Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 121  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
4.4.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800751300
Uzatvorená dňa 26.3.2013 za účelom zriadenia vecného bremena na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 327/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m² k. ú. Devín, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd motorovým vozidlom a strpieť uloženie a prevádzku inžinierskych sietí cez pozemok.
Zverejnené dňa: 4.4.2013
22.4.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500931300/0099
Uzatvorená dňa 19.04.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa položenia káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA, Medzilaborecká, rek. TS 005,VNK, DT" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 15629/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.4.2013
22.4.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500841300/0099
uzatvorená dňa 19.04.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa plánovanej výstavby stavby "Elektrická prípojka NN a vodovodná prípojka pre nový rodinný dom Bratislava, Lovinského ul." na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21591/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.4.2013
22.4.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501081300/0099
Uzatvorená dňa 19.04.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 02 Prípojka kanalizácie, SO 03 Prípojka vody, SO 04 Prípojka plynu a SO 05Prípojka VN, ktoré sú súčasťou stavby bytová budova " FEND APARTMENTS" Bratislava, Petržalka, Budatínska ulica, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 1743/1 a 1744. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.4.2013
25.4.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501071300
Uzatvorená dňa 23.04.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky NN káblovej prípojky realizovanej ako súčasť rekonštrukcie rodinného domu na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 22023/9 a 22023/11. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 25.04.2013
25.4.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500361300/0099
Uzatvorená dňa 23.04.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO-04-01 Prekládka VN, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby " Administratívno- logistické centrum Slovnaftská ul. Bratislava ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 22198/3. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 25.04.2013
30.4.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501401300/0099
uzatvorená dňa 29.04.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 200 Dažďová kanalizácia, SO 206 Areálová kanalizácia DN 300, SO 210 Rozvod požiarnej vody a SO 223 Prípojka STL plynovodu pre SO 103 , ktoré sú súčasťou stavby " Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava ", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 9143/5, 9143/6, 21793/1, 21793/2, 21793/3, 21793/4, 21795/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 30.04.2013
20.5.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501701300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501701300/0099 uzatvorená dňa 17.05.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania prípojok vody, kanalizácie, plynu a NN prípojky k stavbe " Rodinný dom na Kurucovej ulici v Bratislave ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 21664. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.5.2013
21.5.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501431300/0099
Uzatvorená dňa 17.05.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavby " Ba - Miletičova prekládka VNK a NNK ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21821/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.5.2013
30.5.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501781300
uzatvorená dňa 28.05.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, údržby a kontroly stavebných objektov SO 03.3 Vodovodná prípojka a SO 03.4 Kanalizačná prípojka, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Administratívno-prevádzkový objekt " na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 15651/13, 15658/5, 15664, 22215/11. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.5.2013
30.5.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501791300/0099
uzatvorená dňa 28.05.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 03.3 Vodovodná prípojka a SO 03.4 Kanalizačná prípojka, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby " Administratívno-prevádzkový objekt", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 15651/60 a 15658/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.5.2013
30.5.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507871100/0099
Zo dňa 02.11.2011, uzatvorený dňa 28.05.2013, predmetom ktorého je ukončenie zmluvného vzťahu súlade s čl. V ods. 1 písm. b) predmetnej zmluvy. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.5.2013
31.5.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501961300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501961300/0099 uzatvorená dňa 30.05.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou k stavbe " Sídlo spoločnosti ME-Inspection ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc.č.3283. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 31.5.2013
4.6.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099 zo dňa 28.06.2012, uzatvorený dňa 31.05 .2013, predmetom ktorého je ukončenie zmluvného vzťahu v súlade s čl. IV ods. 1 písm. b) predmetnej zmluvy so spoločnosťou CZ INVEST s.r.o. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.6.2013
7.6.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501951300
Predmetom Zmluvy je uloženie teplovodného potrubia na uvedených pozemkoch p.č. 3604,4370/1,4371 a 4355/1 v k.ú. Petržalka. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 10.06.2013
11.6.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501361300/0099
Predmetom Zmluvy je zriadenie a uloženie preložky plynovodu a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu užívania, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie preložky plynovodu v k.ú. Nivy. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 11.06.2013
11.6.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500891300/0099
Predmetom Zmluvy je umiestnenie vsakovacej šachty a drenážných rúr za účelom odvodnenie bytového domu v k.ú. Karlova Ves. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 11.06.2013
21.6.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec. bremena č.056502021300/0099
Predmetom zmluvy je zriadenie bezodplatného vecného bremena viaznúceho na časti pozemku v k.ú. Podunajské Biskupice. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 21.06.2013
26.6.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807641200
Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť vodovodnú armatúrnu šachtu, jej užívanie a údržbu na pozemku registra „C“ parc. č. 7053 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 60 m2, v katastrálnom území Rača. Uzatvorené dňa: 19.6.2013
Zverejnené dňa: 26.6.2013
28.6.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502291300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502291300/0099 uzatvorená dňa 28.06.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebných objektov SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie a SO 04 Prípojka vody, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby " Tri rodinné domy - 3 RD ", Vidlicová ul., Bratislava na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 21667. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 28.6.2013
3.7.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502341300/0099
Uzatvorená dňa 01.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebného objektu SO 04 Plynová prípojka k stavbe " Mestská vila s občianskou vybavenosťou " na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č.3893/1, 3893/3, 3803/1, 3880/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 3.7.2013
4.7.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502321300/0099
Uzatvorená dňa 03.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebných objektov SO 06 Prípojka NN, SO 07 Prípojka vody, SO 08 Prípojka kanalizácie a SO 10 Prípojka telefónu k stavbe " Novostavba administratívneho objektu na Pražskej ul " na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č.21630/8. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 04.07.2013
16.7.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502271300/0099
uzatvorená dňa 10.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebného objektu SO 07 Prípojka NN, ktorý je súčasťou stavby " Administratívna budova ALAM " Ľubochnianska ul., Bratislava, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č.17020/1 a parc.č. 17020/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.7.2013
16.7.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502521300/0099
uzatvorená dňa 10.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebných objektov SO 04 Splašková areálová kanalizácia a kanalizačná prípojka, SO 05 Vodovodná prípojka a areálový vodovod a SO 06 STL plynová prípojka, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Obchodno-predvádzacie centrum ", Podunajská ul., Bratislava, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice ako parc.č.5333/1, 5348, 5349/6, 5333/15. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.7.2013
19.7.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502551300/0099
uzatvorená dňa 17.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia plynovej prípojky pre stavbu "Rodinný dom, CUBER 9 ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Trnávka ako parc.č.22132/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.7.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.