Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 101 102 103 104 -105- 106 107 108 109 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.2.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500601500/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky k stavbe "Polyfunkčný objekt Strojární potravinárskeho priemyslu - zmena funkčného využitia". Dátum uzatvorenia: 24.02.2015
Dátum zverejnenia: 27.02.2015
26.2.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500621500/0099
Uzatvorená dňa 25.02.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 03 Odlučovač ropných látok a odkanalizovanie parkovísk, pre stavbu "Nadstavba ôsmich bytových jednotiek Miletičova 72, Bratislava" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Nivy, parc. č. 9384/1
Zverejnené dňa: 26.02.2015
26.2.2015Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500101500
Uzatvorená dňa 26.02.2015 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky elektrickej prípojky k stavbe "Kogeneračná jednotka DP Bratislava Jurajov dvor" na pozemku reg. "C" KN parc.č 17029/1 v k.ú. Nové Mesto
Zverejnené dňa: 26.02.2015
16.2.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500331500/0099
uzatvorená dňa 16.02.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 10 prípojka plynu - rekonštrukcia, pre stavbu "Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3, Bratislava - Staré Mesto" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21777
Dátum zverejnenia: 16.02.2015
16.2.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500291500/0099
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky stavby "BA Studená, záhradkárska osada, NNK". Dátum uzatvorenia: 16.02.2015
Dátum zverejnenia:16.02.2015
9.2.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500281500/0099
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych sietí k stavbe ""Polyfunkčný objekt SOLID, Antolská ul. Bratislava-Petržalka". Dátum uzatvorenia: 06.02.2015
Dátum zverejnenia : 09.02.2015
6.2.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500321500/0099
uzatvorená dňa 06.02.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 331 STL prípojka plynu, pre stavbu "Hotel - Bezručova 5, Bratislava - Staré Mesto" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21777
Dátum zverejnenia: 06.02.2015
2.2.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500351500/0099
uzatvorená dňa 02.02.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia prípojok kanalizácie a plynu k stavbe "Vila Michaela - rekonštrukcia hudobného štúdia na rodinný dom" v Bratislave, Novosvetská ulica, na pozemku reg. "C" KN parc.č.2823/4 a 2823/14 v k.ú. Staré Mesto a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie prípojok kanalizácie a plynu.
Dátum zverejnenia: 02.02.2015
2.2.2015Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286504511400
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena na parcele č. 2985/2 - ostatná plocha vo výmere 28474 zapísanej na liste vlastníctva č.46
Dátum uzatvorenia: 02.02.2015
Dátum zverejnenia : 02.02.2015
2.2.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500031500/0099
uzatvorená dňa 02.02.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN a kanalizačnej prípojky pre stavbu "Rekonštrukcia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave" na pozemkoch reg. "E" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21858/1 a 21859
Dátum zverejnenia: 02.02.2015
26.1.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506141400 o dňa 22.10.2014
Uzatvorený dňa 26.01.2015 za účelom doplnenia druhu a výmery pri pozemku registra CKN parc.č.22398/2, k.ú. Staré Mesto
Zverejnené dňa: 26.01.2015
23.1.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0466 14 00 vrátane súhlasu Ministerstva hospodárstva SR
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0466 14 00 „in personam“, ktoré spočíva v práve umiestniť na časti pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parcela číslo 15294/87 – ostatné plochy o výmere 1890 m2, inžinierske siete, ktoré sú súčasťou stavby „Trolejbusová trať Trenčianska, objekt SO 02 Napájacie vedenie“ ako aj v práve uložené inžinierske siete užívať, prevádzkovať, opravovať, vykonávať na nich údržbu, rekonštruovať a modernizovať. Súhlas Ministerstva hospodárstva zo dňa 12.1.2015
Zverejnené dňa: 23.1.2015
16.1.2015Dodatok č. 288805471401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805471400
Dodatok č. 288805471401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805471400, ktorým sa menia ustanovenia zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288805471400 zo dňa 03.10.2014 v Článku II., v Článku III. a v Článku IV., ktorým sa spresňuje označenie oprávnených z vecného bremena v časti označenia tretích osôb. Uzatvorené dňa: 15.1.2015
Zverejnené dňa: 16.1.2015
12.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286509261400/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena v povinnosti hl. mesta SR Bratislavy strpieť úprevu jestvujúcich rozvodov, zriadenie a uloženie elektro prípojky a trafostanice k stavbe "Polyfunkčné Centrum Einsteinova ul., Bratislava, Polyfunkčný dom a hotel", pozemok registra "C", parc. č.5105/300 v k.ú. Petržalka LV č.2644. Dátum uzatvorenia: 10.12.2014
Dátum zverejnenia: 12.12.2014
12.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286509201400/0099
uzatvorená dňa 10.12.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 06.11 - Ochrana plynovodu DN 1400, SO 43.1 - Silnoprúdové rozvody - preložka vedení 22 kV BVS, a.s. a SO 45.1. - Slaboprúdové rozvody - preložka signalizačného kábla BVS, a.s. pre stavbu "Južné Mesto - Bratislava - Petržalka - Primárna infraštruktúra - veľká okružná križovatka - komunikácie a inžinierske siete" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 3024 a 3029/3
Dátum zverejnenia: 12.12.2014
11.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0943 14 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0943 14 00/0099, ktorou sa budúci povinný z vecného bremena zaväzuje zriadiť na nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ KN, k. ú. Záhorská Bystrica parc. č. 258/5 – orná pôda o výmere cca. 33 m² v rozsahu podľa GP č. 11/13/02 vecné bremeno v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd motorovým vozidlom a strpieť uloženie a prevádzkovanie infraštruktúry; právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa bude viazať k nehnuteľnostiam vo vlastníctve budúcich oprávnených z vecného bremena zapísaných na listoch vlastníctva č. 4830 a č. 4659, teda bude pôsobiť in rem. Uzatvorené dňa: 10.12.2014
Zverejnené dňa: 11.12.2014
9.12.2014Zmluva o vecnom bremene a prevzatí záväzku č. 288808841400/0099
Zmluva o vecnom bremene a prevzatí záväzku č. 288808841400/0099, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno za účelom uloženia Preložky plynárenského zariadenia na nehnuteľnostiach parc. č. 1050/19 a parc. č. 21462/21 k.ú. Staré Mesto v prospech Oprávneného z vecného bremena tak, ako to vyplýva z GP špecifikovaného v článku II ods. 2 bod 2.1 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa. 5.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
9.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286509271400/0099
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie prípojky NN, vodovodnej prípojky a plynovej prípojky k stavbe " Autoservis Polianky", pozemok registra "C" katastra nehnuteľností, parc.č. 2537/1, 2539/3 v k.ú. Dúbravka , LV č.553 a parc č. 2540,2542, 2549/2 v k.ú. Dúbravka , LV č.847. Dátum uzatvorenia: 09.12.2014
Dátum zverejnenia: 09.12.2014
9.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286509231400/0099
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Vila na Baránku", pozemok registra "E" katastra nehnuteľností, parc. č. 21530, k.ú. Staré Mesto, LV č. 8925. Dátum uzatvorenia: 09.12.2014
Dátum zverejnenia : 09.12.2014
9.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509191400/0099
uzatvorená dňa 09.12.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 03 Prípojka NN, SO 04 Prípojka vody a požiarne hydranty, SO 05 Prípojka kanalizácie a SO 06 Prípojka plynu pre stavbu "Novostavba polyfunkčného objektu na Konventnej ul." na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 3256/2, 21545 a reg. "E" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 3252, 3254
Dátum zverejnenia: 09.12.2014
9.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286509081400/0099
uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 09 - Preložka NN k stavbe "Novostavba polyfunkčného objektu na Dobšinského ulici" na pozemku reg. "C" KN parc.č.21700/1 a reg. "E" KN parc.č. 21708 v k.ú. Staré Mesto a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie stavebného objektu SO 09 - Preložka NN.
Dátum zverejnenia: 09.12.2014
9.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509221400
uzatvorená dňa 09.12.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky prípojky NN k stavbe "BA, Residence Valley, Koliba Vtáčnik" na pozemkoch reg. "C" KN parc.č 22301, 4961 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 09.12.2014
8.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508611400/0099
uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky pre stavbu "NN prípojka, Pod Zečákom parc. číslo 2555/153" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Lamač, parc. č. 2555/661, 2555/247
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
8.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508931400/0099
uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN prípojky a plynovej prípojky pre stavbu "Sliačska ulica, skladovo - administratívny objekt - revitalizácia" na pozemkoch reg. "E" KN v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 12131, 12132
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
8.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286508911400
Zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti hlavného mesta strpieť zradenie, uloženie, prevádzkovanie, opravy, odstránenie elektrickej prípojky k stavbe " Mestský bytový dom, Palisády, Zrínskeho ul., Bratislava", na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností, k.ú. Staré Mesto, parc.č.21524, 21523, LV č.8925. Dátum uzatvorenia:03.12.2014
Dátum zverejnenia. 08.12.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 101 102 103 104 -105- 106 107 108 109 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.