Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
11.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500722100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 11.03.2022 za účelom uloženia prípojky vody, prípojky kanalizácie, prípojky horúcovodu a prípojky vonkajšieho rozvodu NN k stavbe „Ubytovacie zariadenie v areáli Trenčianska ul., Bratislava“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 15296/68 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 15296/4,15296/102 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 11.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500432200
Zmluva uzatvorená dňa 11.03.2022 za účelom uloženia NN prípojky, káblovej slučky a skrine SR k stavbe „Prístupová komunikácia a technická infraštruktúra Novosvetská ulica“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 21532 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 11.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.3.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500362200/0099
Uzatvorený dňa 11.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 12 Plynová prípojka k stavbe ,,Logistický areál DOAS“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 4925/102, LV č. 400, k.ú. Rača
Dodávateľ: D O A S, a.s., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, IČO: 31373917
Dátum uzatvorenia: 11.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0391 21 00
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0391 21 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, prechodu a prejazdu pešo, motorovými aj nemotorovými vozidlami cez novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 19351/2 – záhrady vo výmere 480 m2 (vytvorený geometrickým plánom úradne overeným pod č. 2436/2017 oddelením z pozemku registra „C“ KN parc. č. 19351/2, k. ú. Vinohrady, LV č. 3673) a cez novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 19477/53 – ostatné plochy vo výmere 85 m² (vytvorený geometrickým plánom úradne overeným pod č. G1-1726/2020 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 19477/2, k. ú. Vinohrady, LV č. 3495).
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500922200
uzatvorená za účelom uloženia VN prípojky k stavbe „Objekt Rezidenčné centrum Bradlianska a Rezidenčné centrum Partizánska“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21492/3, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000821
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
8.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500782200/0099
uzatvorená za účelom uloženia káblovej a istiacej skrine s rozvodmi pre objekt Dom Mieru v rámci stavby „Bratislavské podhradie - Vydrica“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21435 a pozemku reg. C-KN parc. č. 885/12, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001410
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
8.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500962200/0099
uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty k existujúcemu BD na Ipeľskej ul. č. 11, na pozemku reg. E-KN parc. č. 283/1 a pozemku reg. C-KN parc. č. 5546/62, k.ú. Podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001409
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
8.3.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506622100/0099
Dodatok uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena
Číslo dodatku zmluvy: č. 1 k ZoBZoZVB č. 286506622100/0099
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
7.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808482100
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0848 21 00, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena práva umiestnenia, prevádzkovania a užívania oprávnenej stavby na časti na pozemku reg. „C“ KN v k.ú. Vinohrady, parc. č. 22306/26, diel 1 vo výmere 76 m2, LV č. 2212, v rozsahu podľa geometrický plánu č. 92/2020 vyhotoveného dňa 14.1.2021 vyhotoviteľom K – GEO s.r.o., úradne overeným dňa 27.1.2021 pod č. G1: 60/2021.
Dátum uzatvorenia: 07.03.2022
Dátum zverejnenia: 07.03.2022
Dátum účinnosti: 08.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
7.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500632200
Zmluva uzatvorená dňa 07.03.2022 za účelom uloženia VN linky č. 1041, 438, 405 k stavbe „BA_Dúbravka - Prekládka VN linka č. 1041, 438, 405“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 3419/1 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3192/100, 3193, 3195/2, 4424/202 v k.ú. Dúbravka.
Dátum uzatvorenia: 07.03.2022
Dátum zverejnenia: 07.03.2022
Dátum účinnosti: 08.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
2.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2865017022000
Zmluva uzatvorená za účelom uloženého vodovodu na pozemku registra C-KN parc.č. 22073/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 02.03.2022
Dátum zverejnenia: 02.03.2022
Dátum účinnosti: 03.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
2.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženej prípojky vody a kanalizácie na pozemkoch registra C-KN parc.č. 2801/6, 2801/7 v k.ú. Podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: 286500222200
Dátum uzatvorenia: 25.02.2022
Dátum zverejnenia: 02.03.2022
Dátum účinnosti: 03.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
1.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500602200/0099
Uzatvorená dňa 01.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia revíznej kanalizačnej šachty RKŠ1 a revíznej kanalizačnej šachty RKŠ2 k stavbe „Zmena dokončenej stavby prestavba, prístavba rodinného domu“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 834/19, LV č. 7868, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
1.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500122200/0099
Uzatvorená dňa 01.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 05 Napojenie na horúcovod k stavbe „Nové centrum Ružinova - Polyfunkčný bytový dom“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1090/1, LV č. 2684, parc. č. 15662/1, LV č. 5408, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
1.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500132200/0099
Uzatvorená dňa 01.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 07 Elektrická prípojka k stavbe „Obchodno-administratívne centrum" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3377/57, LV č. 1, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
1.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500402200
uzatvorená za účelom uloženia podzemného elektrického vedenia k stavbe "Rusovce - posilnenie NNK" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 585/1, 585/5, 614/12 a pozemok reg. "E" KN parc. č. 3126 v k. ú. Rusovce
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000817
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
1.3.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504212000/0099
uzatvorený za účelom zmeny trasovania NN prípojky
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 00001407
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
1.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na na pozemku registra C-KN parc.č. 21812 v k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286500912200/0099
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501012200
uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k "existujúcej záhrade nachádzajúcej sa na parc. č. 18168/5", na pozemku reg. C-KN parc. č. 18170/2, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000815
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500642200
uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej a vodovodnej prípojky k stavbe "DESIGN CENTER Jarovce", na pozemok reg. C-KN parc. č. 870/1, k.ú. Jarovce
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000816
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500952200/0099
uzatvorená za účelom uloženia splaškovej a dažďovej kanalizácie k stavbe "Pod slancom - obytný súbor", na pozemku reg. C-KN parc. č. 7057, k.ú. Rača
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001406
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.2.2022Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505512100
uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie Rozvodov verejnej telekomunikačnej siete v rámci stavby "Kopčianska JUH - I. stavba, Technická infraštruktúra", pozemok reg. C-KN parc. č. 3071/4 a pozemok reg. E-KN parc. č. 5404, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000771
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507462100/0099
Uzatvorená dňa 28.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 138 - Rekonštrukcia vodovodu k stavbe ,,BCT, Úprava priľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21835/13, LV č. 797, k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
23.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288807572100/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288807572100/0099, ktorej predmetom je budúce zaťaženie pozemku reg. „C“ v k. ú. Lamač, parc. č. 521 - ostatná plocha, v rozsahu predbežne určenom na cca 8 m2, a to vecným bremenom – práva presahu stavebných úprav „Realizácia 16 ks prefabrikovaných lódžií na bytovom dome súp. č. 2081, Studenohorská 50,52, Bratislava-Lamač“ na pozemkoch reg. „C“, parc. č. 517 a parc. č. 518, k. ú. Lamač, podľa Rozhodnutia stavebného úradu č. 2020/625/5910/OUKSP/Rvyz/De zo dňa 12. 10. 2020.
Dátum uzatvorenia: 08.02.2022
Dátum zverejnenia: 23.02.2022
Dátum účinnosti: 24.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500022200/0099
Uzatvorená dňa 22.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 06 Prípojka elektro VN v rozsahu stavebných podobjektov SO 06.01 Prípojka elektro VN k DTS 1, SO 06.02 Prípojka elektro VN k DTS 2 k stavbe „Nové centrum Ružinova - Polyfunkčný bytový dom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1090/1, LV č. 2684, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15662/1, LV č. 5408, k.ú. Ružinov
Číslo zmluvy: 286500022200/0099
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.