Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 18 19 20 21 -22- 23 24 25 26 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
5.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0002 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0002 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15263/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m² v k.ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 21.08.2017
Zverejnené dňa: 05.09.2017
5.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0019 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0019 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/ 22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² v k.ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 21.08.2017
Zverejnené dňa: 05.09.2017
5.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0009 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0009 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15263/30, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m² v k.ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 16.08.2017
Zverejnené dňa: 05.09.2017
5.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0011 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0011 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15273/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m² v k.ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 21.08.2017
Zverejnené dňa: 05.09.2017
5.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0007 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0007 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15263/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m² v k.ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa:15.08.2017
Zverejnené dňa: 05.09.2017
25.8.2017Kúpna zmluva č. 44/2017 a č. 30201/KZ-1/2017/Jarovce/1175 v znení Dodatku č. 1
Kúpna zmluva č. 44/2017 a č. 30201/KZ-1/2017/Jarovce/1175 v znení dodatku č. 1, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra „C“ KN parc. č. 911/413 – ostatná plocha vo výmere 4400 m2, parc. č. 911/414 – ostatná plocha vo výmere 3338 m2, parc. č. 911/415 – ostatná plocha vo výmere 1 m2, parc. č. 911/416 - ostatná plocha vo výmere 2 m2, k. ú. Jarovce.
Uzatvorená dňa : 10.7.2017
Zverejnená dňa : 25.8.2017
9.8.2017Kúpna zmluva č. KP/002/2017
Kúpna zmluva č. KP/002/2017, ktorej predmetom je prevod pozemku registra „C“ KN par. č. 628/3 – záhrada vo výmere 867 m2 v k.ú. Rusovce do podielového spoluvlastníctva kupujúcich

Uzatvorená dňa : 2.8.2017
Zverejnená dňa : 9.8.2017
8.8.2017Kúpna zmluva č. 32/2017
Kúpna zmluva č. 32/2017, ktorej predmetom je prevod pozemku registra „E“ KN parc. č. 979/1 o celkovej výmere 52 m² v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa 29. 6. 2017
Zverejnená dňa: 8. 8. 2017
26.7.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0525 17 00
Kúpna zmluva č. 048805251700, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 1437/55, parc. č. 1437/56, parc. č. 1437/58, parc. č. 1437/60, parc. č. 1437/62, parc. č. 1437/63, parc. č. 1437/65, parc. č. 1437/66, parc. č. 1437/68, parc. č. 1437/69, parc. č. 1437/71 a parc. č. 1437/72 v k.ú. Dúbravka
Uzatvorená dňa : 21.7.2017
Zverejnená dňa : 25.7.2017
20.7.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0479 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0479 17 00, ktorej predmetom je prevod novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, obec: BA - m. č. Petržalka, okres Bratislava V, parc. č. 2275/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 418 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 53/2015 zo dňa 16.2.2015 z časti pozemku registra „E“ parc. č. 5012/9, zapísaného na LV č. 4833.
Uzatvorená dňa : 14.7.2017
Zverejnená dňa : 20.7.2017
14.7.2017Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo mestskej časti Bratislava-Ružinov 4 02 0007 16
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo mestskej časti Bratislava-Ružinov 4 02 0007 16, ktorý bol uzatvorený z dôvodu, že nesúlad stavu nehnuteľností podrobne špecifikovaných v čl. III bod 3.2 Kúpnej zmluvy č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo mestskej časti Bratislava-Ružinov 4 02 0007 16, s údajmi vedenými v katastri nehnuteľností si vyžaduje konsolidáciu. Konsolidácia nesúladného stavu nehnuteľností bola vykonaná identifikáciou parciel, prevod ktorých bol predmetom Kúpnej zmluvy a Geometrickým plánom č. 1502/a/2016 (zapísaný v evidencii KN pred povolením vkladu vlastníckeho práva do KN vyplývajúci z Kúpnej zmluvy) vyhotovený spoločnosťou GEOMAP2 s.r.o. dňa 31. 08. 2016 úradne overeného dňa 23. 09. 2016.

Dátum uzatvorenia : 20.6.2017
Dátum zverejnenia : 14.7.2017
13.7.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0499 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0499 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1469/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656
Uzatvorené dňa: 26.06.2017
Zverejnené dňa: 12.07.2017
13.7.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0498 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0498 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1469/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656.
Uzatvorené dňa: 20.06.2017
Zverejnené dňa: 12.07.2017
11.7.2017Kúpna zmluva č. predávajúceho: 1 12 001 17 č. kupujúceho: 17 / 508 / E11200 / KZ
Kúpna zmluva č. predávajúceho: 1 12 001 17 č. kupujúceho: 17 / 508 / E11200, ktorej predmetom je predaj pozemku nehnuteľnosti v k. ú. Devín, registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 495/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m² a parc. č. 495/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m² zapísané na LV č. 1.

Uzatvorené dňa: 28.06.2017
Zverejnené dňa: 11.07.2017
7.7.2017Kúpna zmluva č. 152/2017
Kúpna zmluva č. 152/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku parcely registra C KN č. 4840/38 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa na ul. Prokopa Veľkého, okres: Bratislava 1, obec: Bratislava - mestská časť Bratislava-Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností vedeným Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10, je vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Uzatvorené dňa: 23.06.2017
Zverejnené dňa: 07.07.2017
28.6.2017Kúpna zmluva č. 68/2017/KZ
Kúpna zmluva č. 68/2017/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 27/18 v k. ú. Vajnory.
Uzatvorené dňa: 14.06.2017
Zverejnené dňa: 28.06.2017
26.6.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0444 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0444 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1790/2 – záhrady vo výmere 36 m² v k. ú. Devínska Nová Ves.
Uzatvorené dňa: 20.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017
26.6.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0467 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0467 17 00, ktorej predmetom je predaj častí pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2670/7, parc. č. 2670/11, parc. č. 2670/26, parc. č. 2670/27 a parc. č. 2670/28 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 21.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017
26.6.2017Kúpna zmluva č. 048804461700
Kúpna zmluva č. 048804461700, ktorej predmetom je predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 21643/52 a parc. č. 21644/10 v k. ú. Vinohrady.
Uzatvorené dňa: 26.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017
13.6.2017Kúpna zmluva č. 0488 0395 1700
Kúpna zmluva č. 0488 0395 1700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2489/3 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorené dňa: 23.05.2017
Zverejnené dňa: 13.06.2017
2.6.2017Kúpna zmluva č. 048303561700
Kúpna zmluva č. 048303561700, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 3624/146 a parc. č. 3624/145 v k. ú. Vrakuňa.
Uzatvorené dňa: 02.06.2017
Zverejnené dňa: 02.06.2017
2.6.2017Kúpna zmluva č. 21/2017
Kúpna zmluva č. 21/2017, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 4963/193 a 4963/223 v k. ú. Rača.
Uzatvorené dňa: 04.05.2017
Zverejnené dňa: 02.06.2017
2.6.2017Kúpna zmluva č.048804101700
Kúpna zmluva č.048804101700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 146/1 v k. ú. Rača.
Uzatvorené dňa: 29.05.2017
Zverejnené dňa: 02.06.2017
29.5.2017Kúpna zmluva č. KP/001/2017
Kúpna zmluva č. KP/001/2017, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1180/76 a 1180/88 v k. ú. Rusovce.
Uzatvorené dňa: 25.04.2017
Zverejnené dňa: 29.05.2017
26.5.2017Kúpna zmluva č. 60/2017/KZ
Kúpna zmluva č. 60/2017/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2899/3 a 2899/16 v k. ú. Vajnory.
Uzatvorené dňa: 9.05.2017
Zverejnené dňa: 26.05.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 18 19 20 21 -22- 23 24 25 26 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.