Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.9.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0445 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0445 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1190/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku
Dátum uzatvorenia: 09.09.2021
Dátum zverejnenia: 09.09.2021
Dátum účinnosti: 10.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.9.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0013 21
KZ č.4 02 0013 21, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemku pod garážou registra „C“, parc.č.1349/14, k.ú.Ružinov vo výmere 17 m2 a pozemok priľahlý parc.č. 1349/100 vo výmere 1 m2, kúpna cena: 1145,89 eur, z toho pre hl.mesto : 572,94 eur. Kupujúci: Mgr.Ľubica Joštová. KZ bola podpísaná kupujúcim 25.08.2021, zverejnená na webe mestskej časti Bratislava- Ružinov 25.08.2021
Dátum uzatvorenia: 25.08.2021
Dátum zverejnenia: 08.09.2021
Dátum účinnosti: 09.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.9.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0002 21
KZ č.4 02 0002 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemku pod garážou registra „C“, parc.č.1349/5,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2 a pozemok priľahlý parc.č. 1349/92 vo výmere 23 m2, kúpna cena: 1499,98 eur, z toho pre hl.mesto : 749,99 eur. Kupujúci: Ing. Milan Kusyn a PharmDr.Janka Kusynová. KZ bola podpísaná kupujúcimi 23.08.2021, zverejnená na webe mestskej časti Bratislava- Ružinov 25.08.2021
Dátum uzatvorenia: 23.08.2021
Dátum zverejnenia: 08.09.2021
Dátum účinnosti: 09.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.9.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0014 21
KZ č.4 02 0014 21, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemku pod garážou registra „C“, parc.č.1349/18,k.ú.Ružinov vo výmere 6m2, kúpna cena: 400,02 eur, z toho pre hl.mesto : 200,01 eur. Kupujúci: Jozef Trandžík a Jarmila Trandžíková. KZ bola podpísaná kupujúcimi 24.08.2021, zverejnená na webe mestskej časti Bratislava-Ružinov 25.08.2021
Dátum uzatvorenia: 24.08.2021
Dátum zverejnenia: 08.09.2021
Dátum účinnosti: 09.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.9.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0449 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0449 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1191/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 03.09.2021
Dátum účinnosti: 04.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.9.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0470 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0470 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1194/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 03.09.2021
Dátum účinnosti: 04.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.8.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0016 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0016 21, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 275/11 - vo výmere 22 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 09.08.2021
Dátum zverejnenia: 30.08.2021
Dátum účinnosti: 31.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
27.8.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0008 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0008 21, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 1349/22 o výmere 10 m2, zastavaná plocha a nádvoria a parc. č. 1349/83 o výmere 25 m2, ostatná plocha v k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 13.8.2021
Dátum zverejnenia:27.8.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2021
27.8.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0001 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0001 21, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 1349/15 o výmere 19 m2, zastavaná plocha a nádvoria a parc. č. 1349/87 vo výmere 24 m2, ostatná plocha v k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 9.8.2021
Dátum zverejnenia:27.8.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2021
27.8.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0010 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0010 21, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 1349/2 - o výmere 19 m2, zastavaná plocha a nádvoria a parc. č. 1349/94 o výmere 25 m2, ostatná plocha v k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 12.8.2021
Dátum zverejnenia:27.8.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2021
23.8.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0448 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0448 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1195/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.

Dátum uzatvorenia: 23.8.2021
Dátum zverejnenia: 23.8.2021
Dátum účinnosti: 24.8.2021
18.8.2021Kúpna zmluva ÚEZ Č.180/2021
Predaj pozemku registra “C“ KN parc. č. 5348/12 - ostatné plochy vo výmere 96 m2, k. ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/2 - ostatné plochy vo výmere 295 m2, evidovaného na LV č. 39, a to na základe geometrického plánu č. 36739685 – 1368/21, úradne overeného pod č. G1-251/2021.
Dátum uzatvorenia: 11.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
18.8.2021Kúpna zmluva č. 0488 0511 2100
Kúpna zmluva č. 0488 0511 2100, predmetom ktorej je pozemok reg. C KN parc. č. 3414/29 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, k. ú. Lamač, odčlenený GP č. 79 – 1/2019 od pozemku reg. „E“ KN parc. č. 333/101, k. ú. Lamač, LV č. 3758
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.8.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0403 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0403 21 00, predmetom ktorej je pozemok reg. C KN parc. č. 1874/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, odčlenený GP č. 25/2018 od pozemku reg. „E“ parc. č. 652/2, k. ú. Záhorská Bystrica, LV č. 7186
Dátum uzatvorenia: 10.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.8.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0464 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0464 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1192/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 12.08.2021
Dátum zverejnenia: 12.08.2021
Dátum účinnosti: 13.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.8.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0471 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0471 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1195/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 12.08.2021
Dátum zverejnenia: 12.08.2021
Dátum účinnosti: 13.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.8.2021Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 03 O 0001 21 o prevode vlastníctva nebytového priestoru
Dátum uzatvorenia: 27.07.2021
Dátum zverejnenia: 12.08.2021
Dátum účinnosti: 13.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.7.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0443 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0443 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1193/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.

Dátum uzatvorenia: 30.07.2021
Dátum zverejnenia: 30.07.2021
Dátum účinnosti: 31.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.7.2021Kúpna zmluva č. ÚEZ: 136/2021
Kúpna zmluva č. ÚEZ 136/2021, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 11258/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, k. ú. Nové Mesto.

Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.7.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0385 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0385 21 00, ktorej predmetom sú pozemky reg. C KN v k. ú. Lamač, parc. č. 2813/2 – zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 18 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 a parc. č. 2813/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1

Dátum uzatvorenia: 27.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.7.2021Dodatok č. 00748/2021-PKZP-K40226/17.01
Dodatok č. 00748/2021-PKZP-K40226/17.01 č. 05 88 0542 17 01 k Zmluve o prevode vlastníctva č. 02439/2017-PKZP-K40226/17.00 č. 05 88 0542 17 00 - predmetom ktorého je úprava zmluvy o prevode pozemkov registra E KN parc. č. 3618/2, parc. č. 4401/1 a parc. č. 4401/2, k. ú. Karlova Ves.

Dátum uzatvorenia: 12.07.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021
26.7.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0442 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0442 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1190/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.

Dátum uzatvorenia: 26.07.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021
26.7.2021Kúpna zmluva č. ÚEZ 74/2021
Kúpna zmluva č. ÚEZ 74/2021, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 18437/111 – záhrada o výmere 283 m2, k. ú. Vinohrady.

Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021
22.7.2021Kúpna zmluva č. 413 0002 21
Kúpna zmluva č. 413 0002 21, ktorej predmetom je pozemok reg. C KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2665/38 – záhrada vo výmere 76 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Dátum uzatvorenia: 17.05.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
Dátum účinnosti: 23.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00040 [PDF, 2,1 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00040 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Branislav Ondriáš, Rovniaková 14, 85102 Bratislava.
Predmet zmluvy: Predaj koňa Riesen, nar. 01.01.2008, životné číslo: 703002006190208.
Cena: 2038,18 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.