Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
4.5.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500031500/0099
Stručný popis: uzatvorený dňa 04.05.2018 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o vodovodnú prípojku
Dátum zverejnenia: 04.05.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
26.6.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500071800/0099
Dodatok uzatvorený dňa 26.06.2018 za účelom vyčlenenia stavebného objektu SO 204 prípojky VN SO 01 a SO 205 prípojky VN SO 02 zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500071800/0099, ktoré sa stanú predmetom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku v prospech spol. Západoslovenská distribučná, a.s.
8.7.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500082000/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500082000/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný bytový dom – Drotárska cesta“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2401/22, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto

Dátum uzatvorenia: 07.07.2020
Dátum zverejnenia: 08.07.2020
23.8.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500131400/0099
Dodatok uzatvorený dňa 23.08.2018 za účelom konštatovania a vyjadrenia súhlasu zmluvných strán s tým, že SO P 2, SO P 3, SO P 5 budú predmetom osobitnej zmluvy o zriadení VB a prevzatí záväzku a SO E 130 bude predmetom ďalšej osobitnej zmluvy o zriadení VB
Dátum zverejnenia: 23.08.2018
22.4.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500141400/0099 zo dňa 04.02.2014
uzatvorený dňa 22.04.2015 za účelom vypustenia stavebného objektu SO A 25 Prípojka NN k stavbe "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava", zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien.
Dátum zverejnenia: 22.04.2015
12.3.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500161400/0099 zo dňa 28.01.2014
uzatvorený dňa 12.03.2015 za účelom vypustenia stavebného objektu SO 06 Vonkajšie NN rozvody v rámci stavby Obytný súbor "Dobré bývanie" Bratislava - MČ Záhorská Bystrica, zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien.
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
4.5.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500181900/0099
uzatvorený za účelom vyňatia stavebného objektu SO 12 VN prípojka, VN 2 x NA2XS2Y 3x1x185 zo zmluvy
Číslo dodatku zmluvy: OKDS VBZ00000932
Dátum uzatvorenia: 04.05.2021
Dátum zverejnenia: 04.05.2021
Dátum účinnosti: 05.05.2021
Oddelenie dopravných povolení
11.3.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500362200/0099
Uzatvorený dňa 11.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 12 Plynová prípojka k stavbe ,,Logistický areál DOAS“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 4925/102, LV č. 400, k.ú. Rača
Dodávateľ: D O A S, a.s., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, IČO: 31373917
Dátum uzatvorenia: 11.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.3.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500512100/0099
uzatvorený za účelom zmeny lehoty na predloženie výzvy o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, uloženie vodovodnej prípojky a vodomernej šachty k existujúcej prevádzke rýchleho občerstvenia nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 1336/6, na pozemku reg. C-KN parc. č. 1336/12, k.ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001217
Dátum uzatvorenia: 28.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.6.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500621800/0099
Uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom za účelom zmeny spoločnosti YIT Slovakia a.s. ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena za spoločnosť Pradiareň 1900 s.r.o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena,

Dátum uzatvorenia: 04.06.2020
Dátum zverejnenia: 04.06.2020
7.1.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500792000/0099
Uzatvorený dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe ,,Dva rodinné domy“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1742/3, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 07.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
12.12.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500881500/0099
Zmluva uzatvorená dňa 09.12.2016 za účelom zmeny zmluvnej strany, a to zo spoločnosti Dobré Bývanie, s.r.o. na spoločnosť S12 OFFICE BUILDING s.r.o.
Dátum zverejnenia: 12.12.2016
27.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501112100/0099
uzatvorený za účelom doplnenie parcely reg. "E" KN parc. č. 166 do zmluvy
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00001236
Dátum uzatvorenia: 26.04.2021
Dátum zverejnenia: 27.04.2021
Dátum účinnosti: 28.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
4.5.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501242200/0099
uzatvorený za účelom odstránenia chyby v písaní, nesprávne uvedeného parcelného čísla, uloženie NN prípojky, prípojky vody a prípojky kanalizácie k stavbe "Sociálne zariadenie", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2472/1, 2547, 2557, 2150/4, 2558/2, 2575 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 5284/3, 5606/5, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001422
Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736
Cena: 0,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
1.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501262000/0099
Uzatvorený dňa 1.7.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia verejnej kanalizácie a čerpacej stanice k stavbe ,,Smartti Údernícka, Polyfunkčné bytové domy“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 5550, LV č. 4833, parc. č. 4492, LV č. 4953, parc. č. 4827, LV č. 4953, parc. č. 5569/2, LV č. 4953 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 01.07.2021
Dátum zverejnenia: 01.07.2021
Dátum účinnosti: 02.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
24.11.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501411700/0099
Stručný popis: uzatvorený dňa 24.11.2017 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, stavba „Polyfunkčné centrum Panónska cesta – sever, Stavba D“ k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
3.5.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501421700/0099
Titulok: Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501421700/0099
Stručný popis:Dodatok uzatvorený dňa 03.05.2018 z dôvodu zmeny oprávneného z vecného bremena, uloženie kanalizačnej prípojky k stavbe „Novostavba polyfunkčného objektu na ul. Šancová – Ľadová ul.“
Dátum zverejnenia: 03.05.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
29.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099 uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena na spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

Dátum uzatvorenia: 29.12.2020
Dátum zverejnenia: 29.12.2020
29.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099
4.5.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501691900/00999
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501691900/0099 sa uzatvára z dôvodu zmeny pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena – spol. VI GROUP, spol. s r.o. za nového budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle zmluvy – spol. VI GROUP Development s.r.o.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00000959
Objednávateľ: VI GROUP Development s.r.o., Roľnícka 157, 831 07 Bratislava
Cena: 0,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
31.5.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501861500/0099
uzatvorený dňa 30.03.2016, ktorým dochádza k zmene identifikácie zmluvnej strany
Dátum zverejnenia: 31.05.2016
31.5.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501871500/0099
uzatvorený dňa 30.03.2016, ktorým dochádza k zmene identifikácie zmluvnej strany
Dátum zverejnenia: 31.05.2016
31.5.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501881500/0099
uzatvorený dňa 30.03.2016, ktorým dochádza k zmene identifikácie zmluvnej strany
Dátum zverejnenia: 31.05.2016
4.9.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501961800/0099
uzatvorený dňa 04.09.2020 za účelom zmeny budúcich oprávnených z vecného bremena
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
10.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502021800/0099
dodatok uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena
Číslo dodatku zmluvy: OKDS VBZ 00000733
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.