Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 -120- 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.12.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865098110 / 0099 [PDF, 405 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865098110/0099 uzatvorený dňa 28.12.2011, predmetom ktorého je predĺženie lehoty na vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie dočasného parkoviska a predĺženie doby, do ktorej budúci povinný z vecného bremena súhlasí, aby stavebný úrad povolil výstavbu a užívanie zrealizovaného parkoviska s prístupovými komunikáciami na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1866/2 a 1866/65. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.12.2011
28.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510281100 / 0099 [PDF, 1,4 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510281100/0099 uzatvorená dňa 28.12.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 10-Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky, SO 11-Rekonštrukcia vodovodnej prípojky a SO 12-Rekonštrukcia plynovej prípojky, ktoré sú súčasťou objektovej sústavy stavby „Rekonštrukcia objektu Jakubovo nám. č. 4,5 v Bratislave – Kongregácia sestier Najsvätejšieho spasiteľa, Slovenská provincia – sídlo Kongregácie a zariadenia pre seniorov“ na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21773 a na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 9013 a 21773. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.12.2011
21.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810211100/0099 [PDF, 1 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810211100/0099 uzatvorená dňa 20.12.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena spočívajúceho v povinnosti strpieť na pozemku registra C parc. č. 17386/12 existenciu vodovodnej prípojky a vodovodnej šachty v prospech vlastníka stavby súp. č. 2443, k. ú. Rača
Zmluva zverejnená dňa : 21.12.2011
21.12.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809691100 [PDF, 1,4 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809691100 zo dňa 20.12.2011 uzatvorená za účelom zriadenia práva prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami na novovytvorenom pozemku v k.ú. Devín, parc. č. 729/20 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2 vzniknutého podľa GP č. 24/2011 oddelením od pozemku parc. č. 729/1 zapísaného na LV č. 1 ako parcela registra "C".
Zverejnená: 21.12.2011
15.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507001100 / 0099 [PDF, 3,7 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507001100/0099 uzatvorená dňa 13.12.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 03 STL plynovod, ktorý je súčasťou stavby „Napojenie rozvojového územia Danubia parku na inžinierske siete“ na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Čunovo ako parc. č. 166, 210, 236/1, 236/2, 261, 262, 265, 268/1 a 269. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 15.12.2011
6.12.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809651100 [PDF, 780 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena zriadená za účelom zriadenia práva prechodu a prejazdu cez pozemky registra "C" parc. č. 9165/23 a parc. č. 21795/1 k. ú. Staré Mesto a za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra "C" parc. č. 9165/23, parc. č. 21795/1 a parc. č. 21293/37 k. ú. Staré Mesto.
Zverejnená: 6.12.2011
2.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508481100 / 0099 [PDF, 273 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508481100/0099 uzatvorená dňa 28.11.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre vodohospodárske zariadenie -- tepelné čerpadlo k stavbe "Polyfunkčný objekt SOLID, Antolská ul., Bratislava -- Petržalka"na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2848/4. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 02.12.2011
2.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507291100 / 0099 [PDF, 809 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507291100/0099 uzatvorená dňa 28.11.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena na plochu na Nám. 1. mája, nad ktorou bude presahovať stavba "Polyfunkčný objekt METROPOLITAN STAR, Nám. 1. mája -- Banskobystrická ul., Bratislava" od 2. nadzemného podlažia a stavebných objektov SO-10 Prípojka plynu Administratívny objekt, SO-11 Prípojka VN, SO-14 Prípojka -- optický kábel T-COM, SO-15 Prípojka vodovodu Administratívny objekt, SO-16 Prípojka kanalizácie Administratívny objekt, SO-20 Prípojka vodovodu Bytový objekt, SO-21 Prípojka kanalizácie Bytový objekt a SO-22 Prípojka plynu Bytový objekt, ktoré sú súčasťou objektovej sústavy uvedenej stavby na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 8274/13, 21724/1, 21724/2, 21724/7 a 21748/1. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 02.12.2011
28.11.2011Zmluva o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0952-11-00 [PDF, 1 MB]
Zmluva o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0952-11-00, nájomca: Mgr. Pavol Benčík / dátum podpísania zmluvy 28.11.2011
Zverejnené dňa: 28.11.2011
25.11.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508471100 / 0099 [PDF, 209 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508471100/0099 uzatvorená dňa 21.11.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavbu "Vodovodná prípojka k areálu Pittel + Brausewetter Holding Slovakia" na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Nové Mesto ako parc. č. 21968/2, ktorí tvorí časť pozemku registra "C" parcela č. 21968/4, ktorá nie je v operátoch katastra nehnuteľností evidovaná na listoch vlastníctva. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.11.2011
18.11.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508401100 / 0099 [PDF, 2,3 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508401100/0099 uzatvorená dňa 16.11.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre NN prípojku k zmene dokončenej stavby "Rekonštrukcia podkrovia - Tallerova ul. č. 5, Bratislava" na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21355. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 18.11.2011
18.11.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509031100/0099 [PDF, 2,8 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509031100/0099 uzatvorená dňa 16.11.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavebné objekty SO.02 Rozvod pitnej vody. SO.03 Kanalizácia, SO.04 Rozvod plynu a SO.05 Rozvody NN, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Sprístupnenie záhradnej zóny a rekreačné objekty" v k.ú. Rača parc. č. 9377. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 18.11.2011
3.11.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507871100 / 0099 [PDF, 1,6 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507871100/0099 uzatvorená dňa 02.11.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavebné objekty SO 03.3 Vodovodná prípojka a SO 03.4 Kanalizačná prípojka, ktoré sú súčasťou objektovej sústavy stavby "Administratívno - prevádzkový objekt" v k.ú. Ružinov parc. č. 15651/13, 15658/5, 15664, 22215/11, 15651/17, 15651/60 a 15658/2; Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 03.11.2011
28.10.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503831100 / 0099 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503831100/0099 uzatvorená dňa 27.10.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavebný objekt SO 06 "Prípojka NN", ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby "Bytový dom, Kľukatá ul., Bratislava" v k.ú. Ružinov parc. č. 3125/15, 15488/9 a 3157/7
Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnená dňa : 28.10.2011
28.10.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503821100 / 0099 [PDF, 771 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503821100/0099 uzatvorená dňa 27.10.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavebný objekt SO 08 Prípojka STL plynu, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby "Bytový dom, Kľukatá ul., Bratislava" v k.ú. Nivy parc. č. 15450/5 a 15444/4 a v k.ú. Ružinov parc. č. 15491/3, 3125/15, 15491/5 a 15490/7
Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnená dňa : 28.10.2011
21.10.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507321100 / 0099 [PDF, 2,1 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507321100/0099 uzatvorená dňa 20.10.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre Prevádzkový celok PC4 - Vyvedenie elektrického výkonu - jestvujúci areál elektrickej stanice 110/22 kV Lamač, ZSE, a.s., ktorý je súčasťou stavby "Kogeneračný zdroj Bratislava - West" v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2522/1 a 2527/10 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 21.10.2011
18.10.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507501100 / 0099 [PDF, 3,4 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507501100/0099 uzatvorená dňa 14.10.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavbu „SITEL - trafostanica a prívod VN“ v k.ú. Petržalka, parc. č. 3688/13 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 18.10.2011
13.10.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806221100 [PDF, 722 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806221100 zo dňa 12.10.2011 zriadená za účelom zriadenia práva prechodu a prejazdu cez pozemky registra "C" parc. č. 4758/1 a parc. č. 4757/26 k. ú. Staré Mesto a za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra "C" parc. č. 4758/1 k. ú. Staré Mesto.
Zverejnená: 13.10.2011
6.10.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28650701100 / 0099 [PDF, 497 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507011100/0099 uzatvorená dňa 05.10.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavebné objekty SO 01 Prívodné vodovodné potrubie a SO 02 Výtlačné potrubie splaškových vôd, ktoré sú súčasťou stavby „Napojenie rozvojového územia Danubia parku na inžinierske siete“ v k.ú. Čunovo
Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 06.10.2011
26.9.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506731100 / 0099 [PDF, 2,7 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506731100 / 0099 uzatvorená dňa 25.09.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre prípojky inžinierskych sietí pre stavbu "RD NA KALVÁRII - Lagensfeldova ul., Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 3837/2 a 3837/3" v k.ú. Staré Mesto, parc. č.3878/1 a 21623/2 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 26.09.2011
2.9.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506241100 / 0099 [PDF, 105 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506241100 / 0099 uzatvorená dňa 19.08.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre kanalizačnú prípojku pre stavbu "Tri rodinné dvojdomy" v k. ú Podunajské Biskupice, parc. č.607 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 02.09.2011
25.7.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161100/0099 [PDF, 793 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161100/0099 uzatvorená dňa 22.07.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre prípojku vody a prípojku NN pre stavbu "Rímskokatolícka fara a pastoračné centrum" v k. ú Podunajské Biskupice, parc. č.2619/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zmluva zverejnená dňa : 25.07.2011
21.7.2011Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802481100 [PDF, 734 kB]
Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802481100 zo dňa 24.05.2011 na pozemky registra "C" parc. č. 1428/19 k. ú. Devínska Nová Ves za účelom umiestnenia rímsy na rodinnom dome.
Zverejnená: 21.7.2011
27.6.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505571100/0099 [PDF, 433 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505571100/0099 uzatvorená dňa 24.06.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre zmenu stavby "Rekonštrukcia a zobytnenie podkrovia - Palisády 41, Bratislava" - elektrická NN prípojka v k.ú. Staré Mesto, parc. č.3119 a parc. č. 3169 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 27.06.2011
7.6.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503691100/0099 [PDF, 95 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503691100/0099 uzatvorená dňa 06.06.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena na stavbu "Nabíjacia stanica pre elektromobily Mierová ul., Bratislava" v k. ú Ružinov, parc. č.3127/6
Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 07.06.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 -120- 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.