Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 107 108 109 110 -111- 112 113 114 115 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
7.7.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502941200/0099
Uzatvorený dňa 19.06.2014. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
7.7.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503671400
Dňa 19.06.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebných objektov SO 04 Prípojka vody, SO 05 Prípojka splaškovej kanalizácie a SO 16 Prípojka dažďovej kanalizácie, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 940/4 a 964/6.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
7.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0373 14 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0373 14 00/0099. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na nehnuteľnostiach –pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľnosti, k. ú. Záhorská Bystrica parc. č. 808/2 – ostatné plochy o výmere cca. 78 m² a parc. č. 808/8 – ostatné plochy o výmere 5 m² v rozsahu podľa grafickej identifikácie zo dňa 25. 6. 2014 vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd motorovým vozidlom a strpieť uloženie a prevádzkovanie inžinierskych sietí; právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa bude viazať k nehnuteľnostiam vo vlastníctve budúceho oprávneného z vecného bremena zapísaným na liste vlastníctva č. 377, teda bude pôsobiť in rem. Uzatvorené dňa: 7.7.2014
Zverejnené dňa: 7.7.2014
27.6.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803651400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803651400. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť právo vstupu a právo vjazdu motorovým vozidlom na účely užívania, realizácie stavby, správy a opráv ciest, parkoviska prechodu a prejazdu k pozemkom vo vlastníctve oprávneného, na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nivy a to parc. č. 21878/2- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m2 ako aj v povinnosti strpieť vybudovanie, uloženie v zemi a vedenie vonkajšieho rozvodu vody, položeného v zemi, na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nivy a to parc. č. 21895/14 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 29 m2 , zapísaných na LV č. 797, ako aj v povinnosti strpieť toto právo zo strany akýchkoľvek prípadných budúcich nadobúdateľov vlastníckych práv k pozemkom. Uzatvorené dňa: 25.6.2014
Zverejnené dňa: 27.6.2014
26.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503661400/0099
Uzatvorená dňa 20.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa zriadenia a uloženia prípojky kanalizácie na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov parc.č. 3180/21. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.06.2014
24.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503681400/0099
Uzatvorená dňa 19.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Distribučné rozvody Staviteľská ul. SO 06 - VN prípojka, PS - 06 - Trafostanica", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc. č.6154/41 a na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc. č.4925/102. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.04.2014
17.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503641400/0099
Uzatvorená dňa 1.006.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia inžinierskych sietí pre stavbu "Bytový dom pri Rosničke" na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc. č. 3343. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 17.06.2014
16.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503621400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503621400/0099 uzatvorená dňa 16.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky stavebných objektov IO-2 prípojka kanalizácie - splašková a IO-3 prípojka kanalizácie - dažďová, na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc. č.645/300 a 645/100. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.06.2014
16.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503551400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503551400/0099 uzatvorená dňa 16.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky stavebných objektov SO 41 Kanalizácia splašková gravitačná a SO 43 Kanalizácia splašková tlaková, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 5783/1, 5875/27, 5875/28, 5875/30 a 5875/106. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.06.2014
16.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503541400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503541400/0099 uzatvorená dňa 16.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky stavebného objektu SO 71 Elektrické VN vedenie 22kV - 1. časť, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 5875/27, 5875/28, 5875/30 a 5875/106.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.06.2014
13.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503521400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503521400/0099 uzatvorená dňa 12.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebných objektov SO 204 Preložka chodníka ul. Mlynská dolina, SO 207 CDS križovatky č. 490 Mlynská dolina -Valašská ul., SO 208 Prípojka NN pre CDS križovatky č. 490, SO 209 Kamerový dohľad križovatky č. 490 a SO 210 Preložka koordinačných, komunikačných a optických káblov CDS, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc. č. 2671/1, 3890/9, 2910/23, 3888/89, 3888/90, 3888/93, 2910/13, 3888/86, 3888/92, 2910/3, 21599, 5012/1, 2910/3. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené: 13.06.2014
13.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503431400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503431400/0099 uzatvorená dňa 10.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky na časti pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač parc.č.715/102, ktorý je súčasťou pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Lamač ako parc.č. 170/3. Účinnosť zmluvy . dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené: 13.06.2014
13.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500781400/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky k stavbe "Novostavba čerpacej stanice pohonných hmôt-Lúčna", pozemky registra "C" katastra nehnuteľností, k.ú. Ružinov, parc.č.3544/20, LV č.2585 a parc. č. 4085/1, 3544/22 a 3544/92, nemajú založený list vlastníctva. Dátum uzatvorenia:10.06.2014
Dátum zverejnenia: 13.06.2014
13.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503491400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503491400/0099 uzatvorená dňa 12.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky prípojky dažďovej kanalizácie, prípojky silnoprúdu a slaboprúdu, prípojky plynu a prípojky vody, na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21391/1 a 21422. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené: 13.06.2014
10.6.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0268 14 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0268 14 00. Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena práva prechodu a uloženia a prevádzky inžinierskych sietí, na časti pozemkov registra „C“ parc. č. 22/1 a parc. č. 22/8, LV č. 1, k. ú. Devín - vyznačené vecné bremeno na parc. č. 22/1 ako diel 1 o výmere 66 m² a na parc. č. 22/8 ako diel 2 o výmere 32 m². Uzatvorené dňa: 9.6.2014.
Zverejnené dňa: 10.6.2014
6.6.2014Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502731400
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502731400 uzatvorená dňa 05.06.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, prevádzky, údržby, opravy a rekonštrukcie líniovej stavby " Objekt G 701.3 Preložka VTL plynovodu DN 300- Lamačská brána" v k.ú. Lamač, Bratislava, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač ako parc.č. 3495/49, 3495/50, 3495/51 a na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač ako parc.č. 2403/200. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 6.6.2014
3.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502801400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502801400/0099 uzatvorená dňa 30.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky stavebných objektov SO 04 Prípojka vodovodu a kanalizácie, SO 05 Prípojka NN a SO 06 Prípojka plynu, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21701. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 03.06.2014
3.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502641400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502641400/0099 uzatvorená dňa 30.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky vodovodnej prípojky, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc. č. 3283. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 03.06.2014
2.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502811400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502811400/0099 uzatvorená dňa 30.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky vodovodnej prípojky a silnoprúdovej prípojky, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 5676. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené 2.6.2014.
29.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502671400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502671400/0099 uzatvorená dňa 26.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena, týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky pre účely územného konania na časti pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vrakuňa ako parc.č. 3144/4, zapísaný na liste vlastníctva č. 1095. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.05.2014
22.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502651400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502651400/0099 uzatvorená dňa19.05.2014 pre účely zriadenia vecného bremena pre prípojku plynu pre novú kotolňu v objekte spoločnosti KOREMA a.s., na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 3127 a 3133. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.05.2014
22.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502661400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502661400/0099 uzatvorená dňa 19.05.2014 pre účely zriadenia vecného bremena pre inžinierske siete pre "3 RODINNÉ DOMY", Devínska Nová Ves, na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k. ú. Devínska Nová Ves ako parc.č. 606/2. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.05.2014
20.5.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503051300/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503051300/0099 zo dňa 13.09.2013, uzatvorený dňa 15. 05.2014, predmetom ktorého je zmena v čl. III ods. 1 a ods. 5 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena týkajúcej sa lehoty predloženia geometrického plánu s vyznačením rozsahu vecného bremena, znaleckého posudku na určenie odplaty za vecné bremeno a zmena lehoty uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena. Účinnosť Dodatku č.1: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.05.2014
20.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502591400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502591400/0099 uzatvorená dňa 15.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Rodinný dom Čege" v Bratislave na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č.18275/9 a 18275/11. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.05.2014
20.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502421400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502421400/0099 uzatvorená dňa 13.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia stavebného objektu Vonkajšia dažďová kanalizácia k stavbe " Parkovisko, Škultétyho 1 Bratislava" na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č.11432, 11434 a 21994. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.05.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 107 108 109 110 -111- 112 113 114 115 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.