Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 42 43 44 45 -46- 47 48 49 50 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
21.2.2012Kúpna zmluva č. 048800811200 [PDF, 1,4 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Rača, pozemku registra C parc. č. 1307/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 627 m2, zapísanom na LV č. 1628.
Zverejnené dňa: 21.2.2012
21.2.2012Kúpna zmluva č. 41100112 [PDF, 1,4 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra C zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Devín, v k. ú. Devín, pozemok parc. č. 1029/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1.
Zverejnené dňa: 21.2.2012
15.2.2012Kúpna zmluva č. 048806931100 [PDF, 1,1 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/15 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6049.
Zverejnené dňa: 15.2.2012
13.2.2012Kúpna zmluva č. 404 00412 [PDF, 662 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra C zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, pozemok parc. č. 5478/34 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1720 m2 v spoluvlastníckom podiele 2870/253826, zapísaný na LV č. 6136.
Zverejnené dňa: 13.2.2012
6.2.2012kúpna zmluva č. 40400112 [PDF, 724 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra C zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, novovytvorený pozemok parc. č. 4930/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2, zapísaná na LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 6.2.2012
27.1.2012Kúpna zmluva č. 048810031100 [PDF, 871 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pozemkov registra C parc. č. 882/11, 1213/26, 1437/44, 2282, 2761, 2769, 2838, 2871, 3101, 3167, 3292, 3379, ako pozemkov pod trafostanicami.
Zverejnené dňa: 27.1.2012
20.1.2012Kúpna zmluva č. 048806841100 [PDF, 548 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6041.
Zverejnené dňa: 20.1.2012
20.1.2012Kúpna zmluva č. 048806831100 [PDF, 553 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6040.
Zverejnené dňa: 20.1.2012
13.1.2012Kúpna zmluva č. 403020912 [PDF, 814 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra C zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 2937 - záhrady o výmere 395 m2, zapísaného na LV č. 1.
Zverejnené dňa: 13.1.2012
13.1.2012Kúpna zmluva č. 403020812 [PDF, 892 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra C zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 2929 - záhrady o výmere 381 m2, zapísaného na LV č. 1.
Zverejnené dňa: 13.1.2012
13.1.2012Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 40409111 [PDF, 989 kB]
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena na predaj pozemku registra C zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 4711/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 4/2011, na ktorom sa zriaďuje vecné bremeno v prospech hl. m. SR Bratislavy spočívajúce v práve prechodu a prejazdu.
Zverejnené dňa: 13.1.2012
13.1.2012Kúpna zmluva č. 40408911 [PDF, 762 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra C zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5680/20 - záhrady o výmere 538 m2, parc.č. 5680/21 - záhrady o výmere 570 m2 , parc. č. 5680/22 - záhrady o výmere 561 m2, parc. č. 5680/23 - záhrady o výmere 517 m2, parc. č. 5680/24 - záhrady o výmere 473 m2, parc. č. 5680/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2 a parc. č. 5680/25 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2, zapísaných na LV č. 1.
Zverejnené dňa: 13.1.2012
10.1.2012Kúpna zmluva č. 460000001038 [PDF, 821 kB]
Zmluva na predaj primárnej tepelnej prípojky 2x DN 125 realizovanej v rámci stavby Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu vedenú do objektu odovzdávacej stanice zimného štadióna na pozemkoch parc. čísla 15142/1, 15141/1 a 15141/4 zapísaných na LV č. 1516 katastrálne územie Bratislava - Nové Mesto.
Zverejnené dňa 10.1.2012
3.1.2012Kúpna zmluva č. 048804131100 [PDF, 696 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti, k. ú. Staré Mesto, novovytvoreného pozemku parc. č. 21700/44 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 240 m2, podľa GP č. 14/2011 oddelený od pozemku registra C KN parc. č. 21700/1, LV č. 1656.
Zverejnené dňa: 03.01.2012
27.12.2011Kúpna zmluva č. 601041611 [PDF, 1,1 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9857/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 27.12.2011
23.12.2011Kúpna zmluva č. 413000111 [PDF, 842 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2660/72, 2662/7, 2665/40, 3282/86, 3282/160, 3282/161, 3282/162, evidovaných ako parcely registra "C".
Zverejnené dňa: 23.12.2011
22.12.2011Kúpna zmluva č. 048810361100 [PDF, 601 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pozemku registra C parc. č. 5503/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, zapísanom na LV č. 3610, ako pozemok pod garážou súp. č. 4933.
Zverejnené dňa: 22.12.2011
22.12.2011Kúpna zmluva č. 048810111100 [PDF, 549 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností, k. ú. Devínska Nová Ves, pozemok registra C KN parc. č. 3691/3 - záhrady o výmere 92 m2, LV č. 4172.
Zverejnené dňa: 22.12.2011
21.12.2011Kúpna zmluva č. 601041411 [PDF, 517 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2631/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
21.12.2011Kúpna zmluva č. 601041711 [PDF, 516 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10362/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
21.12.2011Kúpna zmluva č. 601013811 [PDF, 570 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3874/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
21.12.2011Kúpna zmluva č. 601041511 [PDF, 523 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9053/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
21.12.2011Kúpna zmluva č. 048810241100 [PDF, 700 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností, k. ú. Lamač, pozemkov registra C KN parc. č. 737 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 552 m2, parc. č. 738 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, parc. č. 739 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 1530, ako aj pozemku registra C KN parc. č. 740 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 1588, a stavby súp. č. 1267 - rodinný dom na parc. č. 740 v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 1588.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
21.12.2011Dodatok č. 048807701101 ku Kúpnej zmluve č. 048807701100 [PDF, 548 kB]
Dodatok č. 048807701101 ku Kúpnej zmluve č. 048807701100 uzatvorený dňa 20.12.2011.Predmetom dodatku je doplnenie rodného čísla kupujúcej.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
12.12.2011Kúpna zmluva č. 048806121100 [PDF, 2,4 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností, k. ú. Staré Mesto, novovytvorených pozemkov parc. č. 4641/128 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2 a parc. č. 4641/129 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2 , podľa GP č. 21/2011 oddelené od pozemku registra C KN parc. č. 4641/1, LV č. 1656.
Zverejnené dňa: 12.12.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 42 43 44 45 -46- 47 48 49 50 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.