Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
4.4.2022Kúpna zmluva č. KP/001/2022
Kúpna zmluva č. KP/001/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 783/10, k. ú. Rusovce MVDr. Antonovi Dostálovi, PhD.
Dátum uzatvorenia: 16.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
31.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0154 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0154 22 00, predmetom ktorej je predaj pozemkov reg. „C“ KN, parc. č. 429/15, vo výmere 14 m² a novovzniknutý pozemok parc. č. 429/23, vo výmere 9 m², odčlenený geometrickým plánom č. 03/2021, od pozemku parc. č. 429/14, v k. ú. Rača.
Dátum uzatvorenia: 22.03.2022
Dátum zverejnenia: 31.03.2022
Dátum účinnosti: 01.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0070 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/13 do výlučného vlastníctva Mgr. Ľubice Salmášovej.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0067 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/10 do výlučného vlastníctva Mgr. Ľubice Salmášovej.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0068 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/11 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Albína Barok a Márie Barokovej.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0071 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/14 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Liany Bernátovej, PhD. a MUDr. Mariána Bernáta.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0076 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/19 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jany Briffa a Josepha Briffu.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0075 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/18 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Ľubice Ozorákovej a MUDr. Mareka Ozoráka, PhD.
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0039 21
Predmet zmluvy: prevod VP k pozemkom parc. č. 15109/45, 15109/46, 15109/139 a 15109/136, k. ú. Trnávka.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
23.3.2022Kúpna zmluva 05 88 0152 22 00
Kúpna zmluva 05 88 0152 22 00, predmetom ktorej je prevod spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/6 k celku na rodinnom dome so súpisným číslom 3287 v k.ú. Staré Mesto, kúpna cena: 250 000,- eur. Kupujúci: hlavné mesto SR Bratislava, predávajúci: Martina Konrády Magulová a Marek Konrády.
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum účinnosti: 24.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0086 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0086 22 00, ktorej premetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.

Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
15.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0072 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0072 22 00 uzatvorená medzi predávajúcim: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a predávajúcim: Katarína Hovorková Kamencová, o prevod nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 15263/15 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 20 m² zapísaného na LV č. 1201.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 15.03.2022
Dátum účinnosti: 16.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
15.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0073 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0073 22 00 uzatvorená medzi predávajúcim: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcimi: Ing. Peter Lacko a Ing.Janka Lacko o prevode nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 15263/16 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 23 m² zapísaného na LV č. 1201.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 15.03.2022
Dátum účinnosti: 16.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0080 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0080 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 10.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0102 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0102 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0069 22 00
Predmet: Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ N, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/12 do vlastníctva Jána Bakoša.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 412 000122
Kúpna zmluva č. 412 000122, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 441/2, k. ú. Devínska Nová Ves.
Dátum uzatvorenia: 25.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0004 22
4. Kúpna zmluva č. 4 02 0004 22 – Predmetom zmluvy je kúpa pozemku registra „“C“ parc.č.9573/3,k.ú.Nivy o výmere 23m2
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0003 22
3. Kúpna zmluva č. 4 02 0003 22 – predmetom zmluvy je kúpa pozemku registra „“C“ parc.č.9573/2,k.ú.Nivy o výmere 23m2.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0002 22
2. Kúpna zmluva č. 4 02 0002 22 – predmetom zmluvy je kúpa pozemku registra „“C“ parc.č.9572/2,k.ú.Nivy o výmere 23m2.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0001 22
1. Kúpna zmluva č. 4 02 0001 22 – Predmetom zmluvy je kúpa pozemku registra „“C“ parc.č.9572/2,k.ú.Nivy o výmere 23m2.
Dátum uzatvorenia: 18.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0083 22 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0083 22 00, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/65 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m².
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
7.3.2022Kúpna zmluva č. 05 88 0028 22 00
Predmet zmluvy: kúpa nebytového priestoru č. 2, k. ú. Ružinov do výlučného vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 07.03.2022
Dátum zverejnenia: 07.03.2022
Dátum účinnosti: 08.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0051 22 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0051 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0039 22 00
Predmet: Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 3071/3.
Dátum uzatvorenia: 21.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.