Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
31.3.2022Zmluva o preložke plynárenského zariadenia
Zmluvu o preložke plynárenského zariadenia č. 248802172200 zo dňa 31.03.2022, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán o preložke SO 40-38-01.9 pre NS MHD II. etapa, parc. č. 5206/25 k. ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 31.03.2022
Dátum účinnosti: 01.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zriadenie vecného bremena za účelom uložených inžinierskych sietí a kanaliz. šachty na pozemku registra C-KN parc.č. 22087 v k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: 286500902200/0099
Dátum uzatvorenia: 29.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
29.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra C-KN parc.č. 3448/92 v k.ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: 286501912200/0099
Dátum uzatvorenia: 29.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500542200
uzatvorená za účelom uloženia SO 09 Úprava vonkajších rozvodov NN k stavbe „4 RODINNÉ DOMY, SLÁVIČIE ÚDOLIE“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 4532/4 a pozemku reg. E-KN parc. č. 21517, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000837
Dátum uzatvorenia: 28.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501802200
uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky k stavbe „Vila Tajovského“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 21618, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000838
Dátum uzatvorenia: 28.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.3.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500512100/0099
uzatvorený za účelom zmeny lehoty na predloženie výzvy o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, uloženie vodovodnej prípojky a vodomernej šachty k existujúcej prevádzke rýchleho občerstvenia nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 1336/6, na pozemku reg. C-KN parc. č. 1336/12, k.ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001217
Dátum uzatvorenia: 28.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
23.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501062200
uzatvorená za účelom uloženia prekládky vzdušného vedenia VN k stavbe "Prekládka vzdušného vedenia VN 161 - Obytná zóna Čunovo - Zichyho Tably 21" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 1177/2, 1178, 1200/3, 1200/4, 2360/2 v k. ú. Čunovo
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000835
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum účinnosti: 24.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
23.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501052200
uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 01 Rozvody NN k stavbe "Obytná zóna Čunovo - Zichyho Tably, lokalita B/1" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 83/1, 698/4, 698/156-159, 698/274, 699/3 a pozemky reg. "E" KN parc. č. 1192/1, 1210/1 v k. ú. Čunovo
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000834
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum účinnosti: 24.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
23.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500462200
uzatvorená za účelom uloženia elektrického vedenia k stavbe "SO 01 - Prekládka VN vedenia, SO 02 - Demontáž vzd. vedenia VN" a stavbe "SO 01 Káblové vedenie NN" na pozemky reg. "E" KN parc. č. 1440/1 a 1466 v k. ú. Devín
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000833
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum účinnosti: 24.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
21.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501032200/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO.05 prípojka vody a SO.06 prípojka STL plynovodu k stavbe „Polyfunkčný objekt Ivanská cesta 4, Bratislava“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 22180/100, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001421
Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
21.3.2022Dodatok č. 28 88 0406 21 01/0099 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0406 21 00/0099
Dodatok č. 28 88 0406 21 01/0099 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0406 21 00/0099, predmetom ktorého je zmena na strane budúceho oprávneného z vecného bremena.
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501242200/0099
uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky, prípojky vody a prípojky kanalizácie k stavbe „Sociálne zariadenie“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2472/1, 2547, 2557, 2150/4, 2558/2, 2575 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 5248/3, 5606/5, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001422
Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
21.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501342200/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO.3.2.1. Vodovodná prípojka, SO 3.3.1.Prípojka splaškovej kanalizácie a SO.3.3.2. Areálová kanalizácia dažďová k stavbe „Parkovací dom, Panónska ul., Bratislava - Petržalka“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2548/30 a 2554, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001424
Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
21.3.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504731800/0099
uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie NN prípojok, prípojok vody a spoločnej prípojky kanalizácie k stavbe "Dva rodinné domy A a B, Vrchná ulica", na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21517, 2281 a 2282, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000767
Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
21.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501292200/0099
uzatvorená za účelom kanalizačnej prípojky k stavbe „Rodinný dom Lamač“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 1014, k.ú. Lamač
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001423
Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
21.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501302200/0099
uzatvorená za účelom uloženia NN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Nové Mesto, Jaskov rad NNK“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 21668/4, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001420
Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
21.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501532200
uzatvorená za účelom uloženia VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“ , na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 13608/1 a 13610/1, k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000829
Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
18.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501822200/0099
Zmluva uzatvorená dňa 18.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky pre stavbu ,Výstavba rodinných domov“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22243 v k.ú. Trnávka.
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 18.03.2022
Dátum účinnosti: 19.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
18.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500332200/0099
Uzatvorená dňa 18.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov SO 03 Vodovodná prípojka, SO 04 Kanalizačná prípojka a SO 06 Plynová prípojka k stavbe ,,Bytový dom Pražská 9/A - 9/B, Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21630, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 18.03.2022
Dátum účinnosti: 19.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
18.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507742100
Uzatvorená dňa 18.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a plynovej prípojky k stavbe ,,Rodinný dom Devínska Nová Ves parc. č. 305“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 315, LV č. 1, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 18.03.2022
Dátum účinnosti: 19.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
18.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501492200
Uzatvorená dňa 18.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Rodinný dom, MČ Bratislava-Vajnory“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 349/2, LV č. 5389, k.ú. Vajnory
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 18.03.2022
Dátum účinnosti: 19.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
18.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501652200
Uzatvorená dňa 18.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe ,,Bytový dom s polyfunkciou“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3308/13, LV č. 2, k.ú. Podunajské Biskupice Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 18.03.2022
Dátum účinnosti: 19.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
16.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500372200
Uzatvorená dňa 16.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN k stavbe ,,Cesty, chodníky a inžinierske siete IBV Bratislava, Záhorská Bystrica - Vrbánky“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 652/2, parc. č. 5885/1, LV č. 7186, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 16.03.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
14.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0045 22 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0045 22 00, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez časť pozemku registra „C“ KN, parc. č. 8509/3, v k. ú. Rača.
Dátum uzatvorenia: 04.03.2022
Dátum zverejnenia: 14.03.2022
Dátum účinnosti: 15.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501192200/0099
Zmluva uzatvorená dňa 11.03.2022 za účelom uloženia vodovodnej a elektrickej prípojky k stavbe „Bytový dom, stavba 4 B.J.“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 3126 v k.ú. Rusovce
Dátum uzatvorenia: 11.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.