži, parc.č.1349/98 vo výmere 11m2
Dátum uzatvorenia: 18.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.