Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 105 106 107 108 -109- 110 111 112 113 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505361400
Uzatvorená dňa 24.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO NN káblové vedenie, ktoré je súčasťou stavby "BA Líščie údolie - NNK", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc. č. 279/57, 535/25, 535/27, 536/1 a 536/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.09.2014
23.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0498 14 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0498 14 00. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena umožniť oprávnenému z vecného bremena prejazd motorovým vozidlom a prechod peši cez pozemok registra „C“ KN parc. č. 21329/2 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 73/2014 úradne overenom dňa 5.8.2014 v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorý je vlastníkom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10441/5-10,17 a stavieb súp. č. 4923 na parc. č. 10441/6-10, k. ú. Nivy zapísaných na LV č. 3652. Uzatvorené dňa: 22.9.2014
Zverejnené dňa: 23.9.2014
18.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505431400/0099
Uzatvorená dňa 18.09.2014 pre účely budúceho zriadenia inžinierskych sietí k stavbe "Administratívno-obytný súbor Mýtna Radlinského, Bratislava " na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č.21736/1, zapísané na LV č.1656. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.09.2014
18.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505481400
Uzatvorená dňa 18.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO-07 NN prípojky, SO-08 Vonkajšie 1 kV káblové rozvody, ktoré sú súčasťou stavby "Bytový dom s polyfunkciou Kazanská - Kvetinárska ulica, Bratislava", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice ako parc. č. 286/4, 286/5 a 286/12. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.09.2014
17.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505441400/0099
Uzatvorená dňa 12.09.2014 pre účely budúceho zriadenia inžinierskych sietí - prípojky vodovodu a prípojky plynu pre rodinný dom na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č. 1064/1 zapísané na LV č.1656. Účinnosť zmluvy . dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 17.09.2014
12.9.2014Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502941200/0099
Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502941200/0099 uzatvorený dňa 11.09.2014. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
12.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505391400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505391400 uzatvorená dňa 11.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebných objektov SO 04 Prípojka vody, SO 05 Prípojka splaškovej kanalizácie a SO 16 Prípojka dažďovej kanalizácie, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 940/4 a 964/6. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
12.9.2014Dohoda o zániku vecného bremena č.286505381400
Dohoda o zániku vecného bremena č.286505381400 uzatvorená dňa 11.09.2014 z dôvodu podania späťvzatia návrhu na vklad vecného bremena. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
12.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505351400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505351400 uzatvorená dňa 11.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu IO 02 Areálová kanalizácia, ktorý je súčasťou stavby "Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s. - Cintorínska ulica", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Staré Mesto ako parc. č. 8663/18. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
12.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505341400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505341400 uzatvorená dňa 11.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu IO 04 Prípojky plynu, ktorý je súčasťou stavby "Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s. - Cintorínska ulica", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Staré Mesto ako parc. č. 8663/18. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
9.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505221400/0099
Uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia prípojok vody, kanalizácie, plynu a elektriny k stavbe "Polyfunkčný bytový dom na ul. Nad lúčkami", k.ú. Karlova Ves v Bratislave na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc.č.1674/70, 1674/154, 1674/157 a 1674/83.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 09.09.2014
8.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505201400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505201400/0099 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely budúceho zriadenia energetického distribučného vedenia v rámci stavby "BA 22kV Čulenova -VNK, ulica Bottova - Chalupkova" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č. 21293/18, zapísané na LV č.1656. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim dňom zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
8.9.2014Zmluva o budúcej zmluve ozriadneí vecného bremena č. 286505141400/0099
Zmluva o budúcej zmluve ozriadneí vecného bremena č. 286505141400/0099 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely budúceho zriadenia elektro prípojky k stavbe" BA, Drobného, ME Inspection, VNK, TS,NNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc.č. 3295 napísané na LV č. 847. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
8.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505161400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505161400/0099 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Vodovodná prípojka, Vajnory, Rybničná ul.", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory ako parc. č. 4214. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
8.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504651400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504651400 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 10 Kábelový rozvod VN 22 kV, ktorý je súčasťou stavby "Polyfunkčné centrum Panónska cesta", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3661/9 a 3662/12. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
8.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286503821400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286503821400/0099 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Ba, Kopčianska, VN a TS", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3688/12 a 3688/21. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
5.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0466 14 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0466 14 00 „in personam“, ktoré spočíva v práve umiestniť na časti pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parcela číslo 15294/87 – ostatné plochy o výmere 1890 m2, inžinierske siete, ktoré sú súčasťou stavby „Trolejbusová trať Trenčianska, objekt SO 02 Napájacie vedenie“ ako aj v práve uložené inžinierske siete užívať, prevádzkovať, opravovať, vykonávať na nich údržbu, rekonštruovať a modernizovať. Uzatvorené dňa: 4.9.2014
Zverejnené dňa: 5.9.2014
5.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505231400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505231400/0099 uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely budúceho zriadenia prípojky plynu k stavbe "Montážno-prevádzkový areál Sylex II.etapa" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností, parc.č. 1497/54 a 1497/132 zapísaných na liste vlastníctva č.1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 5.9.2014
5.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502661400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502661400/0099 uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely budúceho zriadenia inžinierskych sietí k rodinnému domu na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Devín ako parc.č.1440/1 a 1466 zapísaných na liste vlastníctva č.3098. Učinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 5.9.2014
3.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505181400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505181400/0099 uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 101 Prípojka vody a SO 102 Prípojka splaškovej kanalizácie, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčný súbor WEST PARK I, Záhorská Bystrica", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc. č. 894/1, 2680/7 a 2677. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 3.9.2014
3.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505171400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505171400/0099 uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 104 Prípojka plynu STL, ktorá je súčasťou stavby "Polyfunkčný súbor WEST PARK I, Záhorská Bystrica", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc. č. 894/1, 2680/7 a 2677. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 3.9.2014
28.8.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505151400/0099
Uzatvorená dňa 26.08.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia prípojky NN k stavbe "Prístavba a nadstavba rodinného domu" v Bratislave na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č.21663/6, 6010/8 a 6004/12.Učinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnenéí dňa: 28.08.2014
28.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0468 14 00
Uzatvorená dňa 26.08.2014 pre účely zriadenia a uloženia kábelového napájacieho vedenia trolejbusovej trate, užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie kábelového napájacieho vedenia trolejbusovej trate k stavbe "Trolejbusová trať Trenčianska" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v Ružinov, parc.č. 15293/4 a 15294/184 zapísaných na liste vlastníctva č. 1664. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 28.08.2014
26.8.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.2865024641400/0099
Uzatvorená dňa 25.08.2014 pre účely budúceho zriadenia kanalizačnej prípojky k stavbe " Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete, lokalita Staré grunty -Sitina" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves, parc.č.535/25, 536/1,536/4 a 2497/1 zapísaných na liste vlastníctva č. 46. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.08.2014
26.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504601400
Uzatvorená dňa 25.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov E 04 Pripojovací plynovod, E 05 Vodovodná prípojka, E 06 Kanalizačná prípojka a E 07 Kábelová prípojka NN, ktoré sú súčasťou stavby "Rodinný dvojdom s občianskou vybavenosťou", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21601/1.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.08.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 105 106 107 108 -109- 110 111 112 113 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.