Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 -116- 117 118 119 120 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
30.4.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501401300/0099
uzatvorená dňa 29.04.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 200 Dažďová kanalizácia, SO 206 Areálová kanalizácia DN 300, SO 210 Rozvod požiarnej vody a SO 223 Prípojka STL plynovodu pre SO 103 , ktoré sú súčasťou stavby " Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava ", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 9143/5, 9143/6, 21793/1, 21793/2, 21793/3, 21793/4, 21795/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 30.04.2013
25.4.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500361300/0099
Uzatvorená dňa 23.04.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO-04-01 Prekládka VN, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby " Administratívno- logistické centrum Slovnaftská ul. Bratislava ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 22198/3. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 25.04.2013
25.4.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501071300
Uzatvorená dňa 23.04.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky NN káblovej prípojky realizovanej ako súčasť rekonštrukcie rodinného domu na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 22023/9 a 22023/11. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 25.04.2013
22.4.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501081300/0099
Uzatvorená dňa 19.04.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 02 Prípojka kanalizácie, SO 03 Prípojka vody, SO 04 Prípojka plynu a SO 05Prípojka VN, ktoré sú súčasťou stavby bytová budova " FEND APARTMENTS" Bratislava, Petržalka, Budatínska ulica, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 1743/1 a 1744. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.4.2013
22.4.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500841300/0099
uzatvorená dňa 19.04.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa plánovanej výstavby stavby "Elektrická prípojka NN a vodovodná prípojka pre nový rodinný dom Bratislava, Lovinského ul." na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21591/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.4.2013
22.4.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500931300/0099
Uzatvorená dňa 19.04.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa položenia káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA, Medzilaborecká, rek. TS 005,VNK, DT" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 15629/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.4.2013
4.4.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800751300
Uzatvorená dňa 26.3.2013 za účelom zriadenia vecného bremena na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 327/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m² k. ú. Devín, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd motorovým vozidlom a strpieť uloženie a prevádzku inžinierskych sietí cez pozemok.
Zverejnené dňa: 4.4.2013
2.4.2013Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500131300
Uzatvorená dňa 28.03.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky prípojky plynu k stavbe "Polyfunkčný dom Skalná, parc.č. 679/1 a 578/4, k.ú. Staré Mesto- objekt SO-5 plynová prípojka " na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 678/11. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 2.4.2013
25.3.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506201200/0099
Uzatvorená dňa 25.03.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa realizácie stavebného objektu SO 504 Prípojka kanalizácie do Trnavskej ul. k stavbe "Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka-Century Residence" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21949/16 a 21949/122. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.3.2013
18.3.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500691300
Uzatvorená dňa 14.03.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebných objektov SO 02 Kanalizácia-splašková, SO 03 Vodovod a SO 04 Plynovod, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Prístupová komunikácia Vretenová ulica - Staré Grunty", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Karlova Ves ako parc.č. 2835/4, 2835/5, 2836/2, 2843/3. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.3.2013
18.3.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500681300
Uzatvorená dňa 14.03.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky prípojok plynu, vody a kanalizácie k stavbe "Prístupová komunikácia Vretenová ulica-Staré Grunty", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc.č.2835/4, 2835/5, 2843/3. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.3.2013
18.3.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506191200/0099
Uzatvorená dňa 15.03.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa realizácie stavebných objektov SO 201 Hlavný stavebný objekt - presah 2. - 8. NP budovy nad pozemkom, SO 301 Vodovodná prípojka, SO 302 Kanalizačná prípojka, SO 303 Horúcovodná prípojka a SO 305 Prípojka VN, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčný objekt HELIOS" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 22192/39, 15641/7 a 15641/109. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.3.2013
25.2.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507911200
Uzatvorená dňa 25.02.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, prevádzky, údržby a opravy stavebného objektu SO 731Vonkajší plynovod STL D 110, ktorý je súčasťou objektovej skladby stavby "FORUM BUSINESS CENTER", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 9380/10. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 25.2.2013
25.2.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500471300/0099
Uzatvorená dňa 25.02.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 301 Prípojka vodovodu a SO 303 Prípojka NN, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Profesionálny autoservis" Opletalova ul. Bratislava, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Devínska Nová Ves ako parc.č. 2776/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 25.2.2013
25.2.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504391200/0099 zo dňa 23.07.2012
uzatvorený dňa 25.02 .2013, predmetom ktorého je ukončenie zmluvného vzťahu v súlade s čl. V ods. 1 písm. b) predmetnej zmluvy. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 25.2.2013
13.2.2013Dodatok č. 288805651201 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805651200 [PDF, 49 kB]
Zmena obsahu Čl. 1 ods. 3 Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288805651200 zo dňa 5.10.2012. Uzatvorené dňa: 12.2.2013
Zverejnené dňa: 13.2.2013
11.2.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500221300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500221300/0099 uzatvorená dňa 06.02.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vodnej stavby " Rodinný dom a inžinierske siete pre rodinný dom, objekt SO 501 Splašková kanalizácia a objekt SO 502 Odvedenie dažďových vôd" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc.č. 8137/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.2.2013
5.2.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806151200
Zriadenie vecného bremena - práva prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami a právo uloženia a následného užívania inžinierskych sieti na pozemkoch v katastrálnom území Podunajské Biskupice, parc. č. 5266/2 – záhrady o výmere 37 m2 a parc. č. 5265/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 18.12.2012
Zverejnené dńa: 5.2.2013
1.2.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808001200
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2888808001200 uzatvorená medzi hlavným mestom ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je usporiadanie vzťahu k pozemkom v k. ú. Ružinov a k. ú. Nivy, na ktorých sú situované stavby trafostaníc vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena. Rozsah pozemkov je uvedený v predmetnej zmluve.
Zverejnené dňa: 1.2.2013
29.1.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507701200/0099
Uzatvorená dňa 28.01.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa realizácie stavebného objektu SO 601 Trafostanica, prípojka VN, ktorý je súčasťou stavby " Bytový dom Jaskový rad" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 21668. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.01.2013
29.1.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507501100/0099
Uzatvorený dňa 28.01.2013, predmetom ktorého je pristúpenie nového účastníka ku zmluve ako budúceho oprávneného z vecného bremena s tým, že pôvodne označovaný budúci oprávnený z vecného bremena, v dodatku označený ako účastník zmluvy, preberá na seba všetky záväzky a povinnosti z predmetnej zmluvy vyplývajúce pre budúceho oprávneného z vecného bremena. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.01.2013
16.1.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507771200/0099 [PDF, 203 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507771200/0099 uzatvorená a 11.01.2013 za účelom zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania inžinierskych sietí, ktoré sú súčasťou stavby "Novostavba rodinného domu" na Ďumbierskej ulici , vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie prípojok na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Vinohrady ako parc. č. 3495. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejné dňa: 16.01.2013
3.1.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507681200/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507681200/0099 uzatvorená dňa 02.01.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia prípojky plynu pre stavbu "STL plynovod, rozšírenie siete, Trnavská cesta" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 15140/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 3.1.2013
2.1.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807791200
Uzatvorená dňa 21.12.2012 za účelom zriadenia vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti strpieť užívanie pozemkov registra „C"KN: parc. č. 8663/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 61 m2, nachádzajúca sa v k. ú. Staré Mesto, evidovaná na LV č. 1656, parc. č. 19604/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 53 m2, nachádzajúca sa v k. ú. Vinohrady, evidovaná na LV č. 3610 a parc. č. 4442/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 81 m2, nachádzajúca sa v k. ú. Petržalka, evidovaná na LV č. 1748.
Zverejnené dňa: 2.1.2013
28.12.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507541200/0099
Uzatvorená dňa 13.12.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO-09-01 Horúcovod, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby „Administratívno - logistické centrum Slovnaftská ul. Bratislava“ na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Nivy ako parc. č. 22198/3. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.12.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 -116- 117 118 119 120 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.