Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 98 99 100 101 -102- 103 104 105 106 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
16.6.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502471500/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na nehnuteľnosti registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 2985/2 v k.ú. Karlova Ves zapísané na LV č. 46 zriadenie, uloženie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektrickej prípojky. Dátum uzatvorenia:16.06.2015
Dátum zverejnenia: 16.06.2015
16.6.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502111500/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie, uloženie, prevádzkovanie, opráva, odstránenie elektrickej prípojky na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 5572/1, 5575, 5679/7, 5683/4 a 5590/1 v k.ú.Podunajské Biskupice zapísané na LV č. 1395 a parc. č.5680/1 zapísané na LV č.1. Dátum uzatvorenia: 16.06.2015
Dátum zverejnenia: 16.06.2015
16.6.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502701500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť na nehnuteľnosti registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 5444/1 v k.ú Podunajské BIskupice zapísané na LV č.1395 uloženie a prevádzku vodomernej šachty. Dátum uzatvorenia.16.06.2015
Dátum zverejnenia: 16.06.2015
16.6.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502951500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť na nehnuteľnosti registra "E" katastra nehnuteľností parc.č. 606/2 v k.ú. Devínska Nová Ves zapísané na LV č.4172 uloženie a prevádzku inžinierskych sietí. Dátum uzatvorenia: 16.06.2015
Dátum zverejnenia 16.06.2015
16.6.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503751400
uzatvorený dňa 16.06.2015, ktorým dochádza k úprave vymedzenia nehnuteľností, na ktorých sa zriaďuje vecné bremeno
Dátum zverejnenia: 16.06.2015
9.6.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501971500
uzatvorená dňa 08.06.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky a armatúrnej šachty s označením 412 k stavbe "Rekonštrukcia a výstavba objektov na vodovodnej sieti" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 873/2
Dátum zverejnenia: 09.06.2015
9.6.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505481400/0099
uzatvorený dňa 08.06.2015, ktorým dochádza k pristúpeniu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505481400/0099
Dátum zverejnenia: 09.06.2015
9.6.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502531500/0099
uzatvorená dňa 08.06.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 401 Vodovodná prípojka a SO 402.1 Prípojka kanalizácie, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčný komplex Podunajské Biskupice" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5476/46
Dátum zverejnenia: 09.06.2015
9.6.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502761500/0099
uzatvorená dňa 08.06.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Bytový dom s občianskou vybavenosťou, Muchovo nám. parc. č. 4691/14, Bratislava - Petržalka" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 4620/4 a 5206/18
Dátum zverejnenia: 09.06.2015
2.6.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502691500/0099
uzatvorená dňa 02.06.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania hĺbkových anód, ktoré sú súčasťou stavby "Zvýšenie dosahu stanice katódovej ochrany Stará Vajnorská vybudovaním hĺbkových anód" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 17090/1, 17090/3, 17090/7, 17094/2 a 23086/3 a na pozemku reg. "E" KN v k.ú. Rača, parc. č. 17360/1
Dátum zverejnenia: 02.06.2015
2.6.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502541500/0099
uzatvorená dňa 02.06.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 405 Prípojka horúcovodu, SO 421 Prípojky vodovodu a hydranty a SO 423 Prípojky kanalizácie pre bytové domy, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Bratislava" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 10375/4, 10374/5, 21909 a 21904/1
Dátum zverejnenia: 02.06.2015
26.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500661500/0099
uzatvorená dňa 25.05.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO B 02 prípojka elektro NN, SO B 04 Prípojka vody - rekonštruovaná, SO B 05 Prípojka kanalizácie - rekonštruovaná a SO B 07 Prípojka plynu, ktoré sú súčasťou stavby "RODINNÉ DOMY KRČMÉRYHO UL." na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21610
Dátum zverejnenia: 26.05.2015
26.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500651500/0099
uzatvorená dňa 25.05.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO A 02 prípojka elektro NN, SO A 04 Prípojka vody, SO A 05 Prípojka kanalizácie - rekonštruovaná a SO A 07 Prípojka plynu, ktoré sú súčasťou stavby "RODINNÉ DOMY KRČMÉRYHO UL." na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21610
Dátum zverejnenia: 26.05.2015
19.5.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501521500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky v k.ú. Nové Mesto registra "E" katastra nehnuteľností parc.č.13444/1 a 13462/2 zapísané na LV č. 1. Dátum uzatvorenia: 18.05.2015.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
19.5.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501101500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie distribučných rozvodov v k.ú. Staré Mesto registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 3741/1 a 21625 zapísané na LV č.1656. Dátum uzatvorenia: 18.05.2015.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
19.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502271500/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky v k.ú. Dúbravka registra "E" katastra nehnuteľností parc.č. 1047/100 a 866 zapísané na LV č.5920 a registra "C" katastra nehnuteľností k.ú.Dúbravka parc.č. 3421/2 zapísané na LV č. 847. Dátum uzatvorenia. 18.05.2015.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
19.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286501461500/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie horúcovodných rozvodov v k.ú Staré Mesto na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 8684/1, 8684/2, 8684/3 a 21768/5 zapísané na LV č.1656. Dátum uzatvorenia: 18.05.2015.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
19.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501881500/0099
Uzatvorená dňa 18.05.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 01.2 Prístupová komunikácia, ktorá je súčasťou stavby "Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Rača, parc. č. 17424/20.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
19.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501861500/0099
Uzatvorená dňa 18.05.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 01.2 Prístupová komunikácia, ktorá je súčasťou stavby "Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Rača, parc. č. 17424/16 a 17424/15.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
19.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501871500/0099
Uzatvorená dňa 18.05.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 01.2 Prístupová komunikácia, ktorá je súčasťou stavby "Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Rača, parc. č. 17424/36.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
19.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502421500/0099
Uzatvorená dňa 18.05.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia kanalizačnej prípojky, pre stavbu "Rekonštrukcia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave" na pozemku reg. "E" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21860.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
19.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502451500/0099
Uzatvorená dňa 18.05.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 304 Bezkanálový rozvod tepla, pre stavbu "Bytový dom, Čapajevova ulica, Bratislava - Petržalka" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 3110/34 a 3112/1.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
19.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502411500/0099
Uzatvorená dňa 18.05.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky, kanalizačnej prípojky, vodovodnej prípojky, plynovej prípojky a vodovodnej prípojky pre požiarny hydrant, pre stavbu "RODINNÉ DOMY, STROJNÍCKA UL., Bratislava" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Ružinov, parc. č. 3203.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
19.5.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502481500/0099
Uzatvorená dňa 18.05.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky, kanalizačnej prípojky a vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou, pre stavbu "Rodinný dom - Vápencová 30" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 455/1 a na pozemku reg. "E" KN v k.ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3798/1.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
18.5.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501011500
Uzatvorená dňa 18.05.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky a armatúrnej šachty s označením 303 - Žabí majer, pre stavbu "Rekonštrukcia a výstavba objektov na vodovodnej sieti" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 17090/3 a 17090/20.
Zverejnené dňa: 18.05.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 98 99 100 101 -102- 103 104 105 106 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.