Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 111 112 113 114 -115- 116 117 118 119 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
23.8.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502701300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502701300/0099 uzatvorená dňa 21.08.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 04 Vodovodná prípojka a SO 05 Elektrická prípojka NN k stavbe: "Novostavba rekreačnej chaty" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc.č. 3628, 30/4 a 31/7. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia:23.08.2013
21.8.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502581300
Uzatvorená dňa 21.08.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky vodovodnej prípojky k stavbe "objekt na ul. Kopčianska 14, Bratislava, PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. " na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc.č. 3688/12. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.08.2013
16.8.2013Zmluva č. 80409640682013 o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21636/1 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 2665, a to konkrétne na častiach daného pozemku označených geometrickým plánom č. 5/2013 úradne overeným dňa 07.05.2013 pod. č. 1065/2013 ako diel 1, diel 2 a diel 3, každý diel vo výmere 1 m2, ktoré spočíva v povinnosti strpieť umiestnenie troch stožiarov trolejového vedenia, ktoré sú časťou stavby „SO 07 Preložka TV Vojenská nemocnica“, na označených častiach pozemku registra „C“ parc. č. 21636/1 a rovnako je povinný strpieť aj ich užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu, rekonštrukcie a modernizácie. Uzatvorené dňa: 6.8.2013
Zverejnené dňa: 16.8.2013
15.8.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2888051212000099
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena, v zmysle ktorej sa budúci povinný za odplatu zaviaže strpieť právo umiestnenia oprávnenej stavby na časti pozemku parc. č. 2848/4 k. ú. Petržalka, v rozsahu stanovenom následne vypracovaným geometrickým plánom. Uzatvorené dňa: 9.8.2013
Zverejnené dňa: 15.8.2013
9.8.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502731300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502731300/0099 uzatvorená dňa 08.08.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe:"Čulenova ul. - Príprava územia, časť - prekládka elektrického vedenia slaboprúdu" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č.21793/1.
Účinnosť zmluvy:09.08.2013
9.8.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502741300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502741300/0099 uzatvorená dňa 08.08.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia VN káblových prípojok k stavbám: stavebné práce na výhrevni A2-35 Osuského, B3-32 Jankolova, C1-31 Jankolova, B1-27 Furdekova, D6-24 Pečnianska , D5-35 Rontgenova, A3-26 Osuského, B2-47 Haanova, D1-38 Švabinského, D1-39 Pajštúnska, L1-32 Šintavská, L3-26 Budatínska, A1-22 Rovniakova, L4-33 Lietavská, D3-31 Belinského, L8-37 Jasovská, D4-40 Wolkrova, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č.1034, 357,753/1, 358, 206, 209, 5060, 5064/7, 4704/1, 4705,1162/1, 1163, 1166,1165, 215, 219, 218/4, 3340, 3336/7, 3113,3110/55, 1640, 1641, 1645,1644, 1637, 2040, 2147, 1425, 1351, 1377, 1346, 2202, 2201,2203,2549,3648,3640/44, 3647/9, 3654, 1421, 3646, 216/5 a 4371.
Účinnosť zmluvy: 09.08.2013
30.7.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502601300
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502601300 uzatvorená dňa 30.07.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky vodovodnej šachty a vodovodnej prípojky k stavbe "Vodovodná a kanalizačná prípojka " na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Devínska Nová Ves ako parc.č. 2878/493.
Zverejnené dňa: 30.07.2013
19.7.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502551300/0099
uzatvorená dňa 17.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia plynovej prípojky pre stavbu "Rodinný dom, CUBER 9 ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Trnávka ako parc.č.22132/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.7.2013
16.7.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502521300/0099
uzatvorená dňa 10.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebných objektov SO 04 Splašková areálová kanalizácia a kanalizačná prípojka, SO 05 Vodovodná prípojka a areálový vodovod a SO 06 STL plynová prípojka, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Obchodno-predvádzacie centrum ", Podunajská ul., Bratislava, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice ako parc.č.5333/1, 5348, 5349/6, 5333/15. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.7.2013
16.7.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502271300/0099
uzatvorená dňa 10.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebného objektu SO 07 Prípojka NN, ktorý je súčasťou stavby " Administratívna budova ALAM " Ľubochnianska ul., Bratislava, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č.17020/1 a parc.č. 17020/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.7.2013
4.7.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502321300/0099
Uzatvorená dňa 03.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebných objektov SO 06 Prípojka NN, SO 07 Prípojka vody, SO 08 Prípojka kanalizácie a SO 10 Prípojka telefónu k stavbe " Novostavba administratívneho objektu na Pražskej ul " na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č.21630/8. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 04.07.2013
3.7.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502341300/0099
Uzatvorená dňa 01.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebného objektu SO 04 Plynová prípojka k stavbe " Mestská vila s občianskou vybavenosťou " na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č.3893/1, 3893/3, 3803/1, 3880/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 3.7.2013
28.6.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502291300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502291300/0099 uzatvorená dňa 28.06.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebných objektov SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie a SO 04 Prípojka vody, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby " Tri rodinné domy - 3 RD ", Vidlicová ul., Bratislava na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 21667. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 28.6.2013
26.6.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807641200
Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť vodovodnú armatúrnu šachtu, jej užívanie a údržbu na pozemku registra „C“ parc. č. 7053 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 60 m2, v katastrálnom území Rača. Uzatvorené dňa: 19.6.2013
Zverejnené dňa: 26.6.2013
21.6.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec. bremena č.056502021300/0099
Predmetom zmluvy je zriadenie bezodplatného vecného bremena viaznúceho na časti pozemku v k.ú. Podunajské Biskupice. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 21.06.2013
7.6.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501951300
Predmetom Zmluvy je uloženie teplovodného potrubia na uvedených pozemkoch p.č. 3604,4370/1,4371 a 4355/1 v k.ú. Petržalka. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 10.06.2013
11.6.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501361300/0099
Predmetom Zmluvy je zriadenie a uloženie preložky plynovodu a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu užívania, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie preložky plynovodu v k.ú. Nivy. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 11.06.2013
11.6.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500891300/0099
Predmetom Zmluvy je umiestnenie vsakovacej šachty a drenážných rúr za účelom odvodnenie bytového domu v k.ú. Karlova Ves. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 11.06.2013
4.6.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099 zo dňa 28.06.2012, uzatvorený dňa 31.05 .2013, predmetom ktorého je ukončenie zmluvného vzťahu v súlade s čl. IV ods. 1 písm. b) predmetnej zmluvy so spoločnosťou CZ INVEST s.r.o. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.6.2013
31.5.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501961300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501961300/0099 uzatvorená dňa 30.05.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou k stavbe " Sídlo spoločnosti ME-Inspection ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc.č.3283. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 31.5.2013
30.5.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507871100/0099
Zo dňa 02.11.2011, uzatvorený dňa 28.05.2013, predmetom ktorého je ukončenie zmluvného vzťahu súlade s čl. V ods. 1 písm. b) predmetnej zmluvy. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.5.2013
30.5.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501791300/0099
uzatvorená dňa 28.05.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 03.3 Vodovodná prípojka a SO 03.4 Kanalizačná prípojka, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby " Administratívno-prevádzkový objekt", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 15651/60 a 15658/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.5.2013
30.5.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501781300
uzatvorená dňa 28.05.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, údržby a kontroly stavebných objektov SO 03.3 Vodovodná prípojka a SO 03.4 Kanalizačná prípojka, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Administratívno-prevádzkový objekt " na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 15651/13, 15658/5, 15664, 22215/11. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.5.2013
21.5.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501431300/0099
Uzatvorená dňa 17.05.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavby " Ba - Miletičova prekládka VNK a NNK ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21821/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.5.2013
20.5.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501701300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501701300/0099 uzatvorená dňa 17.05.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania prípojok vody, kanalizácie, plynu a NN prípojky k stavbe " Rodinný dom na Kurucovej ulici v Bratislave ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 21664. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.5.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 111 112 113 114 -115- 116 117 118 119 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.