Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
19.10.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502051700/0099
Stručný popis: uzatvorený dňa 19.10.2017 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o zriadenie vecného bremena pre uloženie vodomernej šachty k stavbe „Rodinný dom v k.ú. Petržalka“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 5736 v k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
15.2.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502091600/0099
Stručný popis: Uzatvorený dňa 15.02.2018 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky, vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe „10 rodinných domov Bratislava - Čunovo“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1177, 1178, 1179, 1180, 1200/3, 2360, k. ú. Čunovo

Dátum uzatvorenia: 15.02.2018
Dátum zverejnenia: 15.02.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
2.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502192000/0099
uzatvorený z dôvodu predĺženia lehoty na doplnenie podkladov, uloženie kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu, na pozemku reg. C-KN parc. č. 5750/2, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001093
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
7.7.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502941200/0099
Uzatvorený dňa 19.06.2014. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
20.5.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503051300/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503051300/0099 zo dňa 13.09.2013, uzatvorený dňa 15. 05.2014, predmetom ktorého je zmena v čl. III ods. 1 a ods. 5 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena týkajúcej sa lehoty predloženia geometrického plánu s vyznačením rozsahu vecného bremena, znaleckého posudku na určenie odplaty za vecné bremeno a zmena lehoty uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena. Účinnosť Dodatku č.1: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.05.2014
2.11.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503151800/0099
Uzatvorený dňa 02.11.2020 za účelom zmeny spoločnosti AQUA INVEST ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena za spoločnosť AR Constuction s. r. o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena.
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
3.2.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503391800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503391800/0099 sa uzatvára z dôvodu zmeny stavebníkov – Ing. Mojmír Vedej a Mgr. Bronislava Vedejová ako pôvodných budúcich oprávnených z vecného bremena za Ing. Maroša Ďurika ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle zmluvy.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00000750
Dátum uzatvorenia: 03.02.2022
Dátum zverejnenia: 03.02.2022
Dátum účinnosti: 04.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
3.1.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503431700/0099
Zmluva uzatvorená za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, pre uloženie plynovej, vodovodnej a NN prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu, Lesná ul. 12“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21581, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 03.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
21.10.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503661400/0099
Doplnenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo 286503661400/0099 o ďalšiu nehnuteľnosť v k.ú Ružinov parc.č. 3180/3 vo vlastníctve povinného z vecného bremena , na ktorej bude zriadené vecné bremeno. Dátum uzatvorenia: 20.10.2014
Dátum zverejnenia: 21.10.2014
4.6.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099 zo dňa 28.06.2012, uzatvorený dňa 31.05 .2013, predmetom ktorého je ukončenie zmluvného vzťahu v súlade s čl. IV ods. 1 písm. b) predmetnej zmluvy so spoločnosťou CZ INVEST s.r.o. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.6.2013
2.9.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503941500/0099
uzatvorená dňa 31.08.2016 za účelom vypustenia stavebného objektu SO 501 Prípojka VN z predmetu zmluvy v súvislosti so stavbou " Supermarket BILLA - Námestie hraničiarov" na pozemku "C" KN par. č. 1066 a pozemkoch "E" KN parc. č. 5486 a 5492 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 02.09.2016
17.5.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504041800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504041800/0099 sa uzatvára z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie stavebného objektu – SO 08.7 NN areálové pripojenie k stavbe „Skupina 6 rodinných domov“ na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností vedenom v katastrálnom území Rača, okres Bratislava III, obec BA – m.č. Rača ako parc. č. 2406/19.

Dátum uzatvorenia: 17.5.2021
Dátum zverejnenia: 17.5.2021
Dátum účinnosti: 18.5.2021
31.3.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504091900/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506491800/0099 sa zriaďuje za účelom zúženie predmetu Zmluvy, tzn. vyčlenenie stavebného objektu - SO 400.IS.2 Verejný vodovod DN 150, SO 400.ZK Verejný vodovod, SO 520.ZK Splašková kanalizácia DN 300, SO 830.ZK Rozvody 0,4 kV, SO-501.KJ Prečerpávacia stanica splaškovej kanalizácie, SO 520.KJ Verejná kanalizácia DN 300, SO 400.KJ Verejný vodovod DN 200, SO B1.40 Vodovodná prípojka pre objekt B1, SO B1.52 Kanalizačná prípojka pre objekt B1, SO B2.52 Kanalizačná prípojka pre objekt B2 a SO A2.63 Plynová prípojka pre A2
Dátum uzatvorenia: 31.3.2021
Dátum zverejnenia: 31.3.2021
Dátum účinnosti: 1.4.2021
23.7.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504111700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 20.07.2018 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie SO 31 Prípojka VN, k stavbe „3 bytové domy – Bystrická ul.“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2292/460 a 2292/461 v k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 23.07.2018
7.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504111800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504111800/0099 sa uzatvára z dôvodu zmeny spoločnosti IRP Invest, s. r. o. ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena za spoločnosť VI GROUP, spol. s r.o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle zmluvy.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00000757
Dátum uzatvorenia: 07.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.3.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504212000/0099
uzatvorený za účelom zmeny trasovania NN prípojky
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 00001407
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
17.7.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504331600/0099
Dodatok uzatvorený dňa 17.07.2018 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, stavba „Design Centre Jarovce, Bratislava – Jarovce“, pozemok reg. C-KN parc. č. 870/1, k.ú. Jarovce
Dátum zverejnenia: 17.07.2018
25.2.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504391200/0099 zo dňa 23.07.2012
uzatvorený dňa 25.02 .2013, predmetom ktorého je ukončenie zmluvného vzťahu v súlade s čl. V ods. 1 písm. b) predmetnej zmluvy. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 25.2.2013
10.8.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504472100/0099
uzatvorený za účelom odstránenia chyby v písaní, uloženie kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu, na pozemku reg. E-KN parc. č. 1496/1, k.ú. Jarovce
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001311
Dátum uzatvorenia: 10.08.2021
Dátum zverejnenia: 10.08.2021
Dátum účinnosti: 11.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
3.12.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504511700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 03.12.2018 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinné domy KUBÁNIHO“ na pozemku reg. E-KN parc. 4819 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 03.12.2018
25.1.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504511900/0099
uzatvorený z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena a zmeny trasy inžinierskych sietí, uloženie prípojky plynu, vodovodnej prípojky, prípojky NN, kanalizačnej prípojky, prípojky vody k nadzemnému hydrantu k stavbe "Polyfunkčný objekt s ubytovacím zariadením a bytmi Sosnova, Bratislava - Petržalka", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5482/1 a 5482/2, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000985
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
7.3.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504521500/0099
uzatvorený dňa 07.03.2016, ktorým dochádza k rozšíreniu vymedzenia vecného bremena o pozemok reg. C-KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 3662/90
Dátum zverejnenia: 07.03.2016
25.1.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504521900/0099
uzatvorený z dôvodu zmeny stavebníka a zmeny trasy uloženia preložky STL plynovodu k stavbe "Polyfunkčný objekt s ubytovacím zariadením a bytmi Sosnova, Bratislava - Petržalka" na pozemku reg. C-KN parc. č.5482/1, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000996
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
5.4.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504661500/0099
Dodatok bol uzatvorený dňa 04.04.2017 za účelom vypustenia elektrickej prípojky zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504661500/0099
Dátum zverejnenia: 05.04.2017
21.3.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504731800/0099
uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie NN prípojok, prípojok vody a spoločnej prípojky kanalizácie k stavbe "Dva rodinné domy A a B, Vrchná ulica", na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21517, 2281 a 2282, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000767
Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.