Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 108 109 110 111 -112- 113 114 115 116 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502531400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502531400/0099 uzatvorená dňa 07.058.2014 pre účely zriadenia vecného bremena pre inžinierske siete verejný vodovod a verejná kanalizácia pre stavbu " Obytný súbor Malé Krasňany, Račianska ul., Bratislava", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc.č. 7057, 7060 a 7061. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.5.2014
13.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502521400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502521400/0099 uzatvorená dňa 07.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia inžinierskych sietí verejný vodovod a verejná kanalizácia k stavbe "Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc.č.7061. Účinnosť zmluvy: dňom naseldujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.5.2014
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502051400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502051400/0099 uzatvorená dňa 05.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena, týkajúceho sa uloženia vodných stavieb, a to "Kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu Rusovce" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rusovce ako parc.č. 16, 93/1, 91/1, 135/4, 135/7, 88/2, 88/3 a parc. č. 1177, kt. nemá založený list vlastníctva, je identifikovaná ako časť pozemku registra "E" katastra nehnuteľnosti. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501861400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501861400/0099 uzatvorená dňa 06.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia elektrickej prípojky k stavbe " Viacgeneračný rodinný dom Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č.21581. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502351400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502351400/0099 uzatvorená dňa 05.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky do pozemku pod komunikáciou Kopčianska ulica (drobná stavba), na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3084/5, 3084/15 a 3084/18. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502211400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502211400/0099 uzatvorená dňa 06.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA, 2x22 kV prepoj Tr Čulenova - Tr Ovsište VNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 5425/9, 5426, 5284/20, 5284/21, 5485/5 a pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 5425/9, 5426, 5284/20, 5284/21, 5341/16, 5351, 5353/61 a 5485/5. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502231400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502231400/0099 uzatvorená dňa 06.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA, Krahulčia ulica NNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 18342/11, 18342/14, 18343/16, 18342/18, 18342/19, 18342/20, 18342/113. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502271400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502271400/0099 uzatvorená dňa 06.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 01 Káblového VN vedenia v rámci stavby "BA, rozšírenie 22kV VN 1109, 1095 do Tr. Ovsište VNK Bratislava, Petržalka" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 5425/9, 5426, 5284/20, 5284/21, 5485/5 a pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 4027/1, 4030/2, 4030/1, 4031/1a 9225/369. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502221400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502221400/0099 uzatvorená dňa 05.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA, Oravská ulica VN, TS, NN" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21826, 21828, 21833, 21834, 21835/13, 9736/1, 9737/1 a pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 9734, 21821 a 21830. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
25.4.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865017214/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865017214/0099 uzatvorená dňa 28.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia prípojky plynu a prípojky NN k stavbe "Rekonštrukcia a , prístavba rodinného domu, V záhradách 9 v Bratislave" na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č.1775, 1777/101, 1778/101. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.4.2014
23.4.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802251400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802251400, spočívajúceho v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy ako povinného z vecného bremena strpieť existenciu bytu na pozemkoch registra "C" parc. č. 2465/11, parc. č. 2465/12 a parc. č. 2465/14 k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 23.4.2014
Zverejnené dňa: 23.4.2014
15.4.2014Dodatok č. 288800841401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800841400
Dodatok č. 288800841401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800841400 v ktorom sa v článku 1 menia odseky 2 a 5 Zmluvy
o zriadení vecného bremena č. 288800841400. Uzatvorené dňa: 15.4.2014.
Zverejnené dňa: 15.4.2014
14.4.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502081400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502081400 uzatvorená dňa 14.04.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebného objektu SO 08 - NN rozvod z jestvujúcej trafostanice k stavbe " ČSPHM Bratislava - Vajnory, Rabničná ulica" v k.ú. Vajnory, Bratislava, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory ako parc.č. 2048/56 a na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory ako parc.č. 568 a parc.č. 571/105. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 14.4.2014
11.4.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800681400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0068 14 00. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť výstavbu a užívanie stavby čerpacej stanice v rámci stavby „Bratislava, Svätovojtešská ul., Rekonštrukcia kanalizácie“. Uzatvorené dňa: 10.4.2014
Zverejnené dňa: 11.4.2014
11.4.2014Dohoda o zrušení vecného bremena č.248801881400
Dohoda o zrušení vecného bremena č.248801881400. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o zrušení vecného bremena zriadeného zmluvou o Zriadení vecného bremena č. 288818280200 uzavretou medzi zmluvnými stranami dňa 12.11.2002 a na na vykonaní výmazu vecného bremena pri účastníkovi č. 68 zapísaného na LV č. 6753. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené: 11.4.2014
10.4.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena číslo 218 0 43 60 13
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena číslo 218 0 43 60 13. Predmetom "Zmluvy“ je zriadenie vecného bremena in personam v prospech oprávneného z vecného bremena, t.j hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 10.4.2014
10.4.2014Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0560 13 00
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0560 13 00. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena in personam k zaťaženej nehnuteľnosti v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 10.4.2014
4.4.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500871400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500871400/0099 uzatvorená dňa 28.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 12 Verejný vodovod DN200 - zokruhovanie Kominárska a Račianska, SO 44 Rekonštrukcia stoky Škultétyho ulica a SO 45 Rekonštrukcia verejného vodovodu DN100 na DN300, Ursínyho ulica, ktoré sú súčasťou stavby "Obytný súbor - Škultétyho ulica, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 21995 a pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 12027/2 a 22006/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 04.04.2014
28.3.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801321400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801321400, ktorej predmetom je prechod a prejazd cez pozemok registra „C“ KN parc. č. 2079/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 4437 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Devín, evidovaný na LV č. 1786 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 7/2014 ako diel č. 1 vo výmere 138 m2. Uzatvorené dňa: 28.3.2014.
Zverejnené dňa: 28.3.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500241400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500241400/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu k stavbe "Bratislava, Svätovojtešská ul., rekonštrukcia kanalizácie" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 22023/1, 22023/9, 22840/1 na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č.21968/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501061400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501061400/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO-01 Výtlačné potrubie DN 300 k stavbe "MČ Čunovo, prívod vody" a stavebného objektu SO-05 Komunikačný kábel k stavbe "MČ Čunovo, prívod vody, komunikačný kábel" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Čunovo ako parc.č. 1388, 1419 a na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Čunovo ako parc.č. 77/2, 1191, 2226. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501421400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501421400/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 05 Prípojka plynu k stavbe "Výrobno-obchodná prevádzka - drevovýroba" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 3197. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500031400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500031400/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 02a VN prípojka k stavbe "Rekonštrukcia administratívnej budovy AB" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21812. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 2865014314/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 2865014314/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia prípojky VN k stavbe "Polyfunkčný dom na Kupeckého ul." na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č.21927. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
10.3.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800831400
Zmluva o zriadení vecného bremena - povinnosť strpieť prechod a prejazd motorovým vozidlom a strpieť uloženie a prevádzku inžinierskych sietí cez pozemok registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 20/10 - záhrada o výmere 110 m2 k.ú. Devín, LV č. 1 vytvoreného GP č. 64/2013. Podpísané dňa: 21.2.2014.
Zverejnené dňa: 10.3.2014.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 108 109 110 111 -112- 113 114 115 116 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.