Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 100 101 102 103 -104- 105 106 107 108 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.3.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500641500/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie vodovodnej prípojky k rodinnému domu na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú Trnávka parc.č.22245, ktorá nemá založený list vlastníctva, je súčasťou pozemkovoknižnej parcely p.č.22245, ktorá je neknihovaná.
Dátum zverejnenia 25.03.2015
25.3.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501001500/0099
vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrického rozvodu, pre stavbu "BA, Rožňavská, VNK, TS, NN - napojenie záhradkárskej osady" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Trnávka, parc. č. 15109/81 a 23023/1
Dátum zverejnenia: 25.03.2015
25.3.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500311500/0099
uzatvorená dňa 24.03.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 19.b - Teplovod časť napojenia ŽSR a SO 24.b - Sieť BAT oznamovací, napojenie ŽSR poloha po zrušení, pre stavbu "Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3, Bratislava" na pozemku reg. "E" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21782
Dátum zverejnenia: 25.03.2015
25.3.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500911500/0099
uzatvorená dňa 24.03.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO D 07 Distribučný STL plynovod DN 90, pre stavbu "Technická infraštruktúra Fuxová, Bratislava" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 5206/13 a 5206/25
Dátum zverejnenia: 25.03.2015
25.3.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501211500/0099
uzatvorená dňa 2403.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou k bytovému domu Mlynarovičova 1 a 3 v Bratislave na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 50/1
Dátum zverejnenia: 25.03.2015
25.3.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501181500/0099
uzatvorená dňa 2403.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia káblového elektrického vedenia, pre stavbu "BA_Karlova Ves, Iskerníková 3317, NNK" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1
Dátum zverejnenia: 25.03.2015
17.3.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0529 14 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0529 14 00. Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom uloženia, užívania, prevádzky, výkonu správy verejného osvetlenia vybudovaného v rámci stavby: „29 RD Pieskový hon Bratislava - Rusovce“ na Longobardskej ul. v Bratislave a vstupu osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie verejného osvetlenia SO 09 na nehnuteľnostiach k.ú. Rusovce, p.č. 1287/120 a p.č. 1287/84 v prospech oprávneného z vecného bremena. Uzatvorené dňa: 16.3.2015
Zverejnené dňa: 17.3.2015
13.3.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500901500/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky k stavbe " Polyfunkčný objekt, stavebné úpravy stavby na prechodné ubytovanie". Dátum uzatvorenia : 12.03.2015
Dátum zverejnenia : 13.03.2015
13.3.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504571400
Opravený nesprávne uvedený druh pozemku v predmetnej zmluve. Dátum uzatvorenia: 12.03.2015
Dátum zverejnenia: 13.03.2015
12.3.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501021500
uzatvorená dňa 12.03.2015 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebných objektov SO 03- Prípojka NN a TS 05 Prípojka dieselagregátu k stavbe "Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely" na pozemkoch reg. "C" KN parc.č. 21415/3 a parc.č.21415/5 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
12.3.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500831500/0099
uzatvorená dňa 12.03.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 09 - Distribučné káblové vedenie NN, pre stavbu "Dom na Zochovej č. 4" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21443
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
12.3.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500081500/0099
uzatvorená dňa 12.03.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 02 Pripojenie na rozvodnú sieť k stavbe "Výmena sekčných uzáverov sústavy CZT Bratislava-Východ-šachta OS 18", na pozemkoch reg. "C" KN parc.č. 15228/1, 22185, 22191/2 v k.ú. Ružinov a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie stavebného objektu SO 02 Pripojenie na rozvodnú sieť.
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
12.3.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500751500
uzatvorená dňa 12.03.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia inžinierskych sietí, pre stavbu "BA_Condominium, NNV, TS, VNK" na pozemkoch reg. "E" KN v k.ú. Devín, parc. č. 511 a 644/310
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
12.3.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500761500
uzatvorená dňa 12.03.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia inžinierskych sietí, pre stavbu "BA Bojnická, TRANSCOM TECHNIK, VNK TS" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Rača, parc. č. 4924/10 a na pozemku reg. "E" KN v k.ú. Rača, parc. č. 4924/105
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
12.3.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500841500
uzatvorená dňa 12.03.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 02 Vonkajšie rozvody kanalizácie a SO 03 Vonkajšie rozvody plynu, pre stavbu "Komunikácie a inžinierske siete Kĺzavá ulica" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Vinohrady, parc. č. 19379
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
12.3.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500881500/0099
uzatvorená dňa 12.03.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 06 Vonkajšie NN rozvody k stavbe Obytný súbor "Dobré Bývanie" Bratislava - MČ Záhorská Bystrica, na pozemkoch reg. "C" KN parc.č.55/7, 1029/1, 1029/2, 1240 v k.ú. Záhorská Bystrica a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie stavebného objektu SO 06 Vonkajšie NN rozvody.
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
12.3.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500631500
uzatvorená dňa 12.03.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia kanalizačnej, vodovodnej, plynovej a elektrickej prípojky, pre stavbu "Penzión Jeséniova ul." na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Vinohrady, parc. č. 21680
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
12.3.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500161400/0099 zo dňa 28.01.2014
uzatvorený dňa 12.03.2015 za účelom vypustenia stavebného objektu SO 06 Vonkajšie NN rozvody v rámci stavby Obytný súbor "Dobré bývanie" Bratislava - MČ Záhorská Bystrica, zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien.
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
9.3.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500521500/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie vodných stavieb k stavbe "ES Podvornice -rekonštrukcia vodovodnej prípojky. Dátum uzatvorenia: 09.03.2015
Dátum zverejnenia. 09.03.2015
9.3.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500891500/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný dom Lužná". Dátum uzatvorenia: 09.03.2015
Dátum zverejnenia: 09.03.2015
9.3.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500421500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie, prevádzkovanie, údržbu stavebného objektu "Vodovod-predĺženie verejného vodovodu 2. časť, k.ú. Dúbravka". Dátum uzatvorenia: 09.03.2015
Dátum zverejnenia: 09.03.2015
9.3.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500411500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie, uloženie, prevádzkovanie, údržbu, opravy stavebného objektu "Dažďová kanalizácia - 2.časť, k.ú. Devínska Nová Ves. Dátum uzatvorenie: 09.03.2015
Dátum zverejnenia:09.03.2015
4.3.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 00 97 15 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 00 97 15 00/0099, ktorou sa budúci povinný z vecného bremena zaväzuje zriadiť na pozemku č. 1 vecné bremeno v prospech stavebníka, ako aj každodobých vlastníkov nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 15296/7, a to v rozsahu približne určenom GP č. 117/2014 a presne určenom po zameraní hotovej nadstavby bytového domu Mliekárenská ul.; na pozemku č. 2 vecné bremeno v prospech stavebníka, ako aj každodobých vlastníkov nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 15296/7, a to v rozsahu približne určenom GP č. 121/2014 a presne určenom po zameraní hotovej nadstavby bytového domu Mliekárenská ul., a to po tom, ako bude pozemok č. 2 delimitovaný v prospech budúceho povinného z vecného bremena a budúci povinný z vecného bremena sa stane výlučným vlastníkom pozemku č. 2. Vecné bremeno bude spočívať v práve prechodu a prejazdu cez oba pozemky. Uzatvorené dňa: 3.3.2015
Zverejnené dňa: 4.3.2015
27.2.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 06 20 14 00
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 06 20 14 00 zosúladenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 28 8 06 20 14 00 s uznesením MsZ č. 1672/2014 z 24.9.2014. Uzatvorené dňa: 27.2.2015
Zverejnené dňa: 27.2.2015
27.2.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500491500/0099
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky k stavbe novostavba "Obytného domu" Dátum uzatvorenia: 24.02.2015
Dátum zverejnenia: 27.02.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 100 101 102 103 -104- 105 106 107 108 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.