Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 121  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
2.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508481100 / 0099 [PDF, 273 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508481100/0099 uzatvorená dňa 28.11.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre vodohospodárske zariadenie -- tepelné čerpadlo k stavbe "Polyfunkčný objekt SOLID, Antolská ul., Bratislava -- Petržalka"na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2848/4. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 02.12.2011
6.12.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809651100 [PDF, 780 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena zriadená za účelom zriadenia práva prechodu a prejazdu cez pozemky registra "C" parc. č. 9165/23 a parc. č. 21795/1 k. ú. Staré Mesto a za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra "C" parc. č. 9165/23, parc. č. 21795/1 a parc. č. 21293/37 k. ú. Staré Mesto.
Zverejnená: 6.12.2011
15.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507001100 / 0099 [PDF, 3,7 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507001100/0099 uzatvorená dňa 13.12.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 03 STL plynovod, ktorý je súčasťou stavby „Napojenie rozvojového územia Danubia parku na inžinierske siete“ na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Čunovo ako parc. č. 166, 210, 236/1, 236/2, 261, 262, 265, 268/1 a 269. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 15.12.2011
21.12.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809691100 [PDF, 1,4 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809691100 zo dňa 20.12.2011 uzatvorená za účelom zriadenia práva prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami na novovytvorenom pozemku v k.ú. Devín, parc. č. 729/20 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2 vzniknutého podľa GP č. 24/2011 oddelením od pozemku parc. č. 729/1 zapísaného na LV č. 1 ako parcela registra "C".
Zverejnená: 21.12.2011
21.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810211100/0099 [PDF, 1 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810211100/0099 uzatvorená dňa 20.12.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena spočívajúceho v povinnosti strpieť na pozemku registra C parc. č. 17386/12 existenciu vodovodnej prípojky a vodovodnej šachty v prospech vlastníka stavby súp. č. 2443, k. ú. Rača
Zmluva zverejnená dňa : 21.12.2011
28.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510281100 / 0099 [PDF, 1,4 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510281100/0099 uzatvorená dňa 28.12.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 10-Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky, SO 11-Rekonštrukcia vodovodnej prípojky a SO 12-Rekonštrukcia plynovej prípojky, ktoré sú súčasťou objektovej sústavy stavby „Rekonštrukcia objektu Jakubovo nám. č. 4,5 v Bratislave – Kongregácia sestier Najsvätejšieho spasiteľa, Slovenská provincia – sídlo Kongregácie a zariadenia pre seniorov“ na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21773 a na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 9013 a 21773. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.12.2011
28.12.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865098110 / 0099 [PDF, 405 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865098110/0099 uzatvorený dňa 28.12.2011, predmetom ktorého je predĺženie lehoty na vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie dočasného parkoviska a predĺženie doby, do ktorej budúci povinný z vecného bremena súhlasí, aby stavebný úrad povolil výstavbu a užívanie zrealizovaného parkoviska s prístupovými komunikáciami na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1866/2 a 1866/65. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.12.2011
1.2.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288810301100 [PDF, 2,6 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena, obsahom vecného bremena je povinnosť strpieť umiestnenie, zotrvanie a užívanie námestia pre novostavbou SND a umiestnenie, zotrvanie a užívanie podzemného parkoviska a obchodných priestorov na pozemkoch registra C v k. ú. Nivy, parc. č. 9182/2, 9182/11, 9193/5, vrátane všetkých činností s tým súvisiacich.
Zverejnená: 1.2.2012
9.3.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500561200 / 0099 [PDF, 1 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500561200/0099 uzatvorená dňa 08.03.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 41 Silnoprúdové vzdušné rozvody VN - preložka a SO 43 Silnoprúdové rozvody, ktoré sú súčasťou objektovej sústavy stavby "JUŽNÉ MESTO -- BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1741, 2150/1, 3026, 3047, 3051/40 a 3051/44
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa: 09.03.2012
9.3.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286500571200 / 0099 [PDF, 501 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286500571200/0099 uzatvorená dňa 08.03.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 43 Silnoprúdové rozvody, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby "JUŽNÉ MESTO - BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)" v telese miestnej komunikácie Panónska cesta pozemky registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1741 a 2150/1
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa: 09.03.2012
9.3.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500581200 / 0099 [PDF, 200 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28650058200/0099 uzatvorená dňa 08.03.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 34 Plynovod STL -- zóna A a SO 35 Plynovod STL DN 500 -- zóna A, ktoré sú súčasťou objektovej sústavy stavby "JUŽNÉ MESTO -- BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2150/1, 3047, 3051/40 a 3051/44
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 09.03.2012
9.3.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500591200 / 0099 [PDF, 669 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28650059200/0099 uzatvorená dňa 08.03.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 12.1 Rozšírenie vodovodu DN 400, ul. Vyšehradská - zóna A, SO 12.2 Rozšírenie vodovodu DN 600, ul. Jasovská - zóna A,B, SO 13 Vodovody - zóna A, SO 14 Vodovody - zóna B, SO 23 Splašková kanalizácia - zóna A a SO 25 Splašková kanalizácia - zóna B, ktoré sú súčasťou objektovej sústavy stavby "JUŽNÉ MESTO - BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2150/1, 2409/5, 2409/6, 3026, 3047, 3051/40 a 3051/44
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
9.3.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286500601200 / 0099 [PDF, 126 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286500601200/0099 uzatvorená dňa 08.03.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 12.2 Rozšírenie vodovodu DN 600, ul. Jasovská - zóna A,B, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby "JUŽNÉ MESTO - BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)" v telese miestnej komunikácie Panónska cesta pozemok registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2150/4
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa: 09.03.2012
12.3.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801821200 [PDF, 868 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801821200 zo dňa 12.3.2012 uzatvorená za účelom zriadenia práva prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami a uloženia a prevádzky inžinierskych sietí na novovytvorenom pozemku registra "C" v k.ú. Devín, parc. č. 327/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2 vzniknutého podľa GP č. 10/2005.
Zverejnená: 12.3.2012
16.3.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800691200 [PDF, 724 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena, obsahom vecného bremena je povinnosť strpieť uloženie a prevádzku plynovej prípojky v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 84/2011 vyhotovenom dňa 26.1.2012 na pozemkoch registra C v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 889/21 3392/17, zapísaných na LV č. 1.
Zverejnená: 16.3.2012
30.3.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0288800911200 [PDF, 1,8 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena, obsahom vecného bremena je povinnosť strpieť v prospech oprávnených z vecného bremena uloženie elektrickej prípojky a elektirckej rozvodnej skrine na pozemku registra "C" parc. č. 2262/1 k. ú. Staré Mesto v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 35/2011.
Dátum zverejnenia: 30.3.2012
2.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501921200/0099 [PDF, 142 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501921200/0099 uzatvorená dňa 30.03.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 203 Prípojka plynu STL, plynoregulačná a meracia stanica k stavbe "Auto Bavaria-Petržalka, Dolnozemská- Panónska, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2472/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 02. 04. 2012
2.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501931200/0099 [PDF, 146 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501931200/0099 uzatvorená dňa 30.03.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 201 Prípojka vody k stavbe "Auto Bavaria-Petržalka, Dolnozemská- Panónska, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2472/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 02. 04. 2012
3.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502601200/0099 [PDF, 1 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502601200/0099 uzatvorená dňa 02.04.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavebných objektov SO 02 Kanalizácia -- splašková a SO 03 Vodovod k stavbe "Prístupová komunikácia Vretenová ulica -- Staré Grunty" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Karlova Ves ako parc. č. 2835/4 a 2835/5. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zmluva zverejnená dňa: 03.04.2012
17.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502651200/0099 [PDF, 330 kB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania sa stavby "Prípojka vody -- Prvá Zváračská, a.s." na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3688/12Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 17.04.2012
17.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [PDF, 56 kB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 účelom, ktorej je zriadenie vecného bremena pre uskutočnenie inž. stavby miestnej komunikácie Eisnerovej ulice a jej súčastí, prevádzkovanie, modernizáciu, opravy a údržbu miestnej komunikácie a pre právo prechodu osôb a prejazdu motorových a nemotorových vozidiel, strojov a zariadení a pre užívanie miestnej komunikácie spôsobom, na ktorý je určená. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 17.04.2012
23.4.2012Dodatok č. 288810301101 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810301100 [PDF, 328 kB]
Dodatok č. 288810301101 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810301100 uzatvorený dňa 23.4.2012, predmetom ktorého je zmena Čl. 2 ods. 2 zmluvy.
Dodatok zverejnený dňa : 23.4.2012
25.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502691200/0099 [PDF, 400 kB]
uzatvorená dňa 24.04.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania vodnej stavby "Rodinný dom" -- SO 505 -- Vonkajší vodovod, SO 506 -- Akumulačný nádrž a SO 507 -- ATS automatická tlaková nádrž na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Rača ako parc. č. 8137/1. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2012
25.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502701200/0099 [PDF, 396 kB]
uzatvorená dňa 24.04.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavby "Rodinný dom a inžinierske siete pre rodinný dom" objekt -- vonkajší STL plynovod na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Rača ako parc. č. 8137/1. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2012
25.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502761200/0099 [PDF, 288 kB]
uzatvorená dňa 24.04.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavebného objektu SO 09 Kábelový rozvod VN, ktorý je súčasťou stavby "Polyfunkčné centrum Panónska cesta -- Sever -- Stavba B" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3661/9 a 3662/12. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.