Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.6.2018Kúpna zmluva č. 232/2018 [PDF, 164 kB]
Kúpna zmluva č. 232/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 4007/9 vo výmere 18 m2, druh pozemku: ostatné plochy, v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 18.06.2018
Zverejnená dňa: 28.06.2018
28.6.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 96/2018 [PDF, 1,1 MB]
Kúpna zmluva č. ÚEZ 96/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 19227/35 vo výmere 76 m2, druh pozemku: ostatné plochy v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.05.2018
Zverejnená dňa: 28.06.2018
21.6.2018Kúpna zmluva č. 412 000 518 [PDF, 885 kB]
Kúpna zmluva č. 412 000 518, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1428/91 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, ktorý vznikol odčlenením od parcely registra „C“ KN, parc. č. 1428/30 – ostatné plochy vo výmere 7085 m2, podľa geometrického plánu č. 224/2017 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 21.05.2018
Zverejnená dňa: 21.06.2018
18.6.2018Kúpna zmluva č. 04 88 04 95 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 04 95 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m².

Uzatvorená dňa: 18.06.2018
Zverejnená dňa: 18.06.2018
15.6.2018Kúpna zmluva č. 118 02 18 3
Kúpna zmluva č. 118 02 18 3, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 4020/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2, parc. č. 4019/3 – záhrady vo výmere 13 m2, parc. č. 4023/7 – záhrady vo výmere 9 m2, k.ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 28.05.2018
Zverejnená dňa: 15.06.2018
15.6.2018Kúpna zmluva č. 048804051800
Kúpna zmluva č. 048804051800, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ parc. č. 250/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, k. ú. Dúbravka a novovytvorený pozemok parc. č. 250/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2, k. ú. Dúbravka, vzniknutý geometrickým plánom č. 12–3/2016 odčlenením od pozemku reg. „E“ parc. č. 692/200, k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 24.05.2018
Zverejnená dňa: 15.06.2018
13.6.2018Kúpna zmluva č. 199/2018
Kúpna zmluva č. 199/2018, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti – pozemku parcely registra C KN č. 4840/40 vo výmere 22 m2 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 25.05.2018
Zverejnená dňa: 13.06.2018
13.6.2018Kúpna zmluva č. 048802051800
Kúpna zmluva č. 048802051800, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku, parc. č. 2089/7 – záhrada vo výmere 95 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 150/2015 od pozemku reg. „C“ parc. č. 2089/7, evidovaného na liste vlastníctva č. 5920 pre k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 24.05.2018
Zverejnená dňa: 13.06.2018
11.6.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0416 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0416 18 00, ktorej predmetom je kúpa pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 492/2 – záhrady vo výmere 31 m² v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 11.06.2018
31.5.2018Kúpna zmluva č. 27/2018/KZ
Kúpna zmluva č. 27/2018/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" parc. č. 1808/402 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, parc. č. 1808/730 – ostatné plochy o výmere 15 m2 a parc.č. 2697/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 v k. ú. Vajnory.

Uzatvorená dňa: 15.05.2018
Zverejnená dňa: 31.05.2018
24.5.2018Kúpna zmluva č. 143/2018
Kúpna zmluva č. 143/2018, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti – pozemku parcely registra C KN č. 7263/2 o výmere 252 m2 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 18.05.2018
Zverejnená dňa: 24.05.2018
22.5.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0394 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0394 18 00, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, pre každého kupujúceho v ideálnom podiele ½, a to pozemok registra „C“ KN parc. č. 10109/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 22.05.2018
Zverejnená dňa: 22.05.2018
22.5.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0397 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0397 18 00 , ktorej predmetom je podiel vo výške 1/3 na nehnuteľnosti, pozemku registra „C“ KN parc. č. 792/12 – záhrady o výmere 57 m² v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 22.05.2018
Zverejnená dňa: 22.05.2018
17.5.2018Kúpna zmluva č. 04 88 03 40 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 03 40 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Rača, parc. č. 1506/92 – vinice vo výmere 10 m², parc. č. 1506/93 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m², parc. č. 1506/94 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m² a parc. č. 1506/95 – vinice vo výmere 93 m².

Uzatvorená dňa: 15.05.2018
Zverejnená dňa: 17.05.2018
4.5.2018Kúpna zmluva č. 409 0066 18
Kúpna zmluva č. 409 0066 18 uzatvorená dňa 12.03.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku zapísaného v katastri nehnuteľností registra „C“ parc. č. 3058/15 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 45 m2 a novovzniknutých pozemkov 3058/93 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 12 m2 a 3058/94 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 18 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 12.03.2018
Zverejnená dňa: 04.05.2018
4.5.2018Kúpna zmluva č. 083 02 18 3
Kúpna zmluva č. 083 02 18 3 uzatvorená dňa 23.04.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 2296/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 42 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 23.04.2018
Zverejnená dňa: 04.05.2018
3.5.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0001 18
Kúpna zmluva č. 4 02 0001 18 uzatvorená dňa 29.03.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 2670/29 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 29.03.2018
Zverejnené dňa: 03.05.2018
25.4.2018Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 18 - 2018
Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 18 - 2018 uzatvorená dňa 16.04.2018 , ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 5214/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 125 m2, parc. č. 5388/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 167 m2, parc. č. 5389/4 - ostatné plochy vo výmere 136 m2, parc. č. 5391/4 – ostatné plochy vo výmere 33 m2, parc. č. 5391/8 – ostatné plochy vo výmere 621 m2 a parc. č. 5392/2 – ostatné plochy vo výmere 255 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 16.04.2018
Zverejnené dňa: 25.04.2018
25.4.2018Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 19 - 2018
Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 19 - 2018 uzatvorená dňa 16.04.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 3662/95 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 400 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 16.04.2018
Zverejnené dňa: 25.04.2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0953 17
Kúpna zmluva č. 409 0953 17, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 1735/14 - ostatné plochy vo výmere 68 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 26. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0062 18
Kúpna zmluva č. 409 0062 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/6 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 46 m2, parc. č. 3058/57 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2 a parc. č. 3058/58 - zastavaná plochy a nádvoria vo výmere 7 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 12. 3. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpne zmluva č. 409 0072 18
Kúpne zmluva č. 409 0072 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/23 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2, parc. č. 3058/77 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 10 m2 a parc. č. 3058/78 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0067 18
Kúpna zmluva č. 409 0067 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/16 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2, parc. č. 3058/91 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 11m2 a parc. č. 3058/92 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0064 18
Kúpna zmluva č. 409 0064 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/11 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2, parc. č. 3058/67 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 11 m2 a parc. č. 3058/68 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0070 18
Kúpna zmluva č. 409 0070 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/21 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2, parc. č. 3058/81 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2 a parc. č. 3058/82 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.