Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 -117- 118 119 120 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.12.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288803571200
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán, že uzatvoria Zmluvu o vecnom bremene, v ktorej sa budúci povinný z vecného bremena za odplatu zaviaže strpieť zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez časti pozemkov v k.ú. Rača: časť pozemkovoknižnej parc. č. 17406/1 zodpovedajúca časti pozemku registra "C" parc. č. 17350/1 vo výmere cca 120 m2 a časť pozemkovoknižnej parc. č. 17406/2 zodpovedajúca časti pozemku registra "C" parc. č. 22258/1 vo výmere cca 55 m2.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
10.12.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507391200/0099
Uzatvorená dňa 07.12.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia novej NN káblovej prípojky pre stavbu "Novostavba RD - Vila Kristína, Bartoňova ul.č. 27, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21488/1 a na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú.Staré Mesto ako parc.č. 21490. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.12.2012
10.12.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507381200/0099
Uzatvorená dňa 07.12.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN káblovej prípojky pre stavbu "Oprava havarijného stavu transformačnej stanice VN/NN TS č. 734 STU Vazovova č. 5 Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21740/1.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.12.2012
4.12.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507471200
Uzatvorená dňa 03.12.2012 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky Prevádzkového celku PC4- Vyvedenie elektrického výkonu - jestvujúci areál elektrickej stanice 110/22 kV Lamač, ZSE, a.s.,(ďalej len "prevádzkový celok PC4), ktorý je súčasťou stavby "Kogeneračný zdroj Bratislava West", vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie prevádzkového celku PC4 na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Karlova Ves ako parc.č. 2527/10 a novovytvoreného pozemku parc.č. 2527/14 podľa geometrického plánu č. 105/2012 zo dňa 27.09.2012 overeného Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu pod č. 2009/12 dňa 08.10.2012. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.12.2012
3.12.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0737 12 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807371200, uzatvorená dňa 3.12.2012 týkajúca sa pozemkov registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 1426/312 a parc. č. 1426/313 v k.ú. Karlova Ves medzi povinným z vecného bremena: Hlavným mestom SR Bratislava a oprávneným z vecného bremena: Petrom Pokorným s manželkou Zuzanou Pokornou, spočívajúce v práve vloženia a následného prevádzkovania inžinierskych sietí.
Zverejnené dňa: 3.12.2012
28.11.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504951200 [PDF, 225 kB]
Uzatvorená dňa 17.09.2012 pre účely prevádzky vodovodných armatúrnych šácht nachádzajúcich sa na Kutlíkovej ulici, Nám. hraničiarov, Romanovej ulici a Pajštúnskej ulici a vstupu osôb a vjadzd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie vodovodných armatúrnych šácht na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 70/5, 89/12, 853/4, 1111/57, 1448, 1449, 1450 a 1737. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.11.2012
15.11.2012Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865098110 / 0099 [PDF, 105 kB]
Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865098110/0099 uzatvorený dňa 15.11.2012, predmetom ktorého je predĺženie lehoty na vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie dočasného parkoviska a predĺženie doby, do ktorej budúci povinný z vecného bremena súhlasí, aby stavebný úrad povolil výstavbu a užívanie zrealizovaného parkoviska s prístupovými komunikáciami na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1866/2 a 1866/65. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 15.11.2012
14.11.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507071200/0099
Uzatvorená dňa 14.11.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Sociálne zariadenie vodičov MHD DPB a.s.- Prokofievova ulica " na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 3436 a 3450/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 14.11.2012
8.11.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505881200/0099 [PDF, 135 kB]
Uzatvorená dňa 06.11.2012 za účelom zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavby "Tatrabanka - pobočka Herlianska Bratislava, Vodovodná prípojka", vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie vodovodnej prípojky na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Ružinov ako parc. č. 22192/39, 15638/17 a 15641/7. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.11.2012
7.11.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505961200/0099 [PDF, 469 kB]
Uzatvorená dňa 06.11.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania stavebných objektov SO 03 prípojka vodovodu, SO 04 Prípojka kanalizácie, SO 05 Prípojka plynovodu a SO 06 Kábelové prípojky NN, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Rezidenčný objekt Panenská č. 5, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21543/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 7.11.2012
6.11.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500121200/0099 [PDF, 269 kB]
Uzatvorená dňa 06.11.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa sa plánovanej výstavby „Predĺženie NTL plynovodu Rybničná ulica Bratislava“ na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Vajnory ako parc. č. 2681/1. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 06.11.2012
30.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505641200/0099
Uzatvorená dňa 26.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa zriadenia a uloženia preložky vodovodu k stavbe "Obchodné centrum Podunajské Biskupice" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Podunajské Biskupice ako parc.č.3999/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.10.2012
29.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505351200/0099 [PDF, 817 kB]
Uzatvorená dňa 26.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa novej vodovodnej prípojky k obytnému domu na Levárskej ul.č. 9 na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Karlova Ves ako parc.č.2157. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.10.2012
24.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505971200/0099 [PDF, 527 kB]
Uzatvorená dňa 23.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia kanalizačnej prípojky DN 150, plynovej prípojky DN 32 a zemnej prípojky NN, ktoré sú súčasťou stavby "Rodinný dom Wattova ulica, Bratislava-Trnávka" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Trnávka ako parc.č. 22135. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.10.2012
24.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505611200/0099 [PDF, 108 kB]
Uzatvorená dňa 22.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa výstavby STL plynovej prípojky k stavbe "Plynová kotolňa SVB DUO, Školská 14, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 8056/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.10.2012
24.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505761200/0099 [PDF, 1,5 MB]
Uzatvorená dňa 22.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavebný objekt SO 401 Verejná kanaliácia, ktorý je súčasťou stavby "Obchodné centrum Podunajské Biskupice" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice ako parc.č. 286/9, 2958/21, 3999/4 a 286/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.10.2012
24.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505331200/0099 [PDF, 2,3 MB]
Uzatvorená dňa 22.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa prípojok inžinierskych sietí SO 301 Vodovodná prípojka + areálový vodovod, SO 401 Kanalizačná prípojka + areálová jednotná kanalizácia, SO 501 Plynovodná prípojka pre odberné plynové zariadenie OPZ+meranie, SO 601 VN prípojka, SO 602 NN prípojka, SO 603 NN rozvody, ktoré sú objektovou skladbou stavby "Obchodné centrum Kaufland Bratislava-Mlynská dolina" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc.č. 3888/109, 2910/3, 3888/89, 3888/90, 2675/1, 2745/7 a 2745/22. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.10.2012
5.10.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805651200 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805651200 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena práva prejazdu motorovým vozidlom a prechodu peši cez pozemok registra C parc. č. 3458/2 - záhrada o výmere 15 m2, k. ú. Karlova Ves, LV č. 1, vytvorený GP č. 18/2011.
Zverejnená: 5.10.2012
5.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505341200/0099 [PDF, 320 kB]
Uzatvorená dňa 04.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia tepelného rozvodu k stavbe "Primárny rozvod tepla pre Petržalka City, Rusovská cesta, Bratislava - Petržalka" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 4371, 3604, 4370/1 a 4355/1. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 05.10.2012
5.10.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504801200/0099 [PDF, 626 kB]
Uzatvorená dňa 04.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "BA, Prievozská ul., VNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Nivy ako parc. č. 21818/1 a v k.ú. Ružinov ako parc. č. 21818/2. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 05.10.2012
5.10.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804251200 [PDF, 801 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804251200, ktorej účelom je povinnosť strpieť právo previsu a uloženia rímsy rodinného domu nad pozemkami registra "C" parc. č. 1428/19 a 1428/20, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves.
Zverejnená: 5.10.2012
5.10.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805621200 [PDF, 682 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805621200 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena práva prejazdu motorovým alebo nemotorovým vozidlom a prechodu peši v rozsahu podľa vyznačenia v GP č. 66/2012 cez pozemky registra "C" parc. č. 15666/38 a parc. č. 15666/3, k.ú. Ružinov.
Zverejnená: 5.10.2012
26.9.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505401200/0099 [PDF, 241 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505401200/0099 uzatvorená dňa 21.9.2012 za účelom zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania kanalizačnej a plynovej prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Novostavba rodinného domu na ulici Pri suchom mlyne v Bratislave", vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie prípojok na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21640/2. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.9.2012
26.9.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505391200/0099 [PDF, 598 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505391200/0099 uzatvorená dňa 21.9.2012 za účelom zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 30 Prípojka vodovodu DN 100, ktorý je súčasťou objektovej skladby stavby "Reštaurácia a autoumyváreň, Prievozská ul. ,. Bratislava", vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie vodovodnej prípojky na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21818/2. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.9.2012
26.9.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505271200/0099 [PDF, 115 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505271200/0099 uzatvorená dňa 25.09.2012 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia VN prípojky pre stavbu "Súkromná základná škola, Úprkova č. 3, Bratislava", vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby opráv a rekonštrukcie VN prípojky na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 4773. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.9.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 -117- 118 119 120 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.