Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
25.10.2018Dodatku č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286501721600/0099
Predmetom dodatku je vyňatie horúcovodnej prípojky, ktorá bude predmetom osobitnej zmluvy
Dátum uzatvorenia: 25.10.2018
Dátum zverejnenia: 25.10.2018
24.2.2016Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286504251500
Predmetom dodatku je doplnenie údajov, ktoré požaduje Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor. Dátum uzatvorenia:22.02.2016
Dátum zverejnenia.:24.02.2016
8.1.2018Dodatok č. 08-83-0694-03-02/99 o zriadení vecného bremena č. 08-83-0694-03-00/99
Nájomcovia: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s., Pezinská 1098, 901 01 Malacky a ARX s.r.o. Jégého 5, 821 08 Bratislava
Dátum podpísania dodatku: 3.1.2018
Účinnosť dodatku - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 8.1.2018
21.12.2017DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0714 17 00
DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0714 17 00, ktorého predmetom je doplnenie Článku 1 Predmet zmluvy ods. 2 o presnú špecifikáciu oprávnených pozemkov o druh pozemku a výmeru a úprava Článku VI Vedľajšie ustanovenia bod 5).

Uzatvorené dňa: 20.12.2017
Zverejnené dňa: 21.12.2017
26.3.2018DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288811041700
DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288811041700, ktorého predmetom je zmena Článku I bod 2) v Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288811041700.

Uzatvorené dňa: 26.03.2018
Zverejnené dňa: 26.03.2018
21.4.2022Dodatok č. 1 k Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508621900/0099
uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie NN prípojky k stavbe "Rodinný dom Rajtákova 22", na pozemku reg. E-KN parc. č. 715/102, k.ú. Lamač
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001054
Objednávateľ: Ľuboš Repáň, Daniel Komadel
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
8.10.2018Dodatok č. 1 k Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286507391500/0099
Vyňatie stavebného objektu SO 04.1 Rekonštrukcia verejného vodovodu a SO 04.2 Predĺženie a prepojenie verejného vodovodu z pôvodnej zmluvy, a uzatvorenie osobitnej zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dátum uzatvorenia: 08,10.2018
Dátum zverejnenia: 08.10.2018
27.10.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva č.056500571400/0099 zo dňa 06.02.2014
uzatvorený dňa 27.10.2015 za účelom prevodu pozemku parc.č. 2627/22 zaťaženého vecným bremenom umiestnenia VN prípojky v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., súvisiaceho so stavbou "Rekonštrukcia Cesty na Červený most úsek Lamačská-Dúbravská v k.ú.Staré Mesto a v k.ú. Lamač
Dátum zverejnenia: 27.10.2015
10.10.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505331200/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505331200/0099 zo dňa 22.12.2012, uzatvorený dňa 09. 10.2014, predmetom ktorého je vypustenie stavebného objektu SO 601 VN prípojka v rámci stavby "Obchodné centrum Kaufland Bratislava-Mlynská dolina" zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien. Účinnosť Dodatku č.1: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.10.2014
17.9.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505271200/0099 zo dňa 25.09.2012
uzatvorený dňa 16.09.2015 za účelom zmeny v osobe budúceho oprávneného z vecného bremena, ktorým sa stáva spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, spoločnosť Funiversity, s.r.o. zostáva účastníkom zmluvy a preberá na seba všetky záväzky a povinnosti budúceho oprávneného z vecného bremena, vrátane úhrady predbežnej odplaty za vecné bremeno
Dátum zverejnenia: 17.09.2015
30.6.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508641400/0099 zo dňa 28.11.2014
uzatvorený dňa 29.06.2015 za účelom vypustenia stavebného objektu SO 04 VN prípojka k stavbe "Polyfunkčný dom- Líščie údolie Bratislava", zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien.
Dátum zverejnenia: 30.06.2015
26.1.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506141400 o dňa 22.10.2014
Uzatvorený dňa 26.01.2015 za účelom doplnenia druhu a výmery pri pozemku registra CKN parc.č.22398/2, k.ú. Staré Mesto
Zverejnené dňa: 26.01.2015
4.6.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510851700
Dodatok uzatvorený dňa 04.06.2019 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností
Dátum zverejnenia: 04.06.2019
28.5.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286511641800
Dodatok uzatvorený dňa 28.05.2019 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností
Dátum zverejnenia: 28.05.2019
2.2.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286504831500 zo dňa 19.10.2014
uzatvorený dňa 02.02.2016 za účelom úpravy rozsahu vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena súvisiaceho s uložením inžinierskych sietí k stavbe "Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením na MÚK Lamač - časť 1-1 fáza"
Dátum zverejnenia: 02.02.2016
7.6.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o budúce zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505521000/0099 [PDF, 904 kB]
uzatvorený dňa 07.06.2012, ktorým sa predlžuje lehota na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc. č. 2659/89, 2656/120, 2669/85 a 2669/68, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Opera SL Group a.s. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dodatok zverejnený dňa : 07.06.2012
23.5.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadene vecného bremena č.286500861600/0099
Predmetom dodatku je doplnenie o údaj "vodomerná šachta". Dátum uzatvorenia. 20.05.2016
Dátum zverejnenia. 23.05.2016
3.12.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500081800/0099
Uzatvorený dňa 03.12.2019 za účelom zmeny trasy inžinierskej siete - SO 40 Rozšírenie horúcovodu Prístavná ul. a rozšírenia predmetu zmluvy o preloženie inžinierskej siete - SO 40.3 Prekládka existujúceho dispečerského rozvodu BAT
Dátum uzatvorenia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
23.11.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502371600/0099
uzatvorený dňa 23.11.2016 za účelom rozšírenia vymedzenia vecného bremena o pozemky v k.ú. Staré Mesto parc.č. 9143/6, 9143/7, 9143/8, 21793/1

Dátum zverejnenia: 23.11.2016
14.9.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503741200/0099
uzatvorený dňa 13.09.2016 za účelom vypustenia zmluvných strán REBOD SK, a.s. a CZ INVEST, s.r.o. zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503741200/0099.
Dátum zverejnenia: 14.09.2016
23.6.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505551400/0099
uzatvorený dňa 22.06.2016 za účelom vypustenia elektrickej prípojky zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505551400/0099
Dátum zverejnenia: 23.06.2016
6.2.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505691600
Dodatok bol uzatvorený dňa 06.02.2017 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností za účelom povolenia vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností

Dátum zverejnenia: 06.02.2017
6.2.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505691600 [PDF, 29 kB]
16.12.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507841500/0099
Dodatok uzatvorený dňa 15.12.2016 za účelom rozšírenia vymedzenia vecného bremena o pozemky registra "E" KN parc.č. 19789, 22307/1 a pozemok registra "C" KN parc.č. 2530/22 v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 16.12.2016
5.9.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286501231700/0099
Predmetom dodatku je vyňatie VN prípojky z pôvodnej zmluvy, ktorá bude predmetom osobitnej zmluvy
Dátum uzatvorenia: 05.09.2018
Dátum zverejnenia: 05.09.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.