Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 39 40 41 42 -43- 44 45 46 47 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.10.2012Zmluva o prevode akcií, Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 749/2012 z 26.-27.9.2012 prevádza hlavné mesto SR Bratislava akcie spoločnosti TEHELNÉ POLE, a. s. a pozemky pod stavbami športovo-spoločenského centra Tehelné pole I. - Trnavská cesta Bratislava v kat. úz. Nové Mesto. Zmluvy boli podpísané dňa 25.10.2012 a účinnosť nadobudnú nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 26.10.2012
25.10.2012Kúpna zmluva č. 048802641200 [PDF, 125 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Staré Mesto, pozemku registra C parc. č. 7938/32 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 25.10.2012
24.10.2012Kúpna zmluva č. MsP/12/00017 medzi Hl.m.SR a Euroben s.r.o., Teplice, ČR. [PDF, 2,1 MB]
Kúpna zmluva o dodávke krmiva pre služobné psy Mestskej polície Hl. m. SR.
Zverejnené dňa: 24.10.2012
23.10.2012Kúpna zmluva č. 048803681200 [PDF, 685 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Devín, pozemku registra C parc. č. 327/10 - záhrada o výmere 375 m2, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 23.10.2012
23.10.2012Kúpna zmluva č. 068804971200 [PDF, 2,6 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Záhorská Bystrica, stavby súp. č. 7841 na pozemku parc. č. 1064/2 - Dom smútku, LV č. 3713, spolu s príslušenstvom a oplotením.
Zverejnené dňa: 23.10.2012
22.10.2012Dodatok č.1/2012 ku Kúpnej zmluve č. 1/KZ/2011, por. č. MsP/11/00003 [PDF, 557 kB]
Dodatkom sa dopĺňa Kúpna zmluva č. 1/KZú2011 o granulované krmivo pre kone MsP Bratislava.
Zverejnené dňa: 22.10.2012
22.10.2012Kúpna zmluva č. 048803111200 [PDF, 748 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" parc. č. 681/1 - ostatné plochy o výmere 868 m2, LV č. 1656, k. ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 22.10.2012
5.10.2012Dodatok č. 068804531201 ku Kúpnej zmluve č. 068804531200 [PDF, 2 MB]
Predmetom dodatku je zrušenie Kúpnej zmluvy č. 068804531200 v časti týkajúcej sa prevodu spoluvlastníckeho podielu 1465/100000 na nehnuteľnosti v k. ú. Vrakuňa, stavba súp. č. 14127 - hydr. stanica na parc. č. 3599, LV č. 1095, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Augustína Vilema a Márie Vilemovej.
Zverejnené dňa: 5.10.2012
5.10.2012Kúpna zmluva č. 601025412 [PDF, 792 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, pozemok registra C parc. č. 3096/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, LV č. 10.
Zverejnené dňa: 5.10.2012
5.10.2012Kúpna zmluva č. 048804441200 [PDF, 707 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra "C" parc. č. 15666/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2902 m2 a novovytvoreného pozemku parc. č. 15666/62 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 15666/3 podľa GP č. 66/2012, k. ú. Ružinov.
Zverejnené dňa: 5.10.2012
27.9.2012Kúpna zmluva č. 409 0172 12 [PDF, 809 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Dúbravka, v k. ú. Dúbravka, pozemok registra C parc. č. 873/2 - ostatné plochy o výmere 141 m2, LV č. 1, vytvorený GP č. 9/2012.
Zverejnené dňa: 27.9.2012
21.9.2012Kúpna zmluva č. 606001112 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 17374/7- zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, LV č. 1, a spoluvlastnícky podiel 1/24 na pozemku parc. č. 17374/112 - ostatné plochy o výmere 400 m2, zapísaná na LV č. 9803.
Zverejnené dňa: 21.9.2012
21.9.2012Kúpna zmluva č. 606000811 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 17374/52 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, LV č. 1, a spoluvlastnícky podiel 1/24 na pozemku parc. č. 17374/110 - ostatné plochy o výmere 389 m2, zapísaná na LV č. 9804.
Zverejnené dňa: 21.9.2012
12.9.2012Kúpna zmluva č. 606000912 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 17374/103 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 19 m2, LV č. 1, a spoluvlastnícky podiel 1/10 na pozemku parc. č. 17374/109 - ostatné plochy o výmere 162 m2, zapísaná na LV č. 9807.
Zverejnené dňa: 12.9.2012
12.9.2012Kúpna zmluva č. 606000612 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 17374/56 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, LV č. 1, a spoluvlastnícky podiel 6/24 na pozemku parc. č. 17374/110 - ostatné plochy o výmere 389 m2, zapísaná na LV č. 9804, k.ú. Rača.
Zverejnené dňa: 12.09.2012
5.9.2012Kúpna zmluva č. 60102312 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku a stavby zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, a to pozemok parc. č. 9036/2 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 36 m2, evidovaná ako parcela registra "C" a stavba so súp. č. 7362 situovaná na pozemku parc. č. 9036/2 k. ú. Staré Mesto, zapísaná na LV č. 4207 Zverejnené dňa: 05.09.2012
28.8.2012Kúpna zmluva č. 048804901200 [PDF, 826 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Dúbravka, a to pozemkov registra C KN parc. č. 3058/50 - zastavané plochy o výmere 19 m2,parc. č. 3058/51 - zastavané plochy o výmere 114 m2, parc. č. 3058/52 - zastavané plochy o výmere 75 m2 a parc. č. 3058/53 - zastavané plochy o výmere 159 m2, LV č. 847.
Zverejnené dňa: 28.8.2012
27.8.2012Kúpna zmluva č. 048803991200 [PDF, 696 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devín, a to pozemku registra C KN parc. č. 2079/3 - zastavané plochy o výmere 80 m2, LV č. 1786.
Zverejnené dňa: 27.8.2012
23.8.2012Kúpna zmluva č. 048804511200 [PDF, 849 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Kalova Ves, a to pozemkov registra C parc. č. 3888/51, parc. č. 3888/56, parc. č. 3888/105, parc. č. 3888/106, parc. č. 3888/124, parc. č. 3888/125 a parc. č. 3888/127, LV č. 46.
Zverejnené dňa: 23.8.2012
23.8.2012Kúpna zmluva č. 048805111200 [PDF, 1,1 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Dúbravka, a to časti pozemkov registra C podľa GP č. 7/2010 parc. č.580/7 spolu o výmere 19 m2 označených ako diely 2,4,5, a časti parc. č. 580/35 o výmere 4m2 označenej ako diel 3, zapísaných na LV č. 847.
Zverejnené dňa: 23.8.2012
23.8.2012Kúpna zmluva č. 048804001200 [PDF, 777 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Devín, a to pozemku parc. č. 2079/5 - zastavané plochy o výmere 80 m2, LV č. 1786, a novovytvorených pozemkov parc. č. 2079/19 - zastavané plochy o výmere 61 m2 a parc. č. 2079/20 - zastavané plochy o výmere 52 m2, podľa GP č. 65/2011.
Zverejnené dňa: 23.8.2012
10.8.2012Kúpna zmluva č. 606000512 [PDF, 776 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, parc. č. 17374/57 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2 a podiel 1/24 na pozemku parc. č. 17374/110 - ostatné plochy o výmere 389 m2, evidované ako parcely registra "C", zapísané na LV č.1 a na LV č. 9810.
Zverejnené dňa: 10.08.2012
7.8.2012Kúpna zmluva č. 606000712 [PDF, 154 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, parc. č. 2831/2 - trvalý trávnatý porast o výmere 26 m2, evidovaná ako parcela registra "C", zapísaná na LV č.1.
Zverejnené dňa: 07.08.2012
1.8.2012Kúpna zmluva č. 048804911200 [PDF, 729 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Trnávka, pozemky registra „C“, parc. č. 16991/2 - zast. pl. a nádvoria o výmere 121 m2, parc. č. 16991/25 – záhrady o výmere 589 m2, parc. č. 16991/30 - zast. pl. a nádvoria o výmere 13 m2 a stavby súp. č. 4201 – rod. dom na parc. č. 16991/2, zapísaných na LV č. 1010, vrátane vonkajších úprav, drobných stavieb, plotov a garáže na parc. č. 16991/25.
Zverejnené dňa: 1.8.2012
1.8.2012Kúpna zmluva č. 068804531200 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Vrakuňa, stavba súp. č. 14127 - hydr. stanica na parc. č. 3599 v podiele 92250/100000, LV č. 1095.
Zverejnené dňa: 1.8.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 39 40 41 42 -43- 44 45 46 47 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.