Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 121  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
1.8.2012Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504671200_0099 [PDF, 123 kB]
Uzatvorená dňa 01.08.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 401 Prípojka vody, SO 501 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 603 Telefónna prípojka, SO 701 STL Prípojka plynu, ktoré sú súčasťou stavby "Administratívna budova AŽD Slovakia a.s." na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Ružinov ako parc.č. 1207/22, 1222/2, 22218/7, 22218/9. Účinnosť zmluvy:dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 01.08.2012
9.8.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503191200/0099 [PDF, 569 kB]
Uzatvorená dňa 08.08.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa realizácie stavebného objektu SO 05 NN prípojka, ktorý je súčasťou stavby „Terasový bytový dom“, ul. Na Hrebienku, Bratislava na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 2401/23. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 9.8.2012
10.8.2012Zmluva o postúpení práv z vecného bremena [PDF, 1,8 MB]
Zmluva o postúpení práv z vecného bremenauzatvorená medzi Máriou Martinovou ako oprávneným z vecného bremena, MUDr. Martinom Cyprichom a manželkou MUDr. Katarínou Cyprichovou ako nadobúdateľmi práva z vecného bremena a hlavným mestom SR Bratislavou ako vedľajším účastníkom, povinným z vecného bremena, ktorej predmetom je dohodnuté postúpenie práv vyplývajúcich zo Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288818280200.
Zverejnená dňa: 10.08.2012
27.8.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504861200/0099 [PDF, 125 kB]
Uzatvorená dňa 27.08.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vzdušného previsu stavby "Bytový dom Koceľova" v úrovni 1.NP nad chodníkom na rohu ulíc Koceľova- Bazová a stavebných objektov SO 04 061 Prípojka kanalizácie, SO 05 061 Prípojka vody a SO 06 017 Prípojka plynu, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Bytový dom Koceľova" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21877/1 a 21864/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.08.2012
27.8.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504711200 [PDF, 138 kB]
uzatvorená dňa 27.08.2012 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavby "Vodovodná prípojka k areálu Pittel+Brausewetter Holding Slovakia", vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie vodovodnej prípojky na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 13590/70 a 21968/4.Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.08.2012
5.9.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505051200/0099 [PDF, 224 kB]
Uzatvorená dňa 05.09.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 713 Preložka vodovodu DN 300, ktorý je súčasťou objektovej skladby stavby „FORUM BUSINESS CENTER“ na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Nivy ako parc. č. 9380/10. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 05.09.2012
18.9.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505131200/0099 [PDF, 480 kB]
Uzatvorená dňa 17.09.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia novej NN káblovej prípojky k rekonštrukcii rodinného domu na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Nové Mesto ako parc. č. 22023/9. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 18.09.2012
26.9.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505271200/0099 [PDF, 115 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505271200/0099 uzatvorená dňa 25.09.2012 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia VN prípojky pre stavbu "Súkromná základná škola, Úprkova č. 3, Bratislava", vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby opráv a rekonštrukcie VN prípojky na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 4773. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.9.2012
26.9.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505391200/0099 [PDF, 598 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505391200/0099 uzatvorená dňa 21.9.2012 za účelom zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 30 Prípojka vodovodu DN 100, ktorý je súčasťou objektovej skladby stavby "Reštaurácia a autoumyváreň, Prievozská ul. ,. Bratislava", vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie vodovodnej prípojky na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21818/2. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.9.2012
26.9.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505401200/0099 [PDF, 241 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505401200/0099 uzatvorená dňa 21.9.2012 za účelom zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania kanalizačnej a plynovej prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Novostavba rodinného domu na ulici Pri suchom mlyne v Bratislave", vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie prípojok na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21640/2. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.9.2012
5.10.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805621200 [PDF, 682 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805621200 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena práva prejazdu motorovým alebo nemotorovým vozidlom a prechodu peši v rozsahu podľa vyznačenia v GP č. 66/2012 cez pozemky registra "C" parc. č. 15666/38 a parc. č. 15666/3, k.ú. Ružinov.
Zverejnená: 5.10.2012
5.10.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804251200 [PDF, 801 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804251200, ktorej účelom je povinnosť strpieť právo previsu a uloženia rímsy rodinného domu nad pozemkami registra "C" parc. č. 1428/19 a 1428/20, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves.
Zverejnená: 5.10.2012
5.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504801200/0099 [PDF, 626 kB]
Uzatvorená dňa 04.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "BA, Prievozská ul., VNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Nivy ako parc. č. 21818/1 a v k.ú. Ružinov ako parc. č. 21818/2. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 05.10.2012
5.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505341200/0099 [PDF, 320 kB]
Uzatvorená dňa 04.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia tepelného rozvodu k stavbe "Primárny rozvod tepla pre Petržalka City, Rusovská cesta, Bratislava - Petržalka" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 4371, 3604, 4370/1 a 4355/1. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 05.10.2012
5.10.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805651200 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805651200 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena práva prejazdu motorovým vozidlom a prechodu peši cez pozemok registra C parc. č. 3458/2 - záhrada o výmere 15 m2, k. ú. Karlova Ves, LV č. 1, vytvorený GP č. 18/2011.
Zverejnená: 5.10.2012
24.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505331200/0099 [PDF, 2,3 MB]
Uzatvorená dňa 22.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa prípojok inžinierskych sietí SO 301 Vodovodná prípojka + areálový vodovod, SO 401 Kanalizačná prípojka + areálová jednotná kanalizácia, SO 501 Plynovodná prípojka pre odberné plynové zariadenie OPZ+meranie, SO 601 VN prípojka, SO 602 NN prípojka, SO 603 NN rozvody, ktoré sú objektovou skladbou stavby "Obchodné centrum Kaufland Bratislava-Mlynská dolina" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc.č. 3888/109, 2910/3, 3888/89, 3888/90, 2675/1, 2745/7 a 2745/22. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.10.2012
24.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505761200/0099 [PDF, 1,5 MB]
Uzatvorená dňa 22.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavebný objekt SO 401 Verejná kanaliácia, ktorý je súčasťou stavby "Obchodné centrum Podunajské Biskupice" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice ako parc.č. 286/9, 2958/21, 3999/4 a 286/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.10.2012
24.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505611200/0099 [PDF, 108 kB]
Uzatvorená dňa 22.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa výstavby STL plynovej prípojky k stavbe "Plynová kotolňa SVB DUO, Školská 14, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 8056/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.10.2012
24.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505971200/0099 [PDF, 527 kB]
Uzatvorená dňa 23.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia kanalizačnej prípojky DN 150, plynovej prípojky DN 32 a zemnej prípojky NN, ktoré sú súčasťou stavby "Rodinný dom Wattova ulica, Bratislava-Trnávka" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Trnávka ako parc.č. 22135. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.10.2012
29.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505351200/0099 [PDF, 817 kB]
Uzatvorená dňa 26.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa novej vodovodnej prípojky k obytnému domu na Levárskej ul.č. 9 na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Karlova Ves ako parc.č.2157. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.10.2012
30.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505641200/0099
Uzatvorená dňa 26.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa zriadenia a uloženia preložky vodovodu k stavbe "Obchodné centrum Podunajské Biskupice" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Podunajské Biskupice ako parc.č.3999/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.10.2012
6.11.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500121200/0099 [PDF, 269 kB]
Uzatvorená dňa 06.11.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa sa plánovanej výstavby „Predĺženie NTL plynovodu Rybničná ulica Bratislava“ na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Vajnory ako parc. č. 2681/1. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 06.11.2012
7.11.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505961200/0099 [PDF, 469 kB]
Uzatvorená dňa 06.11.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania stavebných objektov SO 03 prípojka vodovodu, SO 04 Prípojka kanalizácie, SO 05 Prípojka plynovodu a SO 06 Kábelové prípojky NN, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Rezidenčný objekt Panenská č. 5, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21543/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 7.11.2012
8.11.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505881200/0099 [PDF, 135 kB]
Uzatvorená dňa 06.11.2012 za účelom zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavby "Tatrabanka - pobočka Herlianska Bratislava, Vodovodná prípojka", vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie vodovodnej prípojky na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Ružinov ako parc. č. 22192/39, 15638/17 a 15641/7. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.11.2012
14.11.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507071200/0099
Uzatvorená dňa 14.11.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Sociálne zariadenie vodičov MHD DPB a.s.- Prokofievova ulica " na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 3436 a 3450/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 14.11.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.