Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 40 41 42 43 -44- 45 46 47 48 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
1.8.2012Kúpna zmluva č. 048804541200 [PDF, 590 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra "C" KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 1978/26 - záhrady o výmere 279 m2, LV č. 1201 a parc. č. 1978/32 - záhrady o výmere 55 m2, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 1.8.2012
24.7.2012Kúpna zmluva č. 048804831200 [PDF, 1,5 MB]
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 19228/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, vytvorený podľa GP č. 47/2010 oddelením od parc. č. 19228/7 a 19228/8, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 24.7.2012
24.7.2012Kúpna zmluva č. 048804431200 [PDF, 512 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 14472/46 - ostatné plochy o výmere 139 m2, LV č. 1, k.ú. Trnávka.
Zverejnené dňa: 24.7.2012
24.7.2012Kúpna zmluva č. 048804421200 [PDF, 586 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 3652/17 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2, LV č. 46, k.ú. Karlova Ves.
Zverejnené dňa: 24.7.2012
24.7.2012Kúpna zmluva č. 048804661200 [PDF, 635 kB]
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 3553/44 - ostatné plochy o výmere 273 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 547/11 oddelením od pozemku registra "C" KN parc. č. 3553/39, LV č. 1095, k.ú. Vrakuňa.
Zverejnené dňa: 24.7.2012
23.7.2012Kúpna zmluva č. 048803511200 [PDF, 716 kB]
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 3138/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, vzniknutého podľa GP č. 9-2011 z pozemku registra "E" parc. č. 2983/3 evidovaného na LV č. 8925.
Zverejnené dňa: 23.7.2012
13.7.2012Kúpna zmluva č. 048804021200 [PDF, 1,5 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra "C" KN v k. ú. Devín, parc. č. 2079/4 - zast. pl. o výmere 80 m2, parc. č. 2079/22 - ost. pl. o výmere 46 m2, parc. č. 2079/23 - ost. pl. o výmere 33 m2, podľa GP č. 76/2011.
Zverejnené dňa: 13.7.2012
13.7.2012Kúpna zmluva č. 048804501200 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 4423/10 - zast. pl. o výmere 9 m2, LV č. 1748.
Zverejnené dňa: 13.7.2012
13.7.2012Kúpna zmluva č. 048804011200 [PDF, 1,5 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra "C" KN v k. ú. Devín, parc. č. 2079/6 - zast. pl. o výmere 80 m2, parc. č. 2079/24 - ost. pl. o výmere 25 m2, parc. č. 2079/25 - zast. pl. o výmere 32 m2, podľa GP č. 77/2011.
Zverejnené dňa: 13.7.2012
13.7.2012Kúpna zmluva č. 048804051200 [PDF, 2,2 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" KN v k. ú. Nivy, parc. č. 3563/26 - orná pôda o výmere 34 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 010-M94/2012.
Zverejnené dňa: 13.7.2012
11.7.2012Kúpna zmluva č. 058804641200 [PDF, 129 kB]
Kúpna zmluva na kúpu pozemku registra "C" KN v k. ú. Nivy, parc. č. 15294/36 - ostatné plochy o výmere 307 m2, zapísaného na LV č. 250.
Zverejnené dňa: 11.7.2012
22.6.2012Kúpna zmluva č. 601012411 [PDF, 98 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 754/3 - zastavané pochy a nádvoria o výmere 23m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 22.6.2012
22.6.2012Kúpna zmluva č. 601017412 [PDF, 94 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2608/6 - zastavané pochy a nádvoria o výmere 17 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 22.6.2012
22.6.2012Kúpna zmluva č. 048804041200 [PDF, 126 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17323/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 310 m2 v k.ú. Rača, zapísaného na LV č. 2276.
Zverejnené dňa: 22.6.2012
18.6.2012Kúpna zmluva č. 068801711200 [PDF, 191 kB]
Kúpna zmluva na predaj stavieb v okrese Malacky, obci Lozorno, k. ú. Lozorno so súp. č. 4087 situovaných na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 9954/78, 9954/79, 9954/80, 9954/81, 9954/82, 9954/83 a 9954/84, zapísaných na LV č. 2874.
Zverejnené dňa: 18.6.2012
12.6.2012Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 98/2012 [PDF, 141 kB]
Zmluva na prevod spoluvlastníckeho podielu zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto, k stavbe súp. č. 380 na pozemku parc. č. 393, k pozemkom registra "C" KN parc. č. 393 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2 a parc. č. 395 - záhrady o výmere 88 m2, LV č. 4291, vo veľkosti 51/648.
Zverejnené dňa: 12.06.2012
12.6.2012Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 97/2012 [PDF, 147 kB]
Zmluva na prevod spoluvlastníckeho podielu zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto, k stavbe súp. č. 380 na pozemku parc. č. 393, k pozemkom registra "C" KN parc. č. 393 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2 a parc. č. 395 - záhrady o výmere 88 m2, LV č. 4291, vo veľkosti 102/648.
Zverejnené dňa: 12.06.2012
8.6.2012Kúpna zmluva s Národnou diaľničnou spoločnosťou [PDF, 331 kB]
Odkúpenie zvislého dopravného značenie za 1 €, ktoré bolo zrealizované Národnou diaľničnou spoločnosťou na mestských komunikáciách.
Zverejnené dňa: 11.6.2012
4.6.2012Kúpna zmluva č. 413000112 [PDF, 171 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra "C" KN zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2661/101 - ostatné plochy o výmere 2 m2, parc. č. 2661/48 - záhrady o výmere 186 m2, parc. č. 2662/4 - trvalé trávne porasty o výmere 10 m2, parc. č. 2662/9 - trvalé trávne porasty o výmere 1 m2, parc. č. 2663/84 - záhrady o výmere 9 m2 a parc. č. 2663/89 - záhrady o výmere 11 m2, vzniknuté podľa GP č. 43466559-69/2010 z PK pozemku parc. č. 5851/5 zapísaného v PK vložke č. 2.
Zverejnené dňa: 4.6.2012
1.6.2012Kúpna zmluva č. 601017312 [PDF, 98 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4768 - záhrady o výmere 756 m2, evidovaného ako parcela registra "E", LV č. 8925.
Zverejnené dňa: 1.6.2012
28.5.2012Kúpna zmluva č. 04-14-03-2012 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Petržalka, v k. ú. Petržalka, novovytvorená parc. č. 3662/20 - ostatné plochy o výmere 516 m2, evidovaná ako parcela registra "C", ktorá vznikla podľa GP č. 27/07, z pozemku parc. č. 3662/20 zapísaného LV č. 2159.
Zverejnené dňa: 28.05.2012
22.5.2012Kúpna zmluva č. 60109512 [PDF, 512 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3874/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 22.05.2012
18.5.2012Kúpna zmluva č. 60102212 [PDF, 556 kB]
Kúpna zmluva na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3681/3 - záhrada o výmere 193 m2, evidovanom ako parcela registra "C", LV č. 4226, vo veľkosti 224/300.
Zverejnené dňa: 18.05.2012
16.5.2012Kúpna zmluva č. 404 008 12 [PDF, 671 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2805/2 - záhrada o výmere 98 m2, evidovaná ako parcela registra "C", LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 16.05.2012
17.5.2012Kúpna zmluva č. 606000212 [PDF, 762 kB]
Kúpna zmluva na predaj časti spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. 1341/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a časť spoluvlastníckeho podielu k pozemku par. č. 1341/2 - ostatné plochy o výmere 6,8 m2, LV č. 9529.
Zverejnené dňa: 17.05.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 40 41 42 43 -44- 45 46 47 48 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.