Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 7 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 -121-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
2.2.2021Zmluva o zrušení a zriadení vecného bremena č. 286500332100
uzatvorená dňa 02.02.2021 za účelom zmeny oprávnenej nehnuteľnosti, uloženie kanalizačnej prípojky k stavbe „Zástavba rodinných domov“ Vajnory, na pozemkoch registra E-KN parc. č. 3024/1, k.ú. Vajnory
Dátum zverejnenia: 02.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
3.3.2020Zmluva o zrušení a zriadení vecného bremena č.286500072000 a geometrické plány
Zriadenie a zrušenie vecného bremena na pozemkoch podľa priložených geometrických plánov

Dátum uzatvorenia: 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 03.03.2020
20.1.2021Zmluva o zrušení vecného bremena č. 246508672000
uzatvorená dňa 20.01.2021 za účelom zrušenia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech vlastníka oprávnených nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves, a to pozemkov parc. č. 2273/1, 2273/2, 2273/3 a stavieb súp. č. 648 a 6113.
Dátum zverejnenia: 20.01.2021
Dátum účinnosti: 20.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
13.4.2018Zmluva o zrušení vecného bremena č. 28 88 0216 18 00
Zmluva o zrušení vecného bremena č. 28 88 0216 18 00, ktorej premetom je zrušenie a výmaz záložného práva na parc. č. 2848/4 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 13. 04. 2018
Zverejnená dňa: 13. 04. 2018
27.10.2021ZMLUVA POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA ZO ZÁKONA
Predmetom je: zriadenie vecného bremena práva uloženia siete elektroenergetického zariadenia na časti pozemku registra "E" parc. č. 678 k. ú. Rusovce v rozsahu 16 m2.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 27.10.2021
Dátum účinnosti: 28.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
1.8.2012Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504671200_0099 [PDF, 123 kB]
Uzatvorená dňa 01.08.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 401 Prípojka vody, SO 501 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 603 Telefónna prípojka, SO 701 STL Prípojka plynu, ktoré sú súčasťou stavby "Administratívna budova AŽD Slovakia a.s." na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Ružinov ako parc.č. 1207/22, 1222/2, 22218/7, 22218/9. Účinnosť zmluvy:dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 01.08.2012
12.10.2021Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506232100/0099
Uzatvorená dňa 11.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky STL DN 32 k stavbe ,,Dunajská ul. - Polyfunkčný dom vrátane prípojok inž. sietí“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21759, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 7 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 -121-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.