Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 97 98 99 100 -101- 102 103 104 105 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
4.8.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503411500/0099
Stručný popis: uzatvorená dňa 03.08.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 22.2 prípojka VN pre TS2, Pionierska a SO 39.1 Preložka vedení NN z TS2 po presune TS 275 Račianska k stavbe "Obytný súbor - Škultétyho ul., 3. a 4. etapa mimoreálová infraštruktúra, 2. fáza", na pozemky reg. "E" KN parc.č. 22001/1, 12026/2, 22006/2, 11891 v k.ú. Nové Mesto a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu užívania, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie elektroprípojok.
Zverejnené dňa: 04.08.2015
4.8.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503751500/0099
Stručný popis: uzatvorená dňa 03.08.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 05.1 VN prípojka k stavbe "Polyfunkčný komplex Bosákova-II.etapa-Bytový dom ALBERO", na pozemok reg. "C" KN parc.č. 5396/15 v k.ú. Petržalka a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu užívania, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie VN prípojky.
Zverejnené dňa: 04.08.2015
3.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500991500 zo dňa 25.03.2015
Uzatvorený dňa 03.08.2015 za účelom zmeny zriadenia vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena tak, že namiesto "in rem" sa zriaďuje vecné bremeno "in personam".
Zverejnené dňa: 03.08.2015
3.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500981500 zo dňa 06.05.2015
Uzatvorený dňa 03.08.2015 za účelom zmeny zriadenia vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena tak, že namiesto "in rem" sa zriaďuje vecné bremeno "in personam".
Zverejnené dňa: 03.08.2015
23.7.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288803621500/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288803621500/0099, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena, ktorá spočíva v práve prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 12946/4 – záhrady vo výmere 35 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 30018/14 zo dňa 7.10.2014 odčlenením z pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 12946/1 – záhrady vo výmere 134 m2, s tým, že po splnení podmienok uvedených v tejto zmluve uzatvoria v dohodnutom čase zmluvu o zriadení vecného bremena v znení uvedenom v článku IV. tejto zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a v rozsahu, vyznačenom v kópii z katastrálnej mapy. Uzatvorené dňa: 16.7.2015
Zverejnené dňa: 23.7.2015
Odstúpenie od zmluvy účinné dňom: 18.11.2015
23.7.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288803431500/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288803431500/0099, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán, že po splnení podmienok uvedených v tejto zmluve uzatvoria v dohodnutom čase zmluvu o zriadení vecného bremena v znení uvedenom v článku IV. tejto zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a v rozsahu, vyznačenom v grafickej prílohe tvoriacej prílohu č. 1 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 16.7.2015
Zverejnené dňa: 23.7.2015
22.7.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0356 15 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0356 15 00 na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2985/53, k. ú. Karlova Ves. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd a uloženie a prevádzku inžinierskych sietí na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2985/53 k. ú. Karlova Ves. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa viaže k nehnuteľnostiam, pozemkom registra „C“ k. ú. Karlova Ves parc. č. 2918/20, parc. č. 2918/21, parc. č. 2918/44, zapísaným na LV č. 4076, t. j. pôsobí in rem. Uzatvorené dňa: 15.7.2015
Zverejnené dňa: 22.7.2015
16.7.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508021400/0099
uzatvorený dňa 16.07.2015, ktorým dochádza k vypusteniu stavebného objektu SO 05.1 VN prípojka
Dátum zverejnenia: 16.07.2015
14.7.2015Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502791500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky na pozemku registra "C" KN parc.č.21927 LV č.797 K.ú Nivy. Dátum uzatvorenia: 13.07.2015
Dátum zverejnenia 14.07.2015
14.7.2015Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286503141500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch registra "E " KN parc.č 3187, 3191/300, 3192/200, 2485 zapísané na LV č.4172, 5920 3758 a pozemku registra "C" KN parc.č. 3495/43 zapísané na LV 1114 v k.ú Devínska Nová Ves, Dúbravka Lamač. Dátum uzatvorenia: 13.07.2015
Dátum zverejnenia:14.07.2015
13.7.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500761500
uzatvorený dňa 13.07.2015, ktorým sa mení výmera oprávnenej nehnuteľnosti, ku ktorej sa viaže právo zodpovedajúce vecnému bremenu
Dátum zverejnenia: 13.07.2015
6.7.2015Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno, ktoré vzniklo na základe zákona č. 251/2012 Z.z. č. 30201/ZoNZVB-070/2015/Trnávka/0107/HBH č. 24 88 0233 15 00
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno, ktoré vzniklo na základe zákona č. 251/2012 Z.z. č. 30201/ZoNZVB-070/2015/Trnávka/0107/HBH č. 24 88 0233 15 00. Predmetom tejto zmluvy je jednorazová náhrada za zákonom zriadené vecné bremeno, ktoré vzniklo zo zákona pre objekt - SO 705-00 Preložka VTL plynovej prípojky k RS v km 8,935 s priznaním práva uloženia, prevádzkovania, údržby a opráv plynovodu, trpení ochranného a bezpečnostného pásma plynovodu a vstupu na pozemok parc. č. 15680/200 k.ú. Trnávka. Uzatvorené dňa: 3.7.2015
Zverejnené dňa: 6.7.2015
6.7.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500841500
uzatvorený dňa 06.07.2015, ktorým sa upravuje identifikácia zmluvných strám
Dátum zverejnenia: 06.07.2015
6.7.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.2865018215002/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie uloženie vodovodnej prípojky a šachty na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 2878/12, 2878/70 a 2878/71 v k.ú. Devínska Nová Ves, zapísané na LV č.1723. Dátum uzatvorenia: 01.07.2015
Dátum zverejnenia: 06.07.2015
6.7.2015Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno, ktoré vzniklo na základe zákona č. 251/2012 Z.z. č. 30201/ZoNZVB-063/2015/Trnávka/0107/HBH č. 24 88 0234 15 00
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno, ktoré vzniklo na základe zákona č. 251/2012 Z.z. č. 30201/ZoNZVB-063/2015/Trnávka/0107/HBH č. 24 88 0234 15 00. Predmetom tejto zmluvy je jednorazová náhrada za zákonom zriadené vecné bremeno, ktoré vzniklo zo zákona pre objekt - SO 706-00 Preložka VTL plynovodu DN 200/2,5 MPa na Galvaniho ul. s priznaním práva uloženia, prevádzkovania, údržby a opráv plynovodu, trpení ochranného a bezpečnostného pásma plynovodu a vstupu na pozemok parc. č. 15685/35 k.ú. Trnávka. Uzatvorené dňa: 3.7.2015
Zverejnené dňa: 6.7.2015
1.7.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0285 15 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802851500. Povinný z vecného bremena Mestská časť Bratislava - Rusovce je vlastníkom pozemkov registra C KN parc.č. 1154/3, 1155/3 a 1145/1 evidovaných na liste vlastníctva č.1306 k.ú. Rusovce. Oprávnený z vecného bremena je Hlavné mesto SR Bratislava , ako vlastník stavebného objektu SO 601 Verejné osvetlenie, ktorý bol realizovaný na týchto pozemkoch. Povinný z vecného bremena touto zmluvou zriaďuje v prospech oprávneného, vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo: a) uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy káblových vedení, stožiarov verejného osvetlenia a v súčasnosti jestvujúcich zariadení súvisiacich s verejným osvetlením na ulici Keltská, Bratislava, Rusovce; b) vstupu osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Zmluva bola dvojstranne podpísaná dňa 01.07.2015.
Zverejnené dňa: 1.7.2015
30.6.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503041500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie, uloženie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektrickej prípojky v k.ú. Dúbravka parc.č. 3295 zapísané na LV č.847. Dátum uzatvorenia: 30.06.2015
Dátum zverejnenia: 30.06.2015
30.6.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503011500/0099
uzatvorená dňa 29.06.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 04 VN prípojka k stavbe "Polyfunkčný dom - Líščie údolie Bratislava", na pozemok reg. "E" KN parc.č. 22338 v k.ú. Karlova Ves a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu užívania, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie VN prípojky.
Dátum zverejnenia: 30.06.2015
30.6.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500751500
uzatvorený dňa 29.06.2015, ktorým sa mení výmera oprávnenej nehnuteľnosti, ku ktorej sa viaže právo zodpovedajúce vecnému bremenu
Dátum zverejnenia: 30.06.2015
30.6.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503061500/0099
uzatvorená dňa 29.06.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčný dom VODOTIKA" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú.Petržalka, parc. č. 5211/5 a 5393/1
Dátum zverejnenia: 30.06.2015
30.6.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508641400/0099 zo dňa 28.11.2014
uzatvorený dňa 29.06.2015 za účelom vypustenia stavebného objektu SO 04 VN prípojka k stavbe "Polyfunkčný dom- Líščie údolie Bratislava", zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien.
Dátum zverejnenia: 30.06.2015
26.6.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502971500/0099
uzatvorená dňa 24.06.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO C 14 Prípojka VN, ktorá je súčasťou stavby "Bytový dom Fuxová, Bratislava" na pozemku reg. "C" KN v k.ú.Petržalka, parc. č. 5206/25
Dátum zverejnenia: 26.06.2015
26.6.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503021500/0099
uzatvorená dňa 24.06.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia revíznej kanalizačnej šachty, ktorá je súčasťou stavby "Rekonštrukcia rodinného domu" na pozemku reg. "C" KN v k.ú.Vinohrady, parc. č. 21670
Dátum zverejnenia: 26.06.2015
22.6.2015Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502461500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie, uloženie, užívanie prevádzkovanie , opravy a odstránenie preložky na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností parc.č.2402, LV č.3758 v k.ú. Lamač. Dátum uzatvorenia: 19.06.2015
Dátum zverejnenia: 22.06.2015
22.6.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502881500
uzatvorená dňa 19.06.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej prípojky k stavbe Viacgeneračný rodinný dom Bratislava" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21581
Dátum zverejnenia: 22.06.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 97 98 99 100 -101- 102 103 104 105 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.