Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
12.10.2021Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506232100/0099
Uzatvorená dňa 11.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky STL DN 32 k stavbe ,,Dunajská ul. - Polyfunkčný dom vrátane prípojok inž. sietí“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21759, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.8.2012Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504671200_0099 [PDF, 123 kB]
Uzatvorená dňa 01.08.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 401 Prípojka vody, SO 501 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 603 Telefónna prípojka, SO 701 STL Prípojka plynu, ktoré sú súčasťou stavby "Administratívna budova AŽD Slovakia a.s." na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Ružinov ako parc.č. 1207/22, 1222/2, 22218/7, 22218/9. Účinnosť zmluvy:dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 01.08.2012
27.10.2021ZMLUVA POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA ZO ZÁKONA
Predmetom je: zriadenie vecného bremena práva uloženia siete elektroenergetického zariadenia na časti pozemku registra "E" parc. č. 678 k. ú. Rusovce v rozsahu 16 m2.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 27.10.2021
Dátum účinnosti: 28.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.4.2018Zmluva o zrušení vecného bremena č. 28 88 0216 18 00
Zmluva o zrušení vecného bremena č. 28 88 0216 18 00, ktorej premetom je zrušenie a výmaz záložného práva na parc. č. 2848/4 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 13. 04. 2018
Zverejnená dňa: 13. 04. 2018
20.1.2021Zmluva o zrušení vecného bremena č. 246508672000
uzatvorená dňa 20.01.2021 za účelom zrušenia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech vlastníka oprávnených nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves, a to pozemkov parc. č. 2273/1, 2273/2, 2273/3 a stavieb súp. č. 648 a 6113.
Dátum zverejnenia: 20.01.2021
Dátum účinnosti: 20.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
3.3.2020Zmluva o zrušení a zriadení vecného bremena č.286500072000 a geometrické plány
Zriadenie a zrušenie vecného bremena na pozemkoch podľa priložených geometrických plánov

Dátum uzatvorenia: 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 03.03.2020
2.2.2021Zmluva o zrušení a zriadení vecného bremena č. 286500332100
uzatvorená dňa 02.02.2021 za účelom zmeny oprávnenej nehnuteľnosti, uloženie kanalizačnej prípojky k stavbe „Zástavba rodinných domov“ Vajnory, na pozemkoch registra E-KN parc. č. 3024/1, k.ú. Vajnory
Dátum zverejnenia: 02.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
11.11.2015ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN, ev. č. oprávneného: 15/584/L13.0101.15.0038/VB (MAGSP 1500019)
Zmluva o zriadení vecných bremien, Prípojka VN - 22 kV - meniareň Bosákova, k.ú. Petržalka, Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova - Šafárikovo námestie
Zverejnená dňa 11.11.2015
27.8.2019Zmluva o zriadení vecných bremien č. 288805171900
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 288805171900, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve umiestenia prevádzkovania a užívania stavby na častiach pozemkov parc. č. 63/3, 21405/1 a 21409 v k. ú. Staré Mesto, a zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami na častiach pozemkov parc. č. 63/1, 63/3 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 08. 2019
Zverejnená dňa: 27. 08. 2019
5.6.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 880099 17 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 880099 17 00, ktorej predmetom je právo umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/68 - 78 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 05.06.2018
7.7.2017Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 1033 16 00/ ev.č. oprávneného 17/729/1513100023-ZoVP/VB
Zmluva uzatvorená dňa 06.07.2017 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenia, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami k stavbe Polyfunkčná stavba Twin City – infraštruktúra I. etapy, v MČ Bratislava – Staré Mesto, na pozemky reg. „C“ KN parc. č. 21293/3, parc. č. 21788/1, parc. č. 21788/9 a pozemok registra „E“ KN parc. č. 21789/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 07.07.2017
4.7.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0260 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0260 18 00, ktorej predmetom je zriadenie vecných bremien za účelom zloženia, užívania, prevádzky, výkonu správy verejného osvetlenia a vzjazd vozidiel údržby na parc. č. 1120/881 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 04.07.2018
Zverejnená dňa: 04.07.2018
21.6.2019Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0256 1800 [PDF, 646 kB]
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0256 1800, ktorej predmetom je zriadenie vecných bremien za účelom uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy verejného osvetlenia, vstupov a vjazdu z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie verejného osvetlenia na častiach pozemkov registra "C" KN parc. č. 1120/537, 536, 534, 535 a nasl. v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 21. 06. 2019
Zverejnená dňa: 21. 06. 2019
5.6.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0192 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0192 18 00, ktorej predmetom je právo umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/272, 273, 275, 276, 1120/661 - 678, 681, 1120/716, 717, 718, 719, 720, 722, 1120/679, 1120/206 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 05.06.2018
5.6.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0190 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0190 18 00, ktorej predmetom je právo umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/162,163, 1120/166,167, 1120/170,171, 1120/134 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta.SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 05.06.2018
5.6.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0189 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0189 18 00, ktorej predmetom je právo umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/708, 1120/147, 1120/150, 151, 1120/154,155, 1120/158,159, 1120/705 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejená dňa: 05.06.2018
5.6.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0188 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0188 18 00, ktorej predmetom je právo umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/128 - 132 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 05.06.2018
5.6.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0187 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0187 18 00, ktorej predmetom je práv umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/121-123, 1120/125-127, 1120/606 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 05.06.2018
5.6.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0186 18 00 [PDF, 1,3 MB]
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0186 18 00, ktorej predmetom je právo umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/79 - 81, 1120/875, 876, 1120/90 - 92 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejná dňa: 05.06.2018
7.6.2016Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0113 14 00
Zmluva o zriadení vecných bremien, ktorej predmetom je verejné osvetlenie na parc. č. 4537/11 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorená dňa: 6.6.2016
Zverejnená dňa: 7.6.2016
7.6.2016Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0112 14 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0112 14 00, ktorej predmetom je verejné osvetlenie na častiach pozemkov parc. č. 4534/6,8,10,15,17, v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorená dňa: 6.6.2016
Zverejnená dňa: 7.6.2016
28.11.2018Zmluva o zriadení vecných bremien 28 88 1028 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien 28 88 1028 18 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. 1120/124 v k. ú. Rusovce

Uzatvorená dňa: 28. 11. 2018
Zverejnená dňa: 28. 11. 2018
7.1.2019Zmluva o zriadení vecných bremien 28 88 0191 18 00 [PDF, 284 kB]
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0191 18 00, ktorej predmetom je zriadenie vecných bremien za účelom uloženia, užívania, prevádzky a správy verejného osvetlenia a vstupu na časti pozemkov parc. č. 2728, 1120/806,220, 332, 444, 445, 412 v k. ú. Rusovce. za účelom údržby.

Uzatvorená dňa: 07. 01. 2019
Zverejnená dňa: 07. 01. 2019
6.11.2014Zmluva o zriadení vecných bremien
Zriadenie vecných bremien, stavba: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie", k.ú. Petržalka, zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby
Dátum zverejnenia: 06. 10. 2014
6.11.2014Zmluva o zriadení vecných bremien
Zriadenie vecných bremien, stavba: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie", k.ú. Staré Mesto, zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby
Dátum zverejnenia: 06. 10. 2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.