Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 103 104 105 106 -107- 108 109 110 111 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.11.2014Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508041400
uzatvorená dňa 14.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 05 Vonkajšie rozvody NN pre stavbu "Komunikácie a inžinierske siete Kĺzavá ulica, SO 05 Vonkajšie rozvody NN" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Vinohrady, parc. č. 19379
Dátum zverejnenia: 18.11.2014
18.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508001400/0099
uzatvorená dňa 14.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej prípojky pre stavbu "Záhradná chatka" na pozemku reg. "E" KN v k.ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2586/37
Dátum zverejnenia: 18.11.2014
12.11.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506121300/0099
uzatvorený dňa 11.11.2014 za účelom rozšírenia trasy uloženia stavebného objektu SO 09 Verejná kanalizácia jednotná, ktorá je súčasťou stavby "Projekt Kutlíkova, Dva bytové domy", o pozemok reg. "C" KN parc.č. 946/2 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 12.11.2014
11.11.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0834 14 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0834 14 00, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd a uloženie a prevádzku inžinierskych sietí na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1903/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m², k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 10.11.2014
Zverejnené dňa: 11.11.2014
11.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508191400/0099
uzatvorená dňa 10.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia plynovodu pre stavbu "Rekonštrukcia VTL plynovod DN 300 PN 25 TU Vajnorská - TU Vajnorská TC II" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Trnávka, parc. č. 14472/1
Zverejnené dňa: 11.11.2014
7.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286507471400/0099
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky k stavbe"Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY II. etapa - Administratívna budova Panorama City II, Business, Bratislava, Pribinova a Čulenova ul.", na pozemkoch v k. ú. Staré Mesto, parc.č. 21793/2, LV č.1656 na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností. Dátum uzatvorenia: 06.11.2014
Dátum zverejnenia : 07.11.2014
7.11.2014Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 246508261400
uzatvorená dňa 06.11.2014, ktorou je dohodnutý spôsob a podmienky poskytnutia finančných prostriedkov týkajúcich sa skapacitnenia križovatky Biely kríž v hlavnom smere (rekonštrukcia križovatky na 2 jazdné pruhy v smere do Rače, so zachovaním ľavého odbočovacieho pruhu a v smere do centra s vybudovaním samostatného odbočovacieho pruhu vpravo na vedľajšiu MK Pri Bielom Kríži)
Dátum zverejnenia: 07.11.2014
7.11.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806411400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806411400, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem k pozemku registra "C" KN, parc. č. 2522/5, k.ú. Karlova Ves, obsahom ktorého je povinnosť vlastníka Zaťaženého pozemku počas trvania vecného bremena in rem strpieť: umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy Oprávnenej nehnuteľnosti a jej prípadné odstránenie oprávneným z vecného bremena. Uzatvorené dňa: 5.11.2014
Zverejnené dňa: 7.11.2014
6.11.2014Zmluva o zriadení vecných bremien
Zriadenie vecných bremien, stavba: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie", k.ú. Petržalka, zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby
Dátum zverejnenia: 06. 10. 2014
6.11.2014Zmluva o zriadení vecných bremien
Zriadenie vecných bremien, stavba: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie", k.ú. Staré Mesto, zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby
Dátum zverejnenia: 06. 10. 2014
4.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286506561400/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky v rámci stavby "! BA Mlynské Luhy, montážno-prevádzkový areál Sylex, II.etapa" Dátum uzatvorenia 31.10.2014
Zverejnené dňa: 04.11.2014
4.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506371400/0099
Uzatvorená dňa 31.10.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania stavebného objektu SO 06 Plyn STL k stavbe "Komunikácia a inžinierske siete pre 12 rodinných domov" v Bratislave na pozemkoch reg. "C" KN parc.č.171/1, 171/5, 172/1 v k.ú. Dúbravka
Zverejnené dňa: 04.11.2014
4.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508021400/0099
Uzatvorená dňa 31.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 02 Prípojka kanalizácie, SO 03 Prípojka vody, SO 04 Prípojka plynu a SO 05.1 VN prípojka pre stavbu "Polyfunkčný komplex Bosákova - II. etapa - Bytový dom ALBERO" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 5211/5 a 5396/15
Zverejnené dňa: 04.11.2014
4.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506381400/0099
Uzatvorená dňa 31.10.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania stavebného objektu SO 07 Distribučný rozvod NN, ktorý je súčasťou stavby "Komunikácia a inžinierske siete pre 12 rodinných domov" v Bratislave na pozemkoch reg. "C" KN parc.č.167/1, 172/1, 175/1 v k.ú. Dúbravka
Zverejnené dňa: 04.11.2014
3.11.2014Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnej komunikácie Panónska - Dolnozemská - cesta I/2 v smere do Rusoviec č. 246506481400
uzatvorená dňa 31.10.2014 pre účel stavby "Južné Mesto - Bratislava - Petržalka - Primárna infraštruktúra - veľká okružná križovatka - komunikácie a inžinierske siete", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 03.11.2014
3.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506081400/0099
uzatvorená dňa 31.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 03 prípojka VN pre stavbu "Bytový dom, Na križovatkách, Bratislava" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Trnávka, parc. č. 14814/556
Dátum zverejnenia: 03.11.2014
30.10.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500361300/0099
uzatvorený dňa 29.10.2014 za účelom ukončenia zmluvného vzťahu so spoločnosťami CZ INVEST s.r.o., Dvořákovo nábr. 8/A, Bratislava a REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, Nová Dedinka
Dátum zverejnenia: 30.10.2014
30.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507991400
uzatvorená dňa 29.10.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavby "STL plynovod - rozšírenie distribučnej siete" Trnavská cesta a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie STL plynovodu na pozemky reg. "C" KN parc.č 15140/4 a 15140/72 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 30.10.2014
30.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507991400
28.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806321400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806321400, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem na právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom na novovytvorené pozemky v celkovej výmere 185 m2 (parc. č. 19239/16, parc. č. 19239/17, parc. č. 19239/18, parc. č. 19239/19, parc. č. 19239/20, parc. č. 19239/21, parc. č. 19243/127, parc. č. 19243/128 a parc. č. 19243/129), k.ú. Vinohrady. Uzatvorené dňa: 24.10.2014
Zverejnené dňa: 28.10.2014
28.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806201400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806201400, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena in rem, ktorého účelom je majetkovoprávne usporiadanie vzťahov v súvislosti so stavbou – „trafostanicou“ , bez súpisného čísla, postavenej v rámci stavby „Napojenie prevádzkových priestorov EDOS“ na Kopčianskej ulici v MČ Bratislava – Petržalka. Uzatvorené dňa: 27.10.2014
Zverejnené dňa: 28.10.2014
28.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806191400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806191400, ktoré sa zriaďuje in rem, ktorého účelom je zriadiť právo cesty - prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom na pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 4508 – vinice, vo výmere 32 477m2, situovaného v k.ú. Vinohrady. Vecné bremeno sa zriaďuje na oddelený Diel 1 vo výmere 166 m2. Uzatvorené dňa: 24.10.2014
Zverejnené dňa: 28.10.2014
27.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
vecné bremeno na zriadenú VN prípojku k stavbe " BUSINESS CENTER BRATISLAVA I PLUS". Dátum uzatvorenia: 22.10.2014
Zverejnené dňa: 27.10.2014
27.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506541400/0099
zriadenie vecného bremena pre zriadenie a uloženie elektrickej prípojky pre stavbu "Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanová ul., Bratislava". Dátum uzatvorenia: 22.20.2014.
Zverejnené dňa: 27.10.2.014
27.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505551400/0099
uzatvorená dňa 22.10.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania VN pripojenia trafostanice a kanalizačného napojenia k stavbe "Obytná zóna Brižite - Sever" v Bratislave na pozemkoch reg. "C" KN parc.č.1213/2, 1213/22, 3448/92, 3448/93, 3449/141, 3449/191, 3503/1 v k.ú. Dúbravka
Zverejnené dňa: 27.10.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 103 104 105 106 -107- 108 109 110 111 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.