Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0063 18 [PDF, 59 kB]
Kúpna zmluva č. 409 0063 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/10 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 88 m2, parc. č. 3058/65 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2 a parc. č. 3058/66 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 13 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0069 18
Kúpna zmluva č. 409 0069 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/20 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 88 m2, parc. č. 3058/83 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 40 m2 a parc. č. 3058/84 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 13 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0061 18
Kúpna zmluva č. 409 0061 18, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 3113 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 280 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 14. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0002 18
Kúpna zmluva č. 4 02 0002 18, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 237/39 - záhrady o výmere 7 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 19. 3. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
17.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0065 18
Kúpna zmluva č. 409 0065 18 uzatvorená dňa 13.02.2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/12 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2 a novovzniknutých pozemkov parc. č. 3058/69 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 10 m2 a parc. č. 3058/70 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 8 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka, za kúpnu cenu 12.200,00 Eur.

Uzatvorená dňa: 13.02.2018
Zverejnená dňa: 17.04.2018
17.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0068 18
Kúpna zmluva č. 409 0068 18, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 3058/5 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 40 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – Dúbravka za kúpnu cenu 8.000,00 Eur.

Uzatvorené dňa: 13.02.2018
Zverejnené dňa: 17.04.2018
16.4.2018Kúpna zmluva uzatvorená dňa 23.02.2018
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 23.02.2018 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v správe Mestskej časti Bratislava – Lamač ako predávajúcimi a spoločnosťou Michal Raninec – MIRAN, so sídlom Studenohorská 52, 841 03 Bratislava ako kupujúcim, ktorej predmetom je predaj stavby súpisné č. 2108 – budova bývalej kotolne K24, postavenej na pozemku parc. č. 437 a zapísanej na liste vlastníctva č. 728 v k. ú. Lamač.

Uzatvorené dňa: 23.02.2018
Zverejnené dňa: 16.04.2018
13.4.2018Kúpna zmluva č. 05 88 0225 18 00
Kúpna zmluva č. 05 88 0225 18 00, ktorej predmetom je predaj podielu ½ na pozemku registra “E” parc. č. 15436 – záhrady vo výmere 1078 m², nachádzajúceho sa v k.ú. Nivy, zapísaného na liste vlastníctva č. LV č.4429.

Uzatvorené dňa: 12.04.2018
Zverejnené dňa: 13.04.2018
21.3.2018Kúpna zmluva č. 05 88 0305 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 0305 17 00, ktorej predmetom je predaj spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti, pozemku registra “E” katastra nehnuteľností parc. č. 3634/1 – záhrady vo výmere 3 347 m² v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorené dňa: 21.03.2018
Zverejnené dňa: 21.03.2018
13.3.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0031 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0031 17, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 233/8 vo výmere 19 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 05.02.2018
Zverejnené dňa: 13.03.2018
7.3.2018KÚPNA ZMLUVA č. 18/2018
KÚPNA ZMLUVA č. 18/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17374/76, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1 a predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17374/108, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 402 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/24 v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 28.02.2018
Zverejnené dňa: 07.03.2018
7.3.2018KÚPNA ZMLUVA č. 13/2018/SMI
KÚPNA ZMLUVA č. 13/2018/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN: parc. č. 674/46, parc. č. 674/49, parc, č. 674/50, parc. č. 674/56, parc. č. 674/145, parc. č. 674/146, parc. č. 674/208, parc. č. 674/209, parc. č. 674/210, parc. č. 674/213, parc. č. 674/242 - druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 24 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely registra „C“ KN parc. č. 674/43 na základe geometrického plánu č. 14/2, a parc. č. 1025/12 v k. ú. Rača.
7.3.2018KÚPNA ZMLUVA č. 4/2018
KÚPNA ZMLUVA č. 4/2018, ktorej predmetom je predaj nebytového priestoru č. 2 - 920 v suteréne bytového domu súp. č. 7770 na pozemku registra "C" parc. č. 2875/42, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 874 m2, vchod: Karpatské nám. 10, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 1571/491985 v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 07.03.2018
23.2.2018Kúpna zmluva č. 4 03 0022 18
Kúpna zmluva č. 4 03 0022 18, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2995 - záhrady vo výmere 396 m² v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorené dňa: 07.02.2018
Zverejnené dňa: 23.02.2018
14.2.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0033 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0033 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc.č. 97/8 – vo výmere 22 m², druh pozemku ostatné plochy v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 14.02.2018
14.2.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0032 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0032 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc.č. 97/15 – vo výmere 23 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 24.01.2018
Zverejnené dňa: 14.02.2018
14.2.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0034 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0034 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc.č. 275/15 – vo výmere 22 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 14.02.2018
14.2.2018Kúpna zmluva č. 048810781700
Kúpna zmluva č. 048810781700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa:14.02.2018
Zverejnené dňa: 14.02.2018
12.2.2018KÚPNA ZMLUVA č. arch. č. mestskej časti: KZ/01/2017
KÚPNA ZMLUVA č. arch. č. mestskej časti: KZ/01/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 571/136 vo výmere 130 m2, druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Čunovo.

Uzatvorené dňa: 14.12.2017
Zverejnené dňa: 12.02.2018
12.2.2018Kúpna zmluva č. 554/2017
Kúpna zmluva č. 554/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 3673/3 vo výmere 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 18.01.2018
Zverejnené dňa: 12.02.2018
12.2.2018Kúpna zmluva č. 13/2018
Kúpna zmluva č. 13/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 3874/5 vo výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 30.01.2018
Zverejnené dňa: 12.02.2018
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048810751700
Kúpna zmluva č. 048810751700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048800461800
Kúpna zmluva č. 048800461800, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048800051800
Kúpna zmluva č. 048800051800, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048810771700
Kúpna zmluva č. 048810771700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.