Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
3.2.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503391800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503391800/0099 sa uzatvára z dôvodu zmeny stavebníkov – Ing. Mojmír Vedej a Mgr. Bronislava Vedejová ako pôvodných budúcich oprávnených z vecného bremena za Ing. Maroša Ďurika ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle zmluvy.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00000750
Dátum uzatvorenia: 03.02.2022
Dátum zverejnenia: 03.02.2022
Dátum účinnosti: 04.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
2.2.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504682100
Dodatok uzatvorený z dôvodu opravy nesprávne uvedenej výmery pozemku registra C-KN parc.č. 21844/2 k. ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 02.02.2022
Dátum zverejnenia: 02.02.2022
Dátum účinnosti: 03.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
31.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508402100
Uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO.501 Rozšírenie distribučnej siete - NN prípojka k stavbe "Dva rodinné domy, na pozemku reg. E-KN parc. č. 2282, k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 31.1.2022
Dátum zverejnenia: 31.1. 2022
Dátum účinnosti: 1.2.2022
31.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507822100
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia VN rozvodu k stavbe "Obytná zóna Jarovce-Dvor, Juhozápad, výstavba rodinných domov a obytných budov s vybavenosťou na pozemku registra C-KN parc.č. 870/1 v k.ú. Jarovce
Dátum uzatvorenia: 31.1.2022
Dátum zverejnenia: 31.1.2022
Dátum účinnosti: 1.2.2022
25.1.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky
Číslo zmluvy: 286500202200-0099
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
25.1.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504521900/0099
uzatvorený z dôvodu zmeny stavebníka a zmeny trasy uloženia preložky STL plynovodu k stavbe "Polyfunkčný objekt s ubytovacím zariadením a bytmi Sosnova, Bratislava - Petržalka" na pozemku reg. C-KN parc. č.5482/1, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000996
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
25.1.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej a vodovodnej prípojky na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1682/37, 1830/5 v k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: 286500212200-0099
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
25.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemkoch registra E-KN parc.č.4842/1, 4843/201 v k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 286508372100
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
25.1.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504511900/0099
uzatvorený z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena a zmeny trasy inžinierskych sietí, uloženie prípojky plynu, vodovodnej prípojky, prípojky NN, kanalizačnej prípojky, prípojky vody k nadzemnému hydrantu k stavbe "Polyfunkčný objekt s ubytovacím zariadením a bytmi Sosnova, Bratislava - Petržalka", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5482/1 a 5482/2, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000985
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
25.1.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509381700/0099
uzatvorený z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie prípojky vody, prípojky VN a prípojky horúcovodu k stavbe "Polyfunkčný komplex Green Atrium", na pozemku reg. C-KN parc. č. 21949/2, k.ú. Ružinov
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000659
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
25.1.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288807332100/0099
Predmetom je zriadenie vecného bremena práva zriadenia a uloženia inžinierskych sietí, vstupu osôb a vjazd vozidiel cez časti pozemkov parc. č. 622/12, 622/4, 614/13, 614/12 k. ú. Rusovce, v rozsahu cca 40m2.
Dátum uzatvorenia: 24.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
24.1.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505432100/0099
Uzatvorený dňa 24.01.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky drobná stavba "El. prípojka NN pre pneuservis“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 2121/100, LV č. 5920, k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 24.01.2022
Dátum zverejnenia: 24.01.2022
Dátum účinnosti: 25.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
18.1.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508322100/0099
uzatvorená za účelom uloženia SO 820 VN káblové rozvody a napojenie na existujúce rozvody VN a SO 840 Trasa telekomunikačných rozvodov k stavbe "Obytný súbor Rakyta", na pozemku reg. C-KN parc. č. 2334 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3890 a 3884/1, k.ú. Devínska Nová Ves
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001392
Dátum uzatvorenia: 18.01.2022
Dátum zverejnenia: 18.01.2022
Dátum účinnosti: 19.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
14.1.2022Zmluva č. 28 88 0227 21 00
Zmluva č. 08 88 0227 21 00 o vecnom bremene práva uloženia, užívania, prevádzky, správy a vstupu osôb z dôvodu opráv a rekonštrukcie na zaťažených pozemkoch v prospech Hlavného mesta SR Bratislava ako vlastníka stavebných objektov SO11.2 komunikácia Ivánska cesta a SO 53.1 verejné osvetlenie v k.ú. Trnávka.
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.01.2022
Dátum účinnosti: 15.01.2022
Oddelenie geodetických činností
13.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0692 21 00
Predmetom Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 28 88 0692 21 00 je zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena ako vlastníka Oprávnenej stavby, obsahom ktorého je povinnosť vlastníka Zaťaženého pozemku strpieť vecné bremeno práva umiestnenia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie a modernizácie Oprávnenej stavby na novovytvorenom pozemku parc. č. 21691/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m² vzniknutého podľa GP č. G1-853/2021 oddelením od pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21691, evidovanom na LV č. 3495.
Dátum uzatvorenia: 12.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
Zmluva uzatvorená za účelom uloženej horúcovodnej prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 9134/109 k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 11.1.2022
Dátum zverejnenia: 11.1.2022
Dátum účinnosti: 12.1.2022
10.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508252100
Zmluva uzatvorená dňa 10.01.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN káblového vedenia pre stavbu ,,BA_Čunovo_Záhumenná_NNK, SO 01 Káblové vedenie“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 83/10, 694/168, 694/206 v k.ú. Čunovo.
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Dátum účinnosti: 11.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
10.1.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508262100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 10.01.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a elektrickej prípojky pre stavbu ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2255/1 v k.ú. Záhorská Bystrica.
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Dátum účinnosti: 11.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
10.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506982100
uzatvorená za účelom uloženia preložky strednotlakového plynovodu k stavbe Zariadenia Domov pri kríži na pozemku reg. "C" KN parc. č. 3449/141 v k. ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000794
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Dátum účinnosti: 11.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
5.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806692100
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806692100, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva osadenia elektronabíjacej stanice s NN prípojkou na častiach pozemkov parc. č. 499/2 a 495 k. ú. Lamač v prospech ZSE, a.s.
Dátum uzatvorenia: 05.01.2022
Dátum zverejnenia: 05.01.2022
Dátum účinnosti: 06.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
31.12.2021Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505272100
Uzatvorený dňa 31.12.2021, zmena oprávnenej nehnuteľnosti, pozemok registra C-KN parc.č. 3626/10, stavba s.č. 7436, LV č. 926, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 31.12.2021
Dátum zverejnenia: 31.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
31.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508412100/0099
Uzatvorená dňa 31.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, drobnej stavby ,,Vodovodná prípojka“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 16883/1, LV č. 1040 v k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: 286508412100/0099
Dátum uzatvorenia: 31.12.2021
Dátum zverejnenia: 31.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
30.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 2555/300, v k.ú. Lamač
Číslo zmluvy: 286508032100
Dátum uzatvorenia: 30.12.2021
Dátum zverejnenia: 30.12.2021
Dátum účinnosti: 31.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
28.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508182100/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO07 Rekonštrukcia NN prípojky k stavbe "RD - Zlaté schody", na pozemku registra E-KN parc. č. 3036/1, k.ú. Devín
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001380
Dátum uzatvorenia: 28.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
27.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508172100
Zmluva uzatvorená dňa 27.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom - Laguna 423“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 698/156 v k.ú. Čunovo.
Dátum uzatvorenia: 27.12.2021
Dátum zverejnenia: 27.12.2021
Dátum účinnosti: 28.12.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.