Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 41 42 43 44 -45- 46 47 48 49 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
17.5.2012Kúpna zmluva č. 606000312 [PDF, 695 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, parc. č. 1307/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2 a parc. č. 1307/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2, evidovaných ako parcely registra "C", LV č. 1628.
Zverejnené dňa: 17.05.2012
16.5.2012Kúpna zmluva č. 404 008 12 [PDF, 671 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2805/2 - záhrada o výmere 98 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 16.05.2012
11.5.2012Kúpna zmluva č. 04160003/2012 [PDF, 715 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rusovce, v k. ú. Rusovce, parc. č. 165/2 - záhrada o výmere 46 m2 a parc. č. 166 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 644 m2, evidovaných ako parcely registra "C", LV č. 1780.
Zverejnené dňa: 11.05.2012
4.5.2012Kúpna zmluva č. 606000112 [PDF, 728 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, parc. č. 96/1- záhrada o výmere 128 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1.
Zverejnené dňa: 4.5.2012
4.5.2012Kúpna zmluva č. 404 020 12 [PDF, 726 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5590/110 - zastavaná plocha o výmere 14 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 4.5.2012
4.5.2012Kúpna zmluva č. 404 016 12 [PDF, 716 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5590/141 - zastavaná plocha o výmere 44 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 4.5.2012
20.4.2012Kúpna zmluva č. 04160002/2012 [PDF, 617 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rusovce, v k. ú. Rusovce, parc. č. 422/1 - záhrada o výmere 203 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1.
Zverejnené dňa: 20.04.2012
5.4.2012Kúpna zmluva č. 60102012 [PDF, 523 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3719/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 05.04.2012
22.3.2012Kúpna zmluva č. 60102112 [PDF, 530 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2758/25 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 22.03.2012
22.3.2012Kúpna zmluva č. 048801641200 [PDF, 649 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, novovytvoreného pozemku parc. č. 1620/2- ostatné plochy o výmere 20 m2, vzniknutého geometrickým plánom č. 20/2008 oddelením od pozemku parc. č. 1620 evidovaného ako parcela registra "C" na LV č. 46.
Zverejnené dňa: 22.3.2012
19.3.2012Kúpna zmluva a dohoda o vzájomnom urovnaní č. 068800451200 [PDF, 895 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku registra "C" parc. č. 380 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 739 m2 a stavby so súp. č. 370 ( Michalská 5 ) situovanú na parc. č. 380 a dohoda o vzájomnom urovnaní.
Zverejnená: 19.3.2012
13.3.2012Kúpna zmluva č. 048806961100 [PDF, 567 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/18 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6052.
Zverejnené dňa: 13.3.2012
13.3.2012Kúpna zmluva č. 048806951100 [PDF, 565 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/17 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6051.
Zverejnené dňa: 13.3.2012
13.3.2012Kúpna zmluva č. 048806941100 [PDF, 591 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/16 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6050.
Zverejnené dňa: 13.3.2012
13.3.2012Kúpna zmluva č. 048806861100 [PDF, 596 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6043.
Zverejnené dňa: 13.3.2012
12.3.2012Kúpna zmluva č. 60102412 [PDF, 504 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3453/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 12.03.2012
12.3.2012Kúpna zmluva č. 60101912 [PDF, 493 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9855/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 12.03.2012
9.3.2012Zámenná zmluva č. 038809441100 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom zámennej zmluvy sú pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy parc. č. 8109/4, 8113/4, 8115/12, 8115/13, 21739/17, 21739/28 a 21739/32 v k. ú. Staré Mesto, za pozemky vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, parc. č. 21739/21, 21739/22, 21739/23, 21738/3 a 21738/5 v k. ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Kúpna zmluva č. 048800951200 [PDF, 723 kB]
Kúpna zmluva na predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21572/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, parc. č. 21572/7- zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 a parc. č. 21572/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, vzniknutých podľa GP č. 49/2011 oddelením od pozemku parc. č. 21572/3 evidovaného ako parcela registra C na LV č. 1656.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Kúpna zmluva č. 048801691200 [PDF, 759 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra C KN v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2983/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2, parc. č. 2983/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, LV č. 46, a novovytvoreného pozemku parc. č. 2983/24 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 vzniknutého podľa GP č. 153/2011 oddelením od pozemku parc. č. 2983/13 evidovaného ako parcela registra C na LV č. 46.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
2.3.2012Kúpna zmluva č. 048807371100 [PDF, 745 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov registra C parc. č. 3780/1 - ostatné plochy o výmere 144 m2 a parc. č. 3782/7 - ostatné plochy o výmere 104 m2, zapísaných na LV č. 2021.
Zverejnené dňa: 2.3.2012
1.3.2012Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena č. 40409111 [PDF, 712 kB]
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena na predaj pozemku registra C zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 4711/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 4/2011, na ktorom sa zriaďuje vecné bremeno v prospech hl. m. SR Bratislavy spočívajúce v práve prechodu a prejazdu.
Zverejnené dňa: 1.3.2012
24.2.2012Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve č. 403022112 [PDF, 1,8 MB]
Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve na pozemky zverené do správy Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa - projekt TEN-T, k. ú. Vrakuňa
Zverejnené: 24.02.2012
23.2.2012Zámenná zmluva č. 038800021200 [PDF, 1,5 MB]
Predmetom zámennej zmluvy sú nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúce sa v k. ú. Ružinov a k. ú. Petržalka za nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Nové Mesto vo vlastníctve SR - Ministerstva vnútra SR.
Zverejnené dňa: 23.02.2012
22.2.2012Kúpna zmluva č. 048800771200 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 897/2 - ostatné plochy o výmere 69 m2, zapísanom na LV č. 2042, ako priľahlého pozemku.
Zverejnené dňa: 22.2.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 41 42 43 44 -45- 46 47 48 49 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.