Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 106 107 108 109 -110- 111 112 113 114 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505131400
Uzatvorená dňa 25.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Novostavba rodinného domu", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21532.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.08.2014
20.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504371400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504371400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely uloženia a prevádzku stavebného objektu NN prípojka k stavbe "Bytový dom Hraničná" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy parc.č. 15450/5 zapísanej na liste vlastníctva č.1. Účinnosť zmluvy. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014
20.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504521400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504521400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena, zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "BA, Prievozská ul., VNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21818/1 zapísanej na LV č.797 a v k.ú. Ružinov ako parc.č.21818/2 zapísanej na LV č.326. Účinnosť zmluvy dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014
20.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504511400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504511400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA Staré grunty, NNK, 2xNNK vývod z TS" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves parc.č.2986/2, zapísanej na LV č.46. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014
15.8.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 28-88-0495-14-00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 28-88-0495-14-00/0099, týkajúca sa umiestnenia a realizácie plynárenského zariadenia - SO P 10 prekládka STL plynovodu DN 200 na Žižkovej ulici, ktorá je súčasťou stavby "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - preložky inžinierskych sietí". Uzatvorená dňa:14.8.2014
Zverejnené dňa: 15.8.2014
12.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0438 14 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0438 14 00. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť uloženie a prevádzku inžinierskych sietí cez časť pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Dúbravka, LV č. 1, parc. č. 31/7 – ostatné plochy o výmere 816 m² podľa GP č. 02/14. Uzatvorené dňa: 11.8.2014
Zverejnené dňa: 12.8.2014
5.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena v prospech hlavného mesta SR Bratislavy k novovytvorenému pozemku registra "C", parc. č.5206/41 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1443 m2 k.ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa GP č. 6/2014 zo dňa 15.5.2014. Uzatvorená dňa: 4.8.2014
Zverejnené dňa: 5.8.2014
1.8.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504631400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504631400/0099 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a elektrickej prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, Bratislava, Učiteľská ul.", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice ako parc. č. 545. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 1.8.2014
31.7.2014Dodatok č. 288 0733 12 01/0099 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288 0733 12 00/0099
Dodatok č. 288 0733 12 01/0099 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288 0733 12 00/0099. Strany dodatku sa dohodli, na zmene doterajšieho znenia článku III., bod 1.4. zmluvy. Uzatvorené dňa: 31.7.2014
Zverejnené dňa: 31.7.2014
30.7.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504281400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504281400 uzatvorená dňa 29.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Rodinný dom, Bratislava - Lamač", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač ako parc. č. 2555/250. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.07.2014
30.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504611400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504611400/0099 uzatvorená dňa 29.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Obytná zóna Mladé Čunovo - 3 samostatne stojace rodinné domy - SO 107.2 - Samostatne stojací rodinný dom na p.č. 649/329", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Čunovo ako parc. č. 83/1 a 83/10. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.07.2014
30.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504621400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504621400/0099 uzatvorená dňa 29.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Autoservis Panónska ulica, Bratislava - Petržalka", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2472/1, 2522/1, 2532/2 a 2534/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.07.2014
30.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502821400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502821400/0099 uzatvorená dňa 29.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN káblového vedenia, ktoré je súčasťou stavby "Prekládka VN na ulici Pri mlyne v Bratislave", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory ako parc. č. 2539/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.07.2014
29.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286504201400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286504201400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho vecného bremena týkajúceho sa káblového rozvodu VN a NN v rámci stavby "Ukľudnená komunikácia" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č.1874/1, zapísanej na liste vlastníctva č.10, parc.č.1868/2 zapísanej na liste vlastníctva č.1656 a registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č.21506/1 zapísanej na liste vlastníctva č. 8925. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.7.2014
29.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.2866502701400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.2866502701400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena, týkajúceho sa káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA Riazanská ulica NNK", na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č.12199/1, 22061 zapísaných na liste vlastníctva č.5567, parc.č. 12205/3 zapísané na liste vlastníctva č.1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.7.2014
29.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504261400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504261400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA Ul. Svornosti, NNK, TS, VNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice, parc.č. 3308/15, 3308/17, 6070/1, zapísaných na liste vlastníctva č.2, parc.č. 3312/2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1395 a parc.č. 2958/9, nemá založený LV. Pozemok je časťou pozemkovoknižnej parcely č. 1840. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dní zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.7.2014
29.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504271400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504271400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia vecnho bremena týkajúceho sa káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA Jenegeš, TS 1-27, VNK, NNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice, parc.č.6054/1 zapísané na liste vlastníctva č.2214, parc.č. 3142 a 2958/9 nemajú založený list vlastníctva. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.7.2014
28.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504301400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504301400/0099 uzatvorená dňa 25.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej NN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Elektrická prípojka NN pre tri skladové priestory na Kopčianskej ulici p.č. 3083/21 Bratislava - Petržalka", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3084/5, 3084/12, 3084/13 a 5819. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 28.07.2014
25.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504311400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504311400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena, týkajúceho sa rozvodov vody a kanalizácie k stavbe "Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanova ul., Bratislava" na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady, parc.č. 19241/1, 19239/1 a 19242/2, zapísaných na liste vlastníctva č.6747. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.07.2014
25.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503721400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503721400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena na inžinierske siete k stavbe "Bytový dom Svrčia ulica" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves parc.č. 790/1, ktorá nie je evidovaná na liste vlastníctva, je časťou pozemkovoknižnej parcely č.20501/3 a 22338 pôv. v k.ú. Bratislava. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.07.2014
25.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504131400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504131400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia elektro prípojky k stavbe "Polyfunkčný dom Lužná" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka, parc.č.5393/1, 5398/1, 5398/9, 5398/7 a 5399 zapísaných na liste vlastníctva č. 1748. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.07.2014
23.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504291400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504291400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou k bytovému domu Bradáčova 1 v Bratislave, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1290 a parc. č. 1311. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 23.7.2014
8.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503831400/0099
Uzatvorená dňa 07.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebného objektu SO 03 Kanalizačná prípojka splašková a dažďová do vsakov, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Jarovce ako parc. č. 432/8. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 08.07.2014
8.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503861400/0099
Uzatvorená dňa 07.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia kanalizačnej prípojky, na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 2276/17. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 08.07.2014
7.7.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503751400
Uzatvorená dňa 02.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebného objektu SO 05 Teplovodná prípojka, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3365/1, 3436, 3447 a 3448.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.07.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 106 107 108 109 -110- 111 112 113 114 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.