Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
22.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508552100/0099
Uzatvorená dňa 22.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 03 Zásobovanie vodou v rozsahu stavebných podobjektov SO 03,03 Nový verejný vodovod v ul. Obilná, SO 03,04 Rekonštrukcia verejného vodovodu v ul. Obilná k stavbe „Nové centrum Ružinova - Polyfunkčný bytový dom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3180/2, LV č. 1, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1188/5, parc. č. 1188/7, parc. č. 1188/8, LV č. 1201, k.ú. Ružinov
Číslo zmluvy: 286508552100/0099
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
22.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507362100/0099
Uzatvorená dňa 22.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov SO 130 Prípojka vodovodu BCT1, SO 131 Prípojka vodovodu BCT2 A, SO 132 Prípojka vodovodu BCT2 B, SO 133 Prípojka vodovodu BCT3, SO 134 prípojka vodovodu BCT3 AB, SO 135 Prípojka kanalizácie BCT1, SO 136 Prípojka kanalizácie BCT2, SO 137 Úprava prípojky kanalizácie BCT3, SO 139 Úprava šachty kanalizácie, SO 141 Prípojka horúcovodu BCT3, SO 142 Prípojka horúcovodu BCT3 AB, SO 143 Prípojka horúcovodu BCT1, SO 151 Koridor pre kábelové vedenie VN BCT3 AB, SO 160 Prípojka plynu BCT1, SO 162 Prípojka plynu BCT3 AB, SO 272 Úprava šachty kanalizácie, SO 273 Úprava šachty plynovodu, SO 351 Úprava šachty kanalizácie k stavbe „BCT, Úprava priľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21835/13, LV č. 797, k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286507362100/0099
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
22.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507302100/0099
Uzatvorená dňa 22.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov SO 3.55.1 VN prípojka pre distribučnú trafostanicu BCT 2, SO 3.55.2 VN prípojka pre odberateľskú stanicu BCT 3, SO 3.60 Prekládka rozvodov NN k stavbe „Polyfunkčný súbor BCT 3, Administratíva a bytové domy“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21835/13, parc. č. 21837/3, LV č. 797, k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286507302100/0099
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
21.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky na pozemku registra C-KN par.č. 3144/4 v k.ú Vrakuňa
Číslo zmluvy: 286500652200
Dátum uzatvorenia: 21.02.2022
Dátum zverejnenia: 21.02.2022
Dátum účinnosti: 22.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
21.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2 888 0025 2200
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2 888 0025 2200, ktorej predmetom je vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu cez pozemok reg. „C“ parc. č. 1163/4, k. ú. Dúbravka, evidovaný na LV č. 847, v rozsahu dielu 1 vo výmere 19 m2 podľa GP č. 175/2021 zo dňa 13. 10. 2021.
Dátum uzatvorenia: 08.02.2022
Dátum zverejnenia: 21.02.2022
Dátum účinnosti: 22.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
17.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508542100
uzatvorená za účelom uloženia elektrického vedenia k stavbe "Bytový dom Jelenia" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 21700/1 a pozemok reg. "E" KN parc. č. 21708 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000813
Dátum uzatvorenia: 17.02.2022
Dátum zverejnenia: 17.02.2022
Dátum účinnosti: 18.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
16.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500232200/0099
uzatvorená za účelom uloženia NN káblového vedenia a skrine v rámci rozšírenia distribučnej siete NN a k stavbe "Rekonštrukcia a prestavba rodinného dvojdomu, Révová ul. č. 13 13A" na pozemku reg. E-KN parc. č. 1957/3 a pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1933, 1922/5, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001403
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
16.2.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502102000/0099
uzatvorený z dôvodu zmeny trasy SO 09 Prekládka VN linky v rámci stavby "ČUNOVO LIVING IBV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA", na pozemku reg. C-KN parc. č. 1240, k.ú. Čunovo
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVBZ 00001106
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
16.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500842200
Uzatvorená dňa 16.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby " Prekládka elektroprípojky zo vzdušného vedenia do podzemného" k rodinnému domu na pozemku registra „C“ KN parc. č. 538 v k.ú. Devínska Nová Ves.
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
16.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500552200/0099
Zmluva uzatvorená dňa 16.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom Tyrkys 101/436“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 698/156 a 698/157 v k.ú. Čunovo.
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
16.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500362200/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 13 Areálový rozvod plynu k stavbe "Logistický areál DOAS", na pozemku reg. E-KN parc. č. 4925/102, k.ú. Rača
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001393
Dátum uzatvorenia: 16.2.2022
Dátum zverejnenia: 16.2.2022
Dátum účinnosti: 17.2.2022
15.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0053 22 00
Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok reg. „E“ KN parc. č. 4103, k. ú. Karlova Ves na dobu neurčitú za účelom zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.
Dátum uzatvorenia: 15.2.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
11.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500482200/0099
uzatvorená za účelom uloženia „Predĺženia verejného vodovodu DN 80, LT“ pre zásobovanie existujúcej záhrady na parc. č. 391/8 a existujúcich rekreačných chát nachádzajúcich sa na parc. č. 390, 373 a 375“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 343/1 a 442/3, k.ú. Devín
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001401
Dátum uzatvorenia: 11.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Dátum účinnosti: 12.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500092200
uzatvorená za účelom uloženia SO 628-00 Prípojka NN pre VO na D2 v Mlynskej doline k stavbe „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2908, 2910/18, 3888/63, 3888/57, 3888/146, 3888/147, 3888/149 a pozemku reg. E-KN parc. č. 22393/1, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000811
Dátum uzatvorenia: 11.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Dátum účinnosti: 12.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500072200
uzatvorená za účelom SO 521-00 Prípojka vody do tunela na južnom portáli k stavbe „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3888/53, 3888/152, 3888/153, 2743/2 a pozemku reg. E-KN parc. č. 20775, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000810
Dátum uzatvorenia: 11.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Dátum účinnosti: 12.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500062200
uzatvorená za účelom SO 503-00 Diaľničná kanalizácia od tunela Sitina pre stavbu „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“ , na pozemku reg. E-KN parc. č. 22393/1 a pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3888/53 a 3888/55, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVB00000809
Dátum uzatvorenia: 11.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Dátum účinnosti: 12.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500052200
uzatvorená za účelom uloženia SO 502-00 Odvedenie drenážnych vôd z tunela Sitina pre stavbu „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3888/44 a 3888/53, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000808
Dátum uzatvorenia: 11.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Dátum účinnosti: 12.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500042200
uzatvorená za účelom uloženia SO 501-00 Diaľničná kanalizácia od km 118,744 po km 119,794 k stavbe „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“ , na pozemku reg. E-KN parc. č. 19792/201, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: ODSVB 00000807
Dátum uzatvorenia: 11.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Dátum účinnosti: 12.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registra E-KN parc.č.4424/202 v k.ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: 286500272200/0099
Dátum uzatvorenia: 11.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Dátum účinnosti: 12.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej a NN prípojky na pozemkoch registra E-KN parc.č. 251, 410 v k.ú Rusovce
Číslo zmluvy: 286500472200/0099
Dátum uzatvorenia: 11.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Dátum účinnosti: 12.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
9.2.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500012000/0099
uzatvorený za účelom zmeny stavebníka, SO 403 Preložka vzdušného elektrického vedenia k stavbe "Polyfunkčný objekt s ubytovacím zariadením a bytmi Sosnova, Bratislava - Petržalka", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5463, 5482/2, 5464/7, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001073
Dátum uzatvorenia: 09.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.02.2022
Dátum účinnosti: 10.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
9.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500082200/0099
uzatvorená za účelom uloženia splaškovej kanalizácie v rámci stavby "Predĺženie výtlačného potrubia pri Gaštanovej aleji", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1142/1, 1142/2, 1142/6, 1142/7 a pozemku reg. E-KN parc. č. 467/1, k.ú. Rusovce
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001400
Dátum uzatvorenia: 09.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.02.2022
Dátum účinnosti: 10.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
9.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500312200
Uzatvorená dňa 09.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky pre stavbu ,,Polyfunkčný objekt Grӧsslingova“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21760/1 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 09.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.02.2022
Dátum účinnosti: 10.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
8.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500352200/0099
Uzatvorená dňa 08.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe „RODINNÉ DOMY JESÉNIOVA“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21680, LV č. 3495, k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 08.02.2022
Dátum zverejnenia: 08.02.2022
Dátum účinnosti: 09.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
3.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506392100
Zmluva uzatvorená dňa 03.02.2022 za účelom uloženia stavebných objektov – SO 02 Vodovodná prípojka a VŠ pre objekty SO 01.1 a SO 01.2, SO 04 Plynová prípojka pre objekty SO 01.1 a SO 01.2 k stavbe „Zariadenie obchodu a nevýrobných služieb“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 15515/30, 15515/47 a pozemku reg. E-KN parc. č. 15515/9 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 03.02.2022
Dátum zverejnenia: 03.02.2022
Dátum účinnosti: 04.02.2022
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.