Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 121  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
15.11.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505091300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505091300/0099 uzatvorená dňa 14.11.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 03 Elektrická prípojka, ktorý je súčasťou stavby "Kogeneračná jednotka DP Bratislava, Jurajov dvor", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 17029/1 a 17029/16. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
18.11.2013Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099
Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099 zo dňa 28.06.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.05.2013, uzatvorený dňa 15. 11.2013, predmetom ktorého je doplnenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako budúceho oprávneného z vecného bremena, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. a REBOD SK, a.s. zostávajú účastníkmi zmluvy a preberajú na seba záväzky a povinnosti vyplývajúce pre budúceho oprávneného z vecného bremena a upresňujú sa povinnosti vzťahujúce sa výlučne na budúceho oprávneného z vecného bremena.
Zverejnené dňa: 18.11.2013
19.11.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504821300/0099
Predmetom Zmluvy bude vecné bremeno zaťažujúce pozemky budúceho povinného vymedzené v článku I, bod 1 tejto zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie príslušnej časti stavby „Obchodné centrum Kaufland Bratislava – Dúbravka“, objekty SO 205 Cestná svetelná signalizácia, SO 605. Úprava verejného osvetlenia a SO 403 Dažďová kanalizácia. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 19.11.2013
19.11.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504831300/0099
Predmetom Zmluvy bude vecné bremeno zaťažujúce pozemky vymedzené v článku I ods. 1 tejto zmluvy spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremean strpieť zriadenie objektu SO 205 Cestná svetelná signalizácia a SO 605 Úprava verejného osvetlenia stavby „Obchodné centrum Kaufland Bratislava – Dúbravka“. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 19.11.2013
27.11.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505161300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505161300/0099 uzatvorená dňa 27.11.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 251 Prípojka VN el. rozvodu do TS 1, ktorý je súčasťou stavby "Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava", medzi ulicami Čulenova - Landererova - Pribinova, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 9143/6 a 21793/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.11.2013
2.12.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505211300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505211300/0099 uzatvorená dňa 02.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky k stavbe "Bytový dom, Podkolibská ulica ", k.ú. Vinohrady na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 4961 a 21696/7. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 2.12.2013
9.12.2013Zmluva o vecnom bremene - Development Ba
Predmetom Zmluvy je Povinný a oprávnený sa dohodli, že povinný na základe tejto zmluvy zriaďuje bezodplatné vecné bremeno v prospech oprávneného výlučne k nehnutefnosti: k pozemku o výmere 694 m2 registra „C" KN parc. č. 3261/16, druh pozemku. Zastavané plochy a nádvoria, v kat. území Devínska Nová Ves. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 09.12.2013
13.12.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506181300/0099
uzatvorená dňa 13.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 03 Prípojka NN k stavbe "Prestavba obytného domu Senická ul. - Bratislava", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21595 a 22398/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.12.2013
13.12.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506081300/0099
uzatvorená dňa 13.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO-05 Plynová prípojka, SO-06 NN prípojka a SO-14 Predĺženie verejného STL plynovodu, ktoré sú súčasťou stavby "Hotel Červený rak, Michalská 22,26 a Zámočnícka 3, Bratislava", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 54, 21410, 21411/2 a 21413. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.12.2013
13.12.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505941300/0099
13.12.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505941300/0099
uzatvorená dňa 13.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 02 - prípojka vody, SO 03 prípojka splaškovej kanalizácie, SO 04 NTL prípojka plynu, SP 05- prípoka VN a SO 06- prípojka dažďovej kanalizácie, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčný dom Zochova 10-14, Bratislava", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21443. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.12.2013
13.12.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506121300/0099
uzatvorená dňa 13.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 06.01 Prípojka plynu k bytovému domu A , SO 06.02 Prípojka plynu k bytovému domu B, SO 08 Vodovodná prípojka, SO 08.02 Prekládka prípojky vody a hydrantu, SO 09 Verejná kanalizácia jednotná, ktoré sú súčasťou stavby "Projekt Kutlíkova, Dva bytové domy", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 2042 a 396. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.12.2013
20.12.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805601300
Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena in rem k zaťaženej nehnuteľnosti parc. č. 1426/750 spočívajúce v práve vstupu osôb, vjazdu vozidiel cez zaťaženú nehnuteľnosť za účelom vykonávania pravidelnej údržby, opráv a rekonštrukčných prác, na objekte SO13 Verejné osvetlenie a uloženie, užívanie, prevádzku a výkon správy inžinierskych sietí uvedenej inžinierskej siete na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena, v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorená dňa: 19.12.2013
Zverejnené dňa: 20.12.2013
20.12.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2180436013
Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena in rem k zaťaženej nehnuteľnosti parc. č. 1426/715, 1426/716, 1426/717, 1426/672 spočívajúce v práve vstupu osôb, vjazdu vozidiel cez zaťaženú nehnuteľnosť za účelom vykonávania pravidelnej údržby, opráv a rekonštrukčných prác, na objekte SO13 Verejné osvetlenie a uloženie, užívanie, prevádzku a výkon správy inžinierskych sietí uvedenej inžinierskej siete na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena, v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorená dňa: 19.12.2013
Zverejnené dňa: 20.12.2013
20.12.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506071300/0099
uzatvorená dňa 20.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho zriadenia a uloženia stavebného objektu SO 30 Rozvod NN, ktorý je súčasťou stavby "Rodinné domy amfiteáter - komunikácie a inžinierske siete Bratislava", Sliačska ulica, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 19228/8. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.12.2013
23.12.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506341300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506341300/0099 uzatvorená dňa 20.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa práva Hlavného mesta SR Bratislavy uskutočniť na geometrickým plánom odčlenených častiach novovytvorených pozemkov od pozemkov registra C-KN v k.ú. Lamač a Záhorská Bystrica uvedených v tejto zmluve, nachádzajúcich sa vo vlastníctve spoločnosti Bory, a.s., príslušnú časť stavby "Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením na MÚK Lamač - časť 1 - 2. Fáza" .
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 23.12.2013
20.1.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502831300
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502831300 uzatvorená dňa 24.01.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebného objektu SO 32 - Vetranie štôlne na Skalnú ulicu k stavbe : " ET DPB a.s. - Tunel pod hradom." , na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 678/4, 662/23 a stavbe na pozemku registra "C" parc.,č. 678/4, zapísaných na LV č. 7576. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.1.2014
21.1.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506191300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506191300/0099 uzatvorená dňa 21.01.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 01 Kanalizácia k stavbe "Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu kanalizácia - Prievoz", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružnov ako parc.č. 3142/1,2,4, 3127/27,28,29 a 3127/15. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.1.2014
29.1.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500161400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500161400/0099 uzatvorená dňa 28.01.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 02.1 Splašková kanalizácia vetva S, SO 02.2 Splašková kanalizácia vetva S.1, SO 02.3 Kanalizačné splaškové prípojky, SO 04.1 Verejný vodovod, SO 05.1 STL plynovod DN 80 vetva P, SO 06 Vonkajšie NN rozvody vrátane kioskovej trafostanice TS 1x630 kVa, ktoré sú súčasťou stavby Obytný súbor "Dobré bývanie" Bratislava-MČ Záhorská Bystrica, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc.č. 55/7, 1029/1, 1029/2, 1240. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.1.2014
29.1.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500201400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500201400/0099 uzatvorená dňa 29.01.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 06 Prípojka plynu, ktorý je súčasťou stavby "Castellum Budatínska ul. Bratislava" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 1740/7 a parc.č. 1738/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.1.2014
29.1.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500271400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500271400/0099 uzatvorená dňa 29.01.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 03 plynová prípojka a SO 04 prípojka NN k stavbe rodinného domu na Valašskej ul.7 v Bratislave na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21599. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.1.2014
4.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506331300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506331300/0099 uzatvorená dňa 04.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 10 Káblové rozvody NN, ktorý je súčasťou stavby "Polyfunkčné objekty DOMINO Jasovská ulica, Bratislava" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 2464/76 a parc.č. 2473/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.2.2014
5.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500141400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500141400/0099 uzatvorená dňa 04.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO A 25 Prípojka NN a SO E 180 Optická trasa - prepojenie stavieb River Park a Zuckermandel, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 956/25, 21466/4, 21466/8, 22370/5, 22370/12, 33270/13 a parc.č. 22372/14. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 5.2.2014
5.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500131400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500131400/0099 uzatvorená dňa 04.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO P 2 Prepojenie existujúcich vodovodov na Žižkovej ul. vodovodom DN 200, SO P 3 Rekonštrukcia vodovodu DN 80 na DN 200 v Žižkovej ul. a SO P 5 Priechodný kanál pre prekládku vodovodu k stavbe " Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - preložky inžinierskych sietí a pre stavebný objekt SO E 130 Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie Nábrežie arm. gen. L.Svobodu na DN 800 k stavbe "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 956/25, 100/6, 1022/6, 21462/7, 21462/20, 22370/1, 22370/9, 22370/13 a parc.č. 22372/14. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 5.2.2014
5.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500151400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500151400/0099 uzatvorená dňa 04.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO P 1 Prekládka vodovodu 2x DN 880 a SO P 4 Prekládka kanalizácie DN 400 pri vežiakoch, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava- preložky inžinierskych sietí" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 956/25, 1000/6, 21462/20 a parc.č.21466/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 5.2.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.