Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 121  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
2.5.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502941200/0099 [PDF, 233 kB]
uzatvorená dňa 02.05.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavebných objektov SO 04 Prípojka vody, SO 05 Prípojka splaškovej kanalizácie a SO 16 Prípojka dažďovej kanalizácie, ktoré sú súčasťou stavby „Polyfunkčný bytový dom EcoDesign House Bratislava, Petržalka, Starohájska ulica“ na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 940/4, 964/6, 942, 958, 959/2 a 960/2. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 02.05.2012
2.5.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502971200/0099 [PDF, 228 kB]
uzatvorená dňa 02.05.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavebného objektu SO 06 Prípojka STL plynu, ktorý je súčasťou stavby „Polyfunkčný bytový dom EcoDesign House Bratislava, Petržalka, Starohájska ulica“ na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 940/4, 958 a 959/2. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 02.05.2012
4.5.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503011200/0099 [PDF, 388 kB]
uzatvorená dňa 03.05.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavby „ŽSR, Bratislava – Železničné zapojenie Letiska M.R. Štefánika, 3. etapa“ na pozemkoch vedených v k.ú. Ružinov, Trnávka a Vrakuňa / Učinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 04.05.2012
4.5.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503021200/0099 [PDF, 4,8 MB]
uzatvorená dňa 03.05.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavby „ŽSR, Bratislava – Železničné zapojenie Letiska M.R. Štefánika, 2. etapa“ na pozemkoch vedených v k.ú. Trnávka a Nové Mesto. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 04.05.2012
4.5.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503031200/0099 [PDF, 898 kB]
uzatvorená dňa 03.05.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavby „ŽSR, Bratislava Predmestie - Bratislava Filiálka - Bratislava Petržalka“ na pozemkoch vedených v k.ú. Nové Mesto. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 04.05.2012
4.5.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502951200/0099 [PDF, 367 kB]
uzatvorená dňa 03.05.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavebného objektu SO 301 – Prípojka VN, ktorý je súčasťou stavby „Hokejová hala, Športové centrum Petržalka Bratislava, Petržalka, M.C.Sklodowskej“ na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 658/2 a 664. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 04.05.2012
10.5.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502961200/0099 [PDF, 361 kB]
uzatvorená dňa 10.05.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavebného objektu SO 03 – Prípojka VN, ktorý je súčasťou stavby „Obnova objektu kúrie, asanácia a dostavba bývalých hospodárskych budov a novostavba bytových celkov s podzemnou garážou v areáli Pálffyho kúrie, Alstrova ulica – ulica Barónka – Novohorská ulica, Bratislava – Rača“ na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Rača ako parc. č. 1021/6, 1021/9 a 1007/183. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 10.05.2012
16.5.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502681200/0099 [PDF, 701 kB]
uzatvorená dňa 16.05.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania novostavby "Inžinierske siete pre rodinný dom - VN prípojka, TS a NN rozvodov" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Rača ako parc. č. 8137/1. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 16.05.2012
18.5.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803391200 [PDF, 1,3 MB]
Zmluvou o zriadení vecného bremena sa zriaďuje vecné bremeno k pozemkom registra C KN v k.ú. Staré Mesto parc. č. 1151/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.701 m2 a parc. č. 1151/1 - ostatné plochy o výmere 610 m2, LV č. 1656, v prospech súčasných aj budúcich vlastníkov stavby podzemných garáží súp. č. stavby 7623 - Hromadná garáž, Zámocká ul. 1A na parc. č. 1151/4, LV č. 9537, pričom zriaďované vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť prevádzkovanie podzemných garáží súp. č. stavby 7623, vrátane užívania pozemku parc. č. 1151/1 v rozsahu podľa GP č. 5/2012.
Dátum zverejnenia: 18.5.2012
4.6.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803071200 [PDF, 106 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803071200 zo dňa 04.06.2012 uzatvorená za účelom zriadenia práva užívania komunikácie "Pešia komunikácia Chotárna ulica Bratislava - Jarovce" a práva prechodu, prejazdu cez pozemky registra "C" v k.ú. Jarovce, parc. č. 369/80 a parc. č. 369/77, zapísaných na LV č. 923 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy ako oprávneného zvecného bremna.
Zverejnená: 04.06.2012
7.6.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o budúce zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505521000/0099 [PDF, 904 kB]
uzatvorený dňa 07.06.2012, ktorým sa predlžuje lehota na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc. č. 2659/89, 2656/120, 2669/85 a 2669/68, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Opera SL Group a.s. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dodatok zverejnený dňa : 07.06.2012
8.6.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503641200/0099 [PDF, 314 kB]
Uzatvorená dňa 08.06.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa realizácie stavebného objektu SO 06 – Prípojka VN, trafostanica, dieselagregát, ktorý je súčasťou stavby „BUSINESS CENTRE BRATISLAVA I PLUS“ na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Nivy ako parc. č. 22196/4. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 08.06.2012
8.6.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503751200/0099 [PDF, 1,5 MB]
Uzatvorená dňa 08.06.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa realizácie stavby „DCBA Kopčianska – VN prípojka“ pozostávajúcej zo stavebných objektov SO 01 – VN káblové vedenie, SO – 02 Definitívna zádlažba a PS 01 Spínacia stanica na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1738/1, 1741, 3107, 3084/5 a 3684/3. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 08.06.2012
18.6.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803581200 [PDF, 134 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803581200 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" v k.ú. Lamač, parc. č. 2555/86, zapísaného na LV č. 867 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy ako povinného z vecného bremena.
Zverejnená: 18.6.2012
21.6.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502531200/0099 [PDF, 1,9 MB]
Uzatvorená dňa 20.06.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavby „Bratislava, Kanalizačný zberač D – rekonštrukcia“ realizovanej za účelom odvedenia splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku z povodia zberača D do zberača E (stoka E – 1) a ochrany povrchových tokov v lokalite Žabí majer na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Rača. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 21.06.2012
22.6.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena [PDF, 85 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 11.01.2012, ktorého predmetom je predĺženie doby vecného bremena na dobu 10 rolov od ukončenia stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie."
Dodatok zverejnený dňa : 22.6.2012
25.6.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena [PDF, 168 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 17.05.2011, so spoločnosťou Emerald Property Group s.r.o., ktorého predmetom je predĺženie trvania vecného bremena na dobu 10 rolov od ukončenia stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie."
Dodatok zverejnený dňa : 25.6.2012
28.6.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099 [PDF, 246 kB]
Uzatvorená dňa 28.06.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO-03-01 kanalizačná stoka, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby „Administratívno - logistické centrum Slovnaftská ul. Bratislava“ na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Nivy ako parc. č. 15425/1 a 15425/8. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.06.2012
3.7.2012Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504161200 [PDF, 2,2 MB]
Uzatvorená dňa 02.07.2012, obsahom vecného bremena povinnosť strpieť v prospech oprávneného z vecného bremena uloženie a prevádzku plynového potrubia a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie plynového potrubia na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 1151/1 a 21480/1 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 44/2011. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 03.07.2012
10.7.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503741200/0099 [PDF, 2,9 MB]
Uzatvorená dňa 09.07.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa sa stavebného objektu SO-06-02 úprava NN prípojky pre ubytovňu ŽSR, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby „Administratívno - logistické centrum Slovnaftská ul. Bratislava“ a stavebného objektu SO 06 NN rozvody, ktorý je súčasťou objektovej skladby stavby „Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor“ na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Nivy ako parc. č. 22198/3. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 10.07.2012
11.7.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504301200/0099 [PDF, 1,1 MB]
Uzatvorená dňa 11.07.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania prepojovacieho vodovodného potrubia V1 DN 100 a vodomernej šachty pre umiestnenie fakturačného meradla na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Rača ako parc. č. 1028/1, 1028/4 a 1030/1. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 11.07.2012
16.7.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288804131200/0099 [PDF, 2,2 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na novovytvorený pozemok 22221/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 1-7704/2011 oddelením z pozemku parc. č. 22221, k.ú. Trnávka. Účel: realizácia stavby D1 Bratislava - Trnava.
Zmluva zverejnená dňa : 16.7.2012
24.7.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504321200/0099 [PDF, 222 kB]
Uzatvorená dňa 23.07.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 150 Vodovodná prípojka DN 50, ktorý je súčasťou objektovej skladby stavby „Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava, časť SHOWROOM – Marketingový pavilón, Pribinova ul., Bratislava“ na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21795/2. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 24.07.2012
24.7.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503631200/0099 [PDF, 194 kB]
Uzatvorená dňa 23.07.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov Objekt 03 Prípojka vody, Objekt 04 Prípojka kanalizácie, Objekt 05 Prípojka plynu a Objekt 06 Prípojka NN, ktoré sú súčasťou stavby „MULTI USE HOUSE, Mickiewiczova ul. č. 10, Bratislava“ na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21745. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 24.07.2012
24.7.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504391200/0099 [PDF, 202 kB]
Uzatvorená dňa 23.07.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 731 Vonkajší plynovod STL D 110, ktorý je súčasťou objektovej skladby stavby „FORUM BUSINESS CENTER“ na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Nivy ako parc. č. 9380/10. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 24.07.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.