Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 99 100 101 102 -103- 104 105 106 107 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.5.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500301500
Uzatvorená dňa 18.05.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia horúcovodu, pre stavbu "Horúcovod a odovzdávacie stanice tepla Štrkovec okruh č. 5 pre ulicu 760/A Zálužická 1 - 7, 760/B Zálužická 9 - 15 a 760/C Drieňová 13 - 25" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Ružinov, parc. č. 15629/1, 15637/24, 15640/1, 22192/3 a 22192/33.
Zverejnené dňa: 18.05.2015
18.5.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501741500
Uzatvorená dňa 18.05.2015 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky teplovodnej prípojky k stavbe "Teplovodná prípojka pre polyfunkčný súbor Rustaveliho Bratislava-Rača" na pozemkoch reg. "C" KN parc.č. 475/43, 513/3, 674/9, 475/55 v k.ú. Rača.
Zverejnené dňa: 18.05.2015
18.5.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500771500
Uzatvorená dňa 18.05.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia kanalizačného potrubia a ochranného pásma kanalizačného potrubia, pre stavbu "Bratislava, Kanalizačný zberač D - rekonštrukcia" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Rača, parc. č. 4924/10, 6192/1, 17115/2 a 17115/3 a na pozemkoch reg. "E" KN v k.ú. Rača, parc. č. 4919/2, 4921/6, 4940/1, 4942, 4943, 4951, 4952, 4953, 4955/1, 4955/2, 4956/2, 4956/3, 4957/2, 4957/101, 17115/103 a 17115/104.
Zverejnené dňa: 18.05.2015
18.5.2015Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502251500
Uzatvorená dňa 18.05.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 09.1 Prípojka VN 22 kV - TS 1, pre stavbu "Petržalka City - lokalita A Chorvátske rameno - Hálova - Rusovská cesta, Bratislava 5" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 3604, 4355/11 a 4373/11.
Zverejnené dňa: 18.05.2015
12.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 02 35 15 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 02 35 15 00/0099, ktorej predmetom je uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch reg. "C" KN, a to parc. č. 21589/1 v rozsahu 60 m2 a parc. č. 22848/1 v rozsahu 6 m2 v k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 12.5.2015
Zverejnené dňa: 12.5.2015
12.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286501471500/0099
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie plynovej prípojky pre bytový dom Mozartova 17-19, Bratislava. Dátum uzatvorenia: 11.05.2015
Dátum zverejnenia: 12.05.2015
12.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286501661500/0099
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Bergamon-polyfunkčný areál-Mlynské Nivy, Hraničná ul., Bratislava". Dátum uzatvorenia.11.05.2015
Dátum zverejnenia. 12.05.2015
11.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien MAGSP 1500003 (15/333/121440868-ZoP/ZBZ VB)
budúce zriadenie vecných bremien pre pozemky pod SO 30-641-00 Prípojka VN - 22 kV - meniareň Bosáková, k.ú. Petržalka, realizácia stavby NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie
Zverejnená dňa 11.05.2015
7.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501801500/0099
uzatvorená dňa 06.05.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 04 NN prípojka k stavbe "Rekonštrukcia a nadstavba mestskej bytovej vily - Vlčkova 14, Bratislava", na pozemok reg. "E" KN parc.č. 21659/1 v k.ú. Staré Mesto a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu užívania, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie NN prípojky.
Dátum zverejnenia: 07.05.2015
6.5.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500981500
uzatvorená dňa 06.05.2015 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebných objektov G 612.1Preložka VO cesty II/505-časť 1 -1.fáza, G 616.1 Prípojka NN pre VO cesty II/505 - 1.fáza, G 901.3 Kamerový dohľad v križovatke OK4-1.fáza k stavbe "Úprava cesty II/505 a I/2 s napojením na MÚK Lamač-časť 1, 1.fáza" na pozemkoch reg. "C" KN parc.č. 644/273, 644/306, 644/307 a 644/316 v k.ú. Lamač a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie stavebných objektov.
Dátum zverejnenia: 06.05.2015
6.5.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502001500
uzatvorená dňa 06.05.2015 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky kanalizačnej prípojky DN 150 a zemnej prípojky NN k stavbe "Rodinný dom Wattova ulica, Bratislava - Trnávka" na pozemku reg. "C" KN parc.č. 22135 v k.ú. Trnávka a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie kanalizačnej prípojky a prípojky NN.
Dátum zverejnenia: 06.05.2015
22.4.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501191500/0099
uzatvorená dňa 22.04.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO A 25 Prípojka NN k stavbe "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava", na pozemok reg. "C" KN parc.č. 956/25 v k.ú. Staré Mesto a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu užívania, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie prípojky NN.
Dátum zverejnenia: 22.04.2015
22.4.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500141400/0099 zo dňa 04.02.2014
uzatvorený dňa 22.04.2015 za účelom vypustenia stavebného objektu SO A 25 Prípojka NN k stavbe "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava", zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien.
Dátum zverejnenia: 22.04.2015
22.4.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500611500/0099
uzatvorená dňa 22.04.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO D 04 Verejný vodovod DN 150 a SO D 05 Verejná kanalizácia DN 300, pre stavbu "Technická infraštruktúra Fuxová, Bratislava" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 4620/4 a 5211/5
Dátum zverejnenia: 22.04.2015
21.4.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501581500
uzatvorená dňa 21.04.2015 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia a prevádzky prípojky NN k stavbe "Prístavba a prestavba objektu, Kuzmányho 3, Bratislava" na pozemkoch reg. "C" KN parc.č. 3146a 21541/1 v k.ú. Staré Mesto a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu užívania, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie prípojky NN..
Dátum zverejnenia: 21.04.2015
21.4.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501601500
uzatvorená dňa 21.04.2015 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia a prevádzky prípojok inžinierskych sietí vody, kanalizácie, plynu a NN prípojky k stavbe "Novostavba rodinného domu na ul. Pri Suchom mlyne" na pozemok reg. "E" KN parc.č. 21640 v k.ú. Staré Mesto a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie prípojok inžinierskych sietí.
Dátum zverejnenia: 21.04.2015
20.4.2015Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501421500
uzatvorená dňa 20.04.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky, pre stavbu "Polyfunkčný objekt - Fedinova" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 3418, 3436, 3447, 3450/3, 3452 a 3458.
Dátum zverejnenia: 20.04.2015
13.4.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286501531500/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych sietí v k.ú Staré Mesto registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 2876/5 zapísané na LV č.10 a registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č.2874 zapísané na LV č.8925.
Zverejnené dňa: 13.04.2015
10.4.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286501531500/0099
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych sietí v k.ú Staré Mesto registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 2876/5 zapísané na LV č.10 a registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č.2874 zapísané na LV č.8925. Dátum uzatvorenia: 09.04.2015
Dátum zverejnenia: 10.04.2015
10.4.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501551500/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektro prípojky v k.ú. Rača registra "C" katastra nehnuteľností parc.č.475/42, 475/43, 475/46 a 475/87 zapísané na LV č.1248 a registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača parc.č.1486, 1294/11, 1489, 680/4 a 1294/12 zapísané na LV č.400. Dátum uzatvorenia: 09.04.2015
Dátum zverejnenia: 10.04.2015
9.4.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501481500/0099
uzatvorená dňa 09.04.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, pre stavbu "Bytový dom s občianskou vybavenosťou, Muchovo nám. parc. č. 4691/14, Bratislava - Petržalka" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 4620/4, 4620/9, 5206/14, 5206/17 a 5206/18.
Dátum zverejnenia: 09.04.2015
8.4.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801031500
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801031500, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť hlavného mesta SR Bratislavy ako vlastníka zaťažených pozemkov strpieť právo stavby kanalizačnej šachty na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 263/4 k.ú. Čunovo a právo uloženia kanalizačnej prípojky na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 263/3 k.ú. Čunovo. Uzatvorené dňa: 8.4.2015
Zverejnené dňa: 8.4.2015
2.4.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288801111500/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288801111500/0099, ktorej predmetom je budúce zriadenie vecného bremena na Budúcich zaťažených pozemkoch: na pozemku reg. „C“KN parc. č. 404 v rozsahu predbežne určenom na cca 16 m2; na pozemku reg. „E“ KN parc. č. 324/1 v rozsahu predbežne určenom na cca 16 m2, podľa stavu katastra nehnuteľností sa v súčasnosti jedná o pozemok reg. „C“ parc. č. 629/6 bez založeného listu vlastníctva. Uzatvorené dňa: 1.4.2015
Zverejnené dňa: 2.4.2015
26.3.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500991500
uzatvorená dňa 25.03.2015 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia a prevádzky stavebných objektov G 612.1Preložka VO cesty II/505-časť 1 -1.fáza, G 616.1 Prípojka NN pre VO cesty II/505 - 1.fáza, G 901.3 Kamerový dohľad v križovatke OK4-1.fáza k stavbe "Úprava cesty II/505 a I/2 s napojením na MÚK Lamač-časť 1, 1.fáza" na pozemkoch reg. "C" KN parc.č. 644/463 a parc.č.644/465 v k.ú. Lamač a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie stavebných objektov.
Dátum zverejnenia: 26.03.2015
25.3.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501171500/0099
uzatvorená dňa 25.03.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia prípojok inžinierskych sietí - vody, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie a prípojky NN k stavbe "5 rodinných domov Bartókova ulica, prístupová komunikácia a inžinierske siete", na pozemkoch reg. "C" KN parc.č. 2401/6, 2401/7, 2401/10, 2401/12, 2408/28, 2408/29, 2416/13 v k.ú. Staré Mesto a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie prípojok inžinierskych sietí.
Dátum zverejnenia: 25.03.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 99 100 101 102 -103- 104 105 106 107 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.