Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 121  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
15.11.2012Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865098110 / 0099 [PDF, 105 kB]
Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865098110/0099 uzatvorený dňa 15.11.2012, predmetom ktorého je predĺženie lehoty na vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie dočasného parkoviska a predĺženie doby, do ktorej budúci povinný z vecného bremena súhlasí, aby stavebný úrad povolil výstavbu a užívanie zrealizovaného parkoviska s prístupovými komunikáciami na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1866/2 a 1866/65. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 15.11.2012
28.11.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504951200 [PDF, 225 kB]
Uzatvorená dňa 17.09.2012 pre účely prevádzky vodovodných armatúrnych šácht nachádzajúcich sa na Kutlíkovej ulici, Nám. hraničiarov, Romanovej ulici a Pajštúnskej ulici a vstupu osôb a vjadzd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie vodovodných armatúrnych šácht na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 70/5, 89/12, 853/4, 1111/57, 1448, 1449, 1450 a 1737. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.11.2012
3.12.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0737 12 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807371200, uzatvorená dňa 3.12.2012 týkajúca sa pozemkov registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 1426/312 a parc. č. 1426/313 v k.ú. Karlova Ves medzi povinným z vecného bremena: Hlavným mestom SR Bratislava a oprávneným z vecného bremena: Petrom Pokorným s manželkou Zuzanou Pokornou, spočívajúce v práve vloženia a následného prevádzkovania inžinierskych sietí.
Zverejnené dňa: 3.12.2012
4.12.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507471200
Uzatvorená dňa 03.12.2012 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky Prevádzkového celku PC4- Vyvedenie elektrického výkonu - jestvujúci areál elektrickej stanice 110/22 kV Lamač, ZSE, a.s.,(ďalej len "prevádzkový celok PC4), ktorý je súčasťou stavby "Kogeneračný zdroj Bratislava West", vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie prevádzkového celku PC4 na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Karlova Ves ako parc.č. 2527/10 a novovytvoreného pozemku parc.č. 2527/14 podľa geometrického plánu č. 105/2012 zo dňa 27.09.2012 overeného Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu pod č. 2009/12 dňa 08.10.2012. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.12.2012
10.12.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507381200/0099
Uzatvorená dňa 07.12.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN káblovej prípojky pre stavbu "Oprava havarijného stavu transformačnej stanice VN/NN TS č. 734 STU Vazovova č. 5 Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21740/1.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.12.2012
10.12.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507391200/0099
Uzatvorená dňa 07.12.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia novej NN káblovej prípojky pre stavbu "Novostavba RD - Vila Kristína, Bartoňova ul.č. 27, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21488/1 a na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú.Staré Mesto ako parc.č. 21490. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.12.2012
27.12.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288803571200
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán, že uzatvoria Zmluvu o vecnom bremene, v ktorej sa budúci povinný z vecného bremena za odplatu zaviaže strpieť zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez časti pozemkov v k.ú. Rača: časť pozemkovoknižnej parc. č. 17406/1 zodpovedajúca časti pozemku registra "C" parc. č. 17350/1 vo výmere cca 120 m2 a časť pozemkovoknižnej parc. č. 17406/2 zodpovedajúca časti pozemku registra "C" parc. č. 22258/1 vo výmere cca 55 m2.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
28.12.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507541200/0099
Uzatvorená dňa 13.12.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO-09-01 Horúcovod, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby „Administratívno - logistické centrum Slovnaftská ul. Bratislava“ na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Nivy ako parc. č. 22198/3. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.12.2012
2.1.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807791200
Uzatvorená dňa 21.12.2012 za účelom zriadenia vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti strpieť užívanie pozemkov registra „C"KN: parc. č. 8663/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 61 m2, nachádzajúca sa v k. ú. Staré Mesto, evidovaná na LV č. 1656, parc. č. 19604/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 53 m2, nachádzajúca sa v k. ú. Vinohrady, evidovaná na LV č. 3610 a parc. č. 4442/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 81 m2, nachádzajúca sa v k. ú. Petržalka, evidovaná na LV č. 1748.
Zverejnené dňa: 2.1.2013
3.1.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507681200/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507681200/0099 uzatvorená dňa 02.01.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia prípojky plynu pre stavbu "STL plynovod, rozšírenie siete, Trnavská cesta" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 15140/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 3.1.2013
16.1.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507771200/0099 [PDF, 203 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507771200/0099 uzatvorená a 11.01.2013 za účelom zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania inžinierskych sietí, ktoré sú súčasťou stavby "Novostavba rodinného domu" na Ďumbierskej ulici , vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie prípojok na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Vinohrady ako parc. č. 3495. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejné dňa: 16.01.2013
29.1.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507501100/0099
Uzatvorený dňa 28.01.2013, predmetom ktorého je pristúpenie nového účastníka ku zmluve ako budúceho oprávneného z vecného bremena s tým, že pôvodne označovaný budúci oprávnený z vecného bremena, v dodatku označený ako účastník zmluvy, preberá na seba všetky záväzky a povinnosti z predmetnej zmluvy vyplývajúce pre budúceho oprávneného z vecného bremena. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.01.2013
29.1.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507701200/0099
Uzatvorená dňa 28.01.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa realizácie stavebného objektu SO 601 Trafostanica, prípojka VN, ktorý je súčasťou stavby " Bytový dom Jaskový rad" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 21668. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.01.2013
1.2.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808001200
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2888808001200 uzatvorená medzi hlavným mestom ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je usporiadanie vzťahu k pozemkom v k. ú. Ružinov a k. ú. Nivy, na ktorých sú situované stavby trafostaníc vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena. Rozsah pozemkov je uvedený v predmetnej zmluve.
Zverejnené dňa: 1.2.2013
5.2.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806151200
Zriadenie vecného bremena - práva prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami a právo uloženia a následného užívania inžinierskych sieti na pozemkoch v katastrálnom území Podunajské Biskupice, parc. č. 5266/2 – záhrady o výmere 37 m2 a parc. č. 5265/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 18.12.2012
Zverejnené dńa: 5.2.2013
11.2.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500221300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500221300/0099 uzatvorená dňa 06.02.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vodnej stavby " Rodinný dom a inžinierske siete pre rodinný dom, objekt SO 501 Splašková kanalizácia a objekt SO 502 Odvedenie dažďových vôd" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc.č. 8137/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.2.2013
13.2.2013Dodatok č. 288805651201 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805651200 [PDF, 49 kB]
Zmena obsahu Čl. 1 ods. 3 Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288805651200 zo dňa 5.10.2012. Uzatvorené dňa: 12.2.2013
Zverejnené dňa: 13.2.2013
25.2.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504391200/0099 zo dňa 23.07.2012
uzatvorený dňa 25.02 .2013, predmetom ktorého je ukončenie zmluvného vzťahu v súlade s čl. V ods. 1 písm. b) predmetnej zmluvy. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 25.2.2013
25.2.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500471300/0099
Uzatvorená dňa 25.02.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 301 Prípojka vodovodu a SO 303 Prípojka NN, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Profesionálny autoservis" Opletalova ul. Bratislava, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Devínska Nová Ves ako parc.č. 2776/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 25.2.2013
25.2.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507911200
Uzatvorená dňa 25.02.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, prevádzky, údržby a opravy stavebného objektu SO 731Vonkajší plynovod STL D 110, ktorý je súčasťou objektovej skladby stavby "FORUM BUSINESS CENTER", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 9380/10. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 25.2.2013
18.3.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506191200/0099
Uzatvorená dňa 15.03.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa realizácie stavebných objektov SO 201 Hlavný stavebný objekt - presah 2. - 8. NP budovy nad pozemkom, SO 301 Vodovodná prípojka, SO 302 Kanalizačná prípojka, SO 303 Horúcovodná prípojka a SO 305 Prípojka VN, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčný objekt HELIOS" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 22192/39, 15641/7 a 15641/109. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.3.2013
18.3.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500681300
Uzatvorená dňa 14.03.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky prípojok plynu, vody a kanalizácie k stavbe "Prístupová komunikácia Vretenová ulica-Staré Grunty", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc.č.2835/4, 2835/5, 2843/3. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.3.2013
18.3.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500691300
Uzatvorená dňa 14.03.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebných objektov SO 02 Kanalizácia-splašková, SO 03 Vodovod a SO 04 Plynovod, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Prístupová komunikácia Vretenová ulica - Staré Grunty", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Karlova Ves ako parc.č. 2835/4, 2835/5, 2836/2, 2843/3. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.3.2013
25.3.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506201200/0099
Uzatvorená dňa 25.03.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa realizácie stavebného objektu SO 504 Prípojka kanalizácie do Trnavskej ul. k stavbe "Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka-Century Residence" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21949/16 a 21949/122. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.3.2013
2.4.2013Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500131300
Uzatvorená dňa 28.03.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky prípojky plynu k stavbe "Polyfunkčný dom Skalná, parc.č. 679/1 a 578/4, k.ú. Staré Mesto- objekt SO-5 plynová prípojka " na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 678/11. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 2.4.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.