Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 104 105 106 107 -108- 109 110 111 112 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.10.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507541200/0099
Uzatvorený dňa 22.10.2014 za účelom ukončenia zmluvného vzťahu so spoločnosťami CZ INVEST s.r.o., Dvořákovo nábr. 8/A, Bratislava a REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, Nová Dedinka
Zverejnené dňa: 27.10.2014
24.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506141400
uzatvorená dňa 22.10.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebného objektu SO 03 Prípojka NN k stavbe"Prestavba obytného domu Senická ul. - Bratislava" a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie stavebného objektu SO 03 Prípojka NN na pozemky reg. "C" KN parc.č 21595 a reg. "E" KN parc.č. 21601/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 24.10.2014
24.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506591400/0099
uzatvorená dňa 22.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, plynovej prípojky a NN prípojky pre stavbu "Obytná zóna Mladé Čunovo - 3 samostatne stojace rodinné domy - SO 107.1 - Samostatne stojací rodinný dom na p.č. 649/211" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Čunovo, parc. č. 694/206
Dátum zverejnenia: 24.10.2014
24.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806711400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806711400, ktoré sa zriaďuje in rem, ktorou je povinný z vecného bremena strpieť právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom, priznanie práva uloženia IS (NN kábel) a realizáciu stavebnej úpravy v spevnení existujúcej poľnej cesty asfaltovou drťou o hrúbke 50 mm na pozemku reg. „C“KN parc. č. 4250/1 ako diel 1 vo výmere 581 m2 a na pozemku reg. „C“KN parc. č. 4250/163 ako diel 2 vo výmere 594 m2. Uzatvorené dňa: 23.10.2014
Zverejnené dňa: 24.10.2014
24.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288806161400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288806161400/0099, ktorej predmetom je budúce zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť špecifikovanú v Článku 1 ods. 1 (pozemok parc. č. 520/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2210 m2) na časti vo výmere cca 97 m2. Uzatvorené dňa: 23.10.2014
Zverejnené dňa: 24.10.2014
21.10.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503661400/0099
Doplnenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo 286503661400/0099 o ďalšiu nehnuteľnosť v k.ú Ružinov parc.č. 3180/3 vo vlastníctve povinného z vecného bremena , na ktorej bude zriadené vecné bremeno. Dátum uzatvorenia: 20.10.2014
Dátum zverejnenia: 21.10.2014
21.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506581400/0099
uzatvorená dňa 20.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 08 Vodovod a SO 09 Kanalizácia splašková pre stavbu "RD 1 - 7 Hradská" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Vrakuňa, parc. č. 2526/15
Dátum zverejnenia: 21.10.2014
20.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506401400/0099
atvorená dňa 17.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 36 Nový STL plynovod D160 pre zónu Pribinova k stavbe "Predĺženie plynovodu a plynových prípojok v objekte EUROVEA, zmena časti dokončenej stavby SO 36 Nový STL plynovod D160 pre zónu Pribinova" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Nivy, parc. č. 9190/1, 9190/5, 9191/1, 9191/4 a 9193/6
Dátum zverejnenia: 20.10.2014
17.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506051400/0099
Uzatvorená dňa 16.10.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 07.01 Prípojka plynu k bytovému domu A, SO 07.02 Prípojka plynu k bytovému domu B, SO 08.01 Vodovodná prípojka k bytovému domu A k stavbe "Projekt HÁJPARK, Kutlíkova ul., Bratislava-Petržalka" na pozemku reg. "C" KN parc.č.939 v k.ú. Petržalka.
Zverejnené dňa: 17.10.2014
17.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286506101400/0099
Zriadenie vecného bremena pre VN prípojku v rámci stavby "Čunovo - zakabelizovanie VN prípojky - VN, TS, NN" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností k.ú. Čunovo, parc.č.83/1, 778 na LV č.2, parc. č. 84, 404 na LV č.1 a na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú.Čunovo parc.č.77/2, 103/4, 104, 2201 na LV č.767 a parc.č. 324/1 na LV č.522. Dátum uzatvorenia :16.10.2014
Zverejnené dňa: 17.10.2014
16.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505671400
uzatvorená dňa 16.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN prípojky k stavbe "Hokejová hala, Športové centrum Petržalka Bratislava, M.C. Sklodowskej 1/A" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 658/2 a 664
Dátum zverejnenia: 16.10.2014
15.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504501400/0099
uzatvorená dňa 10.10.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 01-VN káblové vedenie a SO 02-NN káblové vedenie k stavbe "BA, Ivánska cesta, TS, VNK, NNK" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Trnávka, parc. č. 22180/11
Dátum zverejnenia: 15.10.2014
15.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaa prevzatí záväzku č.286505501400/0099
Uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena pre elektrickú prípojku k stavbe "Polyfunkčný bytový dom Údernícka I. a II. Bratislava - Petržalka na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 3703 v k.ú. Petržalka. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.10.2014
15.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505631400/0099
Uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena pre elektrickú prípojku k stavbe polyfunkčného objektu "Administratívno-obytný súbor Mýtna, Radlinského, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 21736/1 v k.ú. Staré Mesto. Účinnosť zmluvy. Dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.10.2014
15.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506031400/0099
Uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Skladovo-obchodný objekt Bratislava, Petržalka, Kopčianska", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 3084/15, 3084/17 a 3084/18 v k.ú.Petržalka. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.10.2014
15.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286506041400/0099
Uzatvorená dňa 10.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 201 Prípojka VN, ktorá je súčasťou stavby "Polyfunkčný súbor Rača - Rustaveliho", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc. č. 674/9. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.10.2014
15.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286506071400/0099
Uzatvorená dňa 10.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 20 Horúcovod - predĺženie a napojenie Kominárska, ktorý je súčasťou stavby "Obytný súbor - Škultétyho ul., Bratislava", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc. č. 21996/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.10.2014
13.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505641400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505641400/0099 uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 12 Verejný vodovod DN 200 zokruhovanie Kominárska a Račianska ulica a SO 16.1 Verejná kanalizácia DN 600 1. etapa, ktoré sú súčasťou stavby "Obytný súbor - Škultétyho ul., Bratislava", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc. č. 21996/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.10.2014
13.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505591400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505591400 uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Obytný súbor Boháčky, technická infraštruktúra", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc. č. 3285/53 a 3867/29. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.10.2014
13.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505741400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505741400 uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Sociálne zariadenie vodičov MHD DPB, a.s. - Prokofievova ul.", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3317, 3436, 3438, 3440, 3450/1 a 3459/20. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.10.2014
10.10.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505331200/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505331200/0099 zo dňa 22.12.2012, uzatvorený dňa 09. 10.2014, predmetom ktorého je vypustenie stavebného objektu SO 601 VN prípojka v rámci stavby "Obchodné centrum Kaufland Bratislava-Mlynská dolina" zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien. Účinnosť Dodatku č.1: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.10.2014
10.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505651400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505651400/0099 uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia stavebného objektu SO 601 VN prípojka k stavbe "Obchodné centrum Kaufland Bratislava- Mlynská dolina" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc.č.2745/7, 3888/109 a 2675/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.10.2014
6.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. povinného 28-88-0554-14-00/0099, č. oprávneného 14/452/14/13100/006-ZoS/ZBZ VB
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. povinného 28-88-0554-14-00/0099, č. oprávneného 14/452/14/13100/006-ZoS/ZBZ VB. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto Zmluvy v budúcnosti uzavrú Zmluvu o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku spočívajúceho v povinnosti Budúceho povinného z vecného bremena strpieť na Nehnuteľnostiach dotknutých niektorým zo Stavebných objektov: a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie; c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b). Uzatvorené dňa: 3.10.2014
Zverejnené dňa. 6.10.2014
6.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805471400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805471400, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočíva v práve prechodu peších, prejazdu motorových vozidiel a uloženia a údržby inžinierskych sietí cez pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Staré Mesto, parc. č. 2763/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2, list vlastníctva č. 10, a novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 21526/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 14/2010 oddelením od pozemku parc. č. 21526 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8213 m2 evidovaného ako parcela registra „C“ na liste vlastníctva č. 1656. Uzatvorené dňa: 3.10.2014
Zverejnené dňa: 6.10.2014
6.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505421400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505421400/0099 uzatvorená dňa 03.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena pre elektrickú prípojku k stavbe "Bytový dom Vlárska", na na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností parc.č.19432 22306 v k.ú. Vinohrady. Účinnosť zmluvy. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené: 6.10.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 104 105 106 107 -108- 109 110 111 112 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.