Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
24.3.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504771800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504771800/0099 uzatvorený dňa 24.3.2021 za účelom zmeny pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena spol. Matúškova, s. r. o., so sídlom Lazaretská 38/A, 811 08 Bratislava na nového budúceho oprávneného z vecného bremena, a to spol. EcoCard s.r.o., so sídlom Nám. Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava.
Dátum uzatvorenia: 24.03.2021
Dátum zverejnenia: 24.03.2021
Dátum účinnosti: 25.03.2021
Oddelenie dopravných povolení
4.4.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504882000/0099
uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena a za účelom rozšírenia vecného bremena na ďalšie pozemky v k. ú. Rusovce
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 000001140
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504921900/0099
uzatvorený dňa 04.03.2020 z dôvodu rozšírenia budúcich oprávnených z vecného bremena, uloženie areálového vodovodu pre existujúce záhrady a pre výstavbu rekreačnej chaty, pozemok registra C-KN parc. č. 343/1, k.ú. Devín

Dátum zverejnenia: 04.03.2020
25.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504941600/0099
uzatvorený dňa 25.02.2020 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, stavba „Bytový dom Na Piesku“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 1507/3, 1507/32 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 721/154, 721/155, k.ú. Ružinov
29.5.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504951500/0099
Stručný popis: uzatvorený dňa 29.05.2018 za účelom uvedenia spoločnosti Einpark Rezidencia a.s. ako budúceho oprávneného z vecného bremena v dôsledku zrušenia spoločnosti A1 Property a.s.
Dátum zverejnenia: 29.05.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
29.4.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505161800/0099
Dodatok uzatvorený dňa 29.04.2019 za účelom zmeny trasy vedenia NN prípojky na pozemku reg. C-KN vedenom v k.ú. Dúbravka ako parc. č. 563/1
Dátum uzatvorenia: 29.04.2019
Dátum zverejnenia: 29.04.2019
30.3.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505181400/0099
Dodatok bol uzatvorený dňa 29.03.2017 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena zo spoločnosti WEST PARK, s.r.o. na spoločnosť West park – Záhorská Bystrica, s.r.o.

Dátum zverejnenia: 30.03.2017
3.12.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505181900/0099
uzatvorený dňa 03.12.2019 za účelom rozšírenia budúcich oprávnených z vecného bremena, NN prípojka k existujúcim záhradám a rekreačných chatám a k stavbe „Prístavba rekreačnej chaty“, k.ú.Dúbravka
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
5.9.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505201700/0099
Dodatok bol uzatvorený dňa 05.09.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie NN prípojky v rámci stavby „Novostavba Bytového domu Búdkova, Bratislava“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 4289/16, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 05.09.2017
24.1.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505432100/0099
Uzatvorený dňa 24.01.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky drobná stavba "El. prípojka NN pre pneuservis“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 2121/100, LV č. 5920, k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 24.01.2022
Dátum zverejnenia: 24.01.2022
Dátum účinnosti: 25.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
9.6.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505481400/0099
uzatvorený dňa 08.06.2015, ktorým dochádza k pristúpeniu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505481400/0099
Dátum zverejnenia: 09.06.2015
25.4.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505591600/0099
Dodatok bol uzatvorený dňa 24.04.2017 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena

Dátum zverejnenia: 25.04.2017
13.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505661700/0099
uzatvorený dňa 13.02.2020 za účelom zmeny budúcich oprávnených z vecného bremena.

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
8.6.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505681600/0099
Dodatok zmluvy uzatvorený dňa 08.06.2017 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena zo spol. MURLABO Slovakia, s.r.o. na spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s.

Dátum zverejnenia: 08.06.2017
18.5.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505681600/0099
Zmluva uzatvorený dňa 17.05.2017 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností

Dátum zverejnenia: 18.05.2017
12.5.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505681600/0099
uzatvorený dňa 10.05.2017 za účelom vypustenia stavebných objektov SO 020 a SO 240 zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505681600/0099

Dátum zverejnenia: 12.05.2017
29.4.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505851700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 29.04.2019 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, NN prípojka k stavbe „Kondomínium HRADSKÁ, Vrakuňa“, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 888, 897/3, 900/1, k.ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 29.04.2019
2.7.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505941700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 02.07.2018 za účelom zabezpečenia vecného bremena týkajúceho sa SO 03.B prípojky vody, SO 04.C prípojky kanalizácie, SO 05.A horúcovodnej prípojky k stavbe „DISCOVERY TOWER-Bytový dom“ pre spoločnosť Discovery Residence s.r.o., ako nového oprávneného a stavebníka na základe Zmluvy o postúpení práv a povinností z územného rozhodnutia uzatvorenej dňa 7.3.2018 so spol. KORA private residence s.r.o.(predtým CKM Reality s.r.o.)
15.12.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505961200/0099
Stručný popis: uzatvorený dňa 15.12.2017 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena na spol. AMALCA DEVELOPMENT, a.s
Dátum zverejnenia: 15.12.2017
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
15.12.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505961200/0099 [PDF, 55 kB]
3.5.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506031700/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506031700/0099

Dodatok uzatvorený dňa 03.05.2018 z dôvodu zmeny oprávneného z vecného bremena, uloženie STL prípojky k stavbe „Polyfunkčný objekt Septimo 2“
Dátum zverejnenia: 03.05.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
4.10.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506061800/0099
Dodatok uzatvorený dňa 04.10.2018 za účelom vyčlenenie stavebného objektu – elektrická prípojka zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506061800/0099, ktorá sa stane predmetom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku v prospech spol. Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 04.10.2018
Dátum zverejnenia: 05.10.2018
12.11.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506121300/0099
uzatvorený dňa 11.11.2014 za účelom rozšírenia trasy uloženia stavebného objektu SO 09 Verejná kanalizácia jednotná, ktorá je súčasťou stavby "Projekt Kutlíkova, Dva bytové domy", o pozemok reg. "C" KN parc.č. 946/2 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 12.11.2014
29.5.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506121700/0099
Stručný popis: uzatvorený dňa 29.05.2018 za účelom uvedenia spoločnosti Einpark Office a.s. ako budúceho oprávneného z vecného bremena v dôsledku zrušenia spoločnosti A1 Property a.s.
Dátum zverejnenia: 29.05.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
7.1.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161900/0099
Uzatvorený dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný objekt INVERSO – Hraničná, Mierová, Gagarinova, Bratislava na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15556/44, LV č. 1, parc. č. 866/28, LV č. 1201, parc. č. 3127/6, LV č. 1201, parc. č. 4075/83, LV č. 1201, parc. č. 15556/34, LV č. 1201, pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 374/100, LV č. 7868, parc. č. 377/101, LV č. 7868, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 07.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.