Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507741800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507741800/0099 sa uzatvára z dôvodu zmeny spoločnosti Čunovo Development s. r. o. ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena za spoločnosť SEGAMA, s.r.o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle zmluvy.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00000862
Dátum uzatvorenia: 27.12.2021
Dátum zverejnenia: 27.12.2021
Dátum účinnosti: 28.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
21.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc.č. 349/2 v k.ú. Vajnory
Číslo zmluvy: 286508292100/0099
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
21.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507632100/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO-H4 Vodovodná prípojka pre objekt SO-V4, SO-K4.1 Kanalizácia splašková pre objekt SO-V4 a SO-K4.2 Kanalizácia dažďová pre objekt SO-V4 k stavbe „Bratislavské podhradie – Vydrica“ , na pozemku reg. C-KN parc. č. 545/3, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001379
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
20.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508272100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 20.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Banícka 6 - rodinný dom s tromi bytmi - prístavba a nadstavba“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3762/27 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Dátum účinnosti: 21.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
20.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508312100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 20.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby NN prípojky na pozemku registra „E“ KN parc. č. 22341 v k.ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Dátum účinnosti: 21.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
20.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507912100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 20.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby NN prípojky na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15641/3 a 22192/33 v k.ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Dátum účinnosti: 21.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
17.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507382100/0099
Uzatvorená dňa 17.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov: SO 3.41 Prípojka plynu BCT 3 "O", SO 3.53.1 Slaboprúdový koridor pre bytové domy, SO 3.53.2 Slaboprúdový koridor pre "AB", SO 3.90 Prekládka slaboprúdových rozvodov k stavbe ,,Polyfunkčný súbor BCT 3, Administratíva a bytové domy“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21835/13, parc. č. 21837/3, LV č. 797, k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Dátum účinnosti: 18.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
17.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507942100/0099
Uzatvorená dňa 17.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej prípojky drobná stavba ,,Kanalizačná prípojka pre RD“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21696/6, LV č. 6747, k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Dátum účinnosti: 18.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
17.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507972100/0099
Uzatvorená dňa 17.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, drobná stavba ,,Prestavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1182/12, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Dátum účinnosti: 18.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
15.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507662100/0099
Uzatvorená dňa 15.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, drobná stavba ,,Dom pre individuálnu rekreáciu na celoročné bývanie - Prípojka NN“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 9286, LV č. 10625, parc. č. 9379, LV č. 7003, k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 15.12.2021
Dátum zverejnenia: 15.12.2021
Dátum účinnosti: 16.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
15.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508102100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Úprkova 23 - prestavba rodinného domu" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 4898 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 15.12.2021
Dátum zverejnenia: 15.12.2021
Dátum účinnosti: 16.12.2021
15.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženej kanalizačnej prípojky na pozemkoch registra E-KN parc.č. 850/101,850/201 v k.ú. Vrakuňa.
Dátum uzatvorenia: 14.12.2021
Dátum zverejnenia: 15.12.2021
Dátum účinnosti: 16.12.2021
13.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia prípojky plynu a kanalizácie na pozemku registra C-KN parc.č. 3472, 22338 v k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: 286507682100-0099
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508092100
Uzatvorená za účelom uloženia VN a NN káblového vedenia k stavbe "BA_Staré Mesto, Grosslingova, TS97, VNK, NNK" na pozemkoch reg. "C" KN parc. č. 21335/1, 21339/3, 21387/1, 21760/1, 21760/2 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000971
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženej vodovodnej prípojky
Číslo zmluvy: 286507712100
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k rodinnému domu
Číslo zmluvy: 286507722100/0099
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502522100
Predmetom dodatku je oprava nesprávne uvedenej výmery pozemku
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28506422100/0099
Uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k existujúcemu bytovému domu na Timravinej ul. č. 1, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21535/1, 3024/6, 3025, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001373
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507502100
Uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k "existujúcej záhrade nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 16957/95", na pozemku reg. C-KN parc. č. 22243, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000789
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507552100
Uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky pre existujúcu záhradnú chatku na ulici Dlhé diely III č. 7, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3698/2, 3698/3 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 4017, 4018, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000790
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505512100
Uzatvorený za účelom odstránenia chýb v písaní, uloženie rozvodov verejnej telekomunikačnej siete v rámci stavby "Kopčianska JUH - I. stavba Technická infraštruktúra, Bratislava, Kopčianska" na pozemku reg. C-KN parc. č. 3071/4 a pozemku reg. E-KN 5404, k.ú. Petržalka
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB 00000771
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
9.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507192100/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 301 Pitný vodovod, SO 401 Splašková kanalizácia a SO 501 Prípojka plynu k stavbe „Polyfunkčný dom Slovanská“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 21742, k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 9.12.2021
Dátum zverejnenia: 9.12.2021
Dátum účinnosti: 10.12.2021
7.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2888 0420 2100
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2888 0420 2100, ktorej predmetom je budúce zaťaženie pozemku reg. „C“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/15 - ostatná plocha, v rozsahu predbežne určenom na cca 47 m2, spočívajúce v umiestnení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácii a akejkoľvek inej stavebnej úprave Stavebného objektu „SO 06.2 Trafostanica TS 1x630 kVA“, podľa rozhodnutia stavebného úradu č. 2014-13/1296/G/2/Ro právoplaného dňa 22. 04. 2014.
Dátum uzatvorenia: 07.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
7.12.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504832100
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504832100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nedostatku Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, a to doplnením chýbajúceho údaju súpisného čísla oprávnenej nehnuteľností.
Číslo zmluvy: OKDSVB00000760
Dátum uzatvorenia: 07.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
7.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504111800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504111800/0099 sa uzatvára z dôvodu zmeny spoločnosti IRP Invest, s. r. o. ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena za spoločnosť VI GROUP, spol. s r.o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle zmluvy.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00000757
Dátum uzatvorenia: 07.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.