Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
5.9.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286501231700/0099
Predmetom dodatku je vyňatie VN prípojky z pôvodnej zmluvy, ktorá bude predmetom osobitnej zmluvy
Dátum uzatvorenia: 05.09.2018
Dátum zverejnenia: 05.09.2018
14.3.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286505621700/0099
Stručný popis: uzatvorený dňa 14.03.2018 za účelom zmeny budúcich oprávnených z vecného bremena k stavbe „Rodinný dvojdom Trnávka, časť Dom 2_B“ v k.ú. Trnávka
Dátum zverejnenia: 14.03.2018
Názov prílohy s diakritikou: Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286505621700/0099
Umiestnenie: Zmluvy o vecnom bremene
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
25.6.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286506061700/0099
uzatvorený dňa 25.06.2019 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena k stavbe „AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY – časť B.1 Autobusová stanica“, v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
Dátum účinnosti: 26.06.2019
15.5.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286506481700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 15.05.2019 z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie VN vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer, 2. stavba, vývody 22 kV – Preústenie 22 kV vedení“, aj na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 17090/16 a 13605/32 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 15.05.2019
30.10.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500361300/0099
uzatvorený dňa 29.10.2014 za účelom ukončenia zmluvného vzťahu so spoločnosťami CZ INVEST s.r.o., Dvořákovo nábr. 8/A, Bratislava a REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, Nová Dedinka
Dátum zverejnenia: 30.10.2014
4.6.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500631800/0099
Uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom zmeny stavebníka - spoločnosti YIT Slovakia, a.s. za spoločnosť Pradiareň 1900 s.r.o. ako nového stavebníka

Dátum uzatvorenia: 04.06.2020
Dátum zverejnenia: 04.06.2020
15.5.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501461700/0099
Stručný popis: uzatvorený dňa 14.05.2018 z dôvodu zmeny zmluvnej strany, uloženie VN a NN rozvodov k stavbe „Novostavba polyfunkčného objektu na ul. Šancová – Ľadová ul.““
Dátum zverejnenia: 15.05.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
20.8.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501491800/0099
zmena stavebníka a uloženie SO 08 VN prípojka + NN distribučný rozvod k stavbe "BYTOVÝ DOM RÁZSOCHY" na ďalších pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1956/6, 1956/7 a 2555/672, k.ú. Lamač
Číslo dodatku zmluvy: OKSDVBZ 00001315
Dátum uzatvorenia: 20.08.2021
Dátum zverejnenia: 20.08.2021
Dátum účinnosti: 21.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.2.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502102000/0099
uzatvorený z dôvodu zmeny trasy SO 09 Prekládka VN linky v rámci stavby "ČUNOVO LIVING IBV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA", na pozemku reg. C-KN parc. č. 1240, k.ú. Čunovo
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVBZ 00001106
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
16.9.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502741300/0099 zo dňa 08.08.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502741300/0099 zo dňa 08.08.2013, uzatvorený dňa 13. 09.2013, predmetom ktorého je doplnenie čl. I ods. 4 - účel zmluvy a čl. III ods. 1 a ods. 5 - upresnenie podmienok uzatvorenia budúcej zmluvy.
Dátum zverejnenia:16.09.2013
13.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502761500/0099
uzatvorený dňa 12.08.2015, ktorým dochádza k zmene identifikácie zmluvnej strany
Dátum zverejnenia: 13.08.2015
11.11.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503001300/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503001300/0099 zo dňa 14.10.2013, uzatvorený dňa 11. 11.2013, predmetom ktorého je rozšírenie nehnuteľností za účelom zriadenia vecného bremena o pozemok registra "C" KN parc.č. 2302, k.ú. Petržalka a upresnenie podmienok, za akých v budúcnosti uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.11.2013
8.1.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503952000/0099
Uzatvorený dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný bytový dom – Drotárska cesta“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2401/22, parc. č. 2401/23, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 08.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
29.4.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503991800/0099
Dodatok uzatvorený dňa 29.04.2019 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o preloženie VN linky č. 1041, 438, 405
Dátum uzatvorenia: 29.04.2019
Dátum zverejnenia: 29.04.2019
31.5.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504131500/0099 [PDF, 36 kB]
uzatvorený dňa 30.03.2016, ktorým dochádza k zmene identifikácie zmluvnej strany
Dátum zverejnenia: 31.05.2016
28.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504761800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504761800/0099 sa uzatvára z dôvodu zmeny spoločnosti Matúškova, s. r. o. ako pôvodného platiteľa za spoločnosť EcoCard s.r.o. ako nového platiteľa v zmysle zmluvy.
Dátum uzatvorenia: 28.04.2021
Dátum zverejnenia: 28.04.2021
Dátum účinnosti: 29.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
2.7.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505931700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 02.07.2018 za účelom zabezpečenia vecného bremena týkajúceho sa SO 06.C prípojky VN k stavbe „DISCOVERY TOWER-Bytový dom“ pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako nového oprávneného a spoločnosť Discovery Residence s.r.o., ako nového stavebníka na základe Zmluvy o postúpení práv a povinností z územného rozhodnutia uzatvorenej dňa 7.3.2018 so spol. KORA private residence s.r.o.(predtým CKM Reality s.r.o.)
2.7.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505951700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 02.07.2018 za účelom zabezpečenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia verejného vodovodu k stavbe „DISCOVERY TOWER-Bytový dom“ pre spoločnosť Bratislavská vodárenská spločnosť, a.s., ako nového oprávneného a spoločnosť Discovery Residence s.r.o., ako nového stavebníka na základe Zmluvy o postúpení práv a povinností z územného rozhodnutia uzatvorenej dňa 7.3.2018 so spol. KORA private residence s.r.o.(predtým CKM Reality s.r.o.)
5.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506491800/0099
Uzatvorený dňa 05.03.2020 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie stavebného objektu – káblová slučka a skriňa SR k stavbe „Prístupová komunikácia a technická infraštruktúra Novosvetská ulica“

Dátum uzatvorenia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 05.03.2020
20.11.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286509341700/0099
uzatvorený dňa 20.11.2020 za účelom zmeny stavebníka, uloženie prípojky NN k stavbe „Polyfunkčný dom – Rezidenčné centrum, Bradlianska ulica“ na pozemok registra E-KN parc. č. 21492/3, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 20.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
3.6.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286510881700/0099
Číslo zmluvy: 286510881700/0099
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
Dátum uzavretia: 03.06.2022
3.6.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286510891700/0099
Číslo zmluvy: 286510891700/0099
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370
Dátum uzavretia: 03.06.2022
30.3.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0762 17 00/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0762 17 00/0099, ktorého predmetom je, že sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách v textu
Dátum uzatvorenia: 30.03.2021
Dátum zverejnenia: 30.03.2021
Dátum účinnosti: 31.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.9.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 11051801/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 11051801/0099, ktorý spočíva v zúžení predmetu Zmluvy.

Uzatvorený dňa: 09. 09. 2020
Zverejnený dňa: 10. 09. 2020
9.2.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500012000/0099
uzatvorený za účelom zmeny stavebníka, SO 403 Preložka vzdušného elektrického vedenia k stavbe "Polyfunkčný objekt s ubytovacím zariadením a bytmi Sosnova, Bratislava - Petržalka", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5463, 5482/2, 5464/7, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001073
Dátum uzatvorenia: 09.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.02.2022
Dátum účinnosti: 10.02.2022
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.