Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 110 111 112 113 -114- 115 116 117 118 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.12.2013Zmluva o vecnom bremene - Development Ba
Predmetom Zmluvy je Povinný a oprávnený sa dohodli, že povinný na základe tejto zmluvy zriaďuje bezodplatné vecné bremeno v prospech oprávneného výlučne k nehnutefnosti: k pozemku o výmere 694 m2 registra „C" KN parc. č. 3261/16, druh pozemku. Zastavané plochy a nádvoria, v kat. území Devínska Nová Ves. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 09.12.2013
2.12.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505211300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505211300/0099 uzatvorená dňa 02.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky k stavbe "Bytový dom, Podkolibská ulica ", k.ú. Vinohrady na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 4961 a 21696/7. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 2.12.2013
27.11.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505161300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505161300/0099 uzatvorená dňa 27.11.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 251 Prípojka VN el. rozvodu do TS 1, ktorý je súčasťou stavby "Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava", medzi ulicami Čulenova - Landererova - Pribinova, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 9143/6 a 21793/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.11.2013
19.11.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504831300/0099
Predmetom Zmluvy bude vecné bremeno zaťažujúce pozemky vymedzené v článku I ods. 1 tejto zmluvy spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremean strpieť zriadenie objektu SO 205 Cestná svetelná signalizácia a SO 605 Úprava verejného osvetlenia stavby „Obchodné centrum Kaufland Bratislava – Dúbravka“. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 19.11.2013
19.11.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504821300/0099
Predmetom Zmluvy bude vecné bremeno zaťažujúce pozemky budúceho povinného vymedzené v článku I, bod 1 tejto zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie príslušnej časti stavby „Obchodné centrum Kaufland Bratislava – Dúbravka“, objekty SO 205 Cestná svetelná signalizácia, SO 605. Úprava verejného osvetlenia a SO 403 Dažďová kanalizácia. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 19.11.2013
18.11.2013Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099
Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099 zo dňa 28.06.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.05.2013, uzatvorený dňa 15. 11.2013, predmetom ktorého je doplnenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako budúceho oprávneného z vecného bremena, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. a REBOD SK, a.s. zostávajú účastníkmi zmluvy a preberajú na seba záväzky a povinnosti vyplývajúce pre budúceho oprávneného z vecného bremena a upresňujú sa povinnosti vzťahujúce sa výlučne na budúceho oprávneného z vecného bremena.
Zverejnené dňa: 18.11.2013
15.11.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505091300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505091300/0099 uzatvorená dňa 14.11.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 03 Elektrická prípojka, ktorý je súčasťou stavby "Kogeneračná jednotka DP Bratislava, Jurajov dvor", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 17029/1 a 17029/16. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
13.11.2013Zmluva o nájme pozemku a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0488-13-00/0099
Zmluva o nájme pozemku a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0488-13-00/0099, nájomca Ing.Katarína Vrabcová, podpísaná 12.11.2013, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 13.11.2013
11.11.2013Dohoda o náhrade za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva č. 246503581300
Dohoda o náhrade za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva č. 246503581300 uzatvorená dňa 11.11.2013 za účelom uplatnenia nároku Hlavného mesta SR Bratislava za obmedzenie výkonu jeho práva na časti pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka, parc.č. 3331/1 , a to vstupu do ochranného pásma horúcovodného potrubia na uvedený pozemok z dôvodu vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby stavby "Opravy sekundárnych rozvodov OST Sekurisova Nejedlého 1-5". Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.11.2013
11.11.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503001300/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503001300/0099 zo dňa 14.10.2013, uzatvorený dňa 11. 11.2013, predmetom ktorého je rozšírenie nehnuteľností za účelom zriadenia vecného bremena o pozemok registra "C" KN parc.č. 2302, k.ú. Petržalka a upresnenie podmienok, za akých v budúcnosti uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.11.2013
7.11.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804691300
Zmluva o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť právo prechodu a prejazdu k pozemkom vo vlastníctve oprávnených a uloženia inžinierskych sietí na pozemku
registra „C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka a to parc. č. 166/4 - ostatné plochy vo výmere 30 m2 zapísanom na L V č. 847, ako aj v povinnosti strpieť toto právo zo strany akýchkoľvek prípadných budúcich nadobúdateľov vlastníckych práv k pozemkom. Uzatvorené dňa: 6.11.2013
Zverejnené dňa: 7.11.2013
24.10.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502861300
Uzatvorená dňa 24.10.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebného objektu SO 30 Prípojka vodovodu k stavbe : " Reštaurácia a autoumyváreň - Prievozská ul." , na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 21818/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.10.2013
18.10.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500051300
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500051300 uzatvorená dňa 17.10.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavby : " Kanalizačná prípojka DB 1-b" , na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc.č. 2255/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.10.2013
18.10.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504601300
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504601300 uzatvorená dňa 17.10.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, údržby a kontroly elektrickej prípojky NN k stavbe : " Mestská vila Rozálka" , na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač ako parc.č. 1025/1 a 1028/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.10.2013
15.10.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503001300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503001300/0099 uzatvorená dňa 14.10.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia VN káblovej prípojky k stavbe: "Stavebné práce na výhrevni L5 - 19 Vígľašská v k.ú. Petržalka" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 2446/16 a parc.č. 2433.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.10.2013
14.10.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503721300/0099
Uzatvorená dňa 14.10.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia plynovej prípojky k bytovému domu Hlaváčikova 22, k.ú. Karlova Ves, Bratislava, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc.č. 3651/112, 3651/113, 3651/325. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 14.10.2013
7.10.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503531300 [PDF, 47 kB]
Uzatvorená dňa 07.10.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, údržby a kontroly stavebného objektu SO 150 Vodovodná prípojka DN 50, ktorý je súčasťou objektovej skladby stavby: "Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava, časť SHOWROOM - Marketingový pavilón, Pribinova ul., Bratislava" , na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21795/2.
Zverejnen dňa: 07.10.2013
3.10.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503061300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503061300/0099 uzatvorená dňa 03.10.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia prípojok vody, kanalizácie, plynu a NN prípojky k stavbe: "Novostavba rodinného domu na ul. Pri Suchom mlyne" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré MEsto ako parc.č. 21640/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 03.10.2013
3.10.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503021300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503021300/0099 uzatvorená dňa 03.10.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho vybudovania stavby: "BA, Nám. Ľ. Štúra - Napojenie nabíjacej stanice pre elektromobily" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č.21345/1 a parc.č.21365/5.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 03.10.2013
2.10.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503051300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503051300/0099 uzatvorená dňa 26.09.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia horúcovodnej prípojky k stavbe: "OST a HV prípojka pre ZŠ Nejedlého 8, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc.č. 3392. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 2.10.2013
27.9.2013Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502761300
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502761300 uzatvorená dňa 27.09.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, používania, údržby a opravy vodovodu DN 300 k stavbe "FORUM BUSINESS CENTER, Bratislava", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú.Nivy ako parcela č.9380/10. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 27. 09. 2013
16.9.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502741300/0099 zo dňa 08.08.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502741300/0099 zo dňa 08.08.2013, uzatvorený dňa 13. 09.2013, predmetom ktorého je doplnenie čl. I ods. 4 - účel zmluvy a čl. III ods. 1 a ods. 5 - upresnenie podmienok uzatvorenia budúcej zmluvy.
Dátum zverejnenia:16.09.2013
16.9.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502691300
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502691300 uzatvorená dňa 13.09.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky plynovej prípojky k stavbe "Polyfunkčná budova - Bajkalská ul.", ul. Bajkalská, Bratislava, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú.Nové Mesto ako parcela č.15123/13. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.9.2013
26.8.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802641300
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802651300 medzi hlavným mestom SR Bratislava ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1090/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2 v k.ú. Ružinov, LV č. 2684, parc. č. 15096/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2 v k. ú. Trnávka, LV č. 1, parc. č. 15096/164 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 v k.ú. Trnávka, LV č. 1, spočívajúceho v povinnosti povinného vecného z vecného bremena strpieť na uvedených pozemkoch umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy nehnuteľností na nich postavených a ich prípadné odstránenie oprávneným z vecného bremena . Uzatvorené: 22.8.2013
Zverejnené dňa: 26.8.2013
26.8.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802651300
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802641300 medzi hlavným mestom SR Bratislava ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 8780/2 – ostatné plochy o výmere 5 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 10, parc. č. 3718/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v k. ú. Staré Mesto, LV č. 10, parc. č. 3410/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 10, parc. č. 2849/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 10 spočívajúceho v povinnosti povinného vecného z vecného bremena strpieť na uvedených pozemkoch umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy nehnuteľností na nich postavených a ich prípadné odstránenie oprávneným z vecného bremena. Uzatvorená d

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 110 111 112 113 -114- 115 116 117 118 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.