Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
19.4.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501832200
uzatvorená za účelom uloženia verejného vodovodu DN 150 v rámci stavby "Bratislava, Dúbravka, Preložka verejného vodovodu, ul. Strmé sady" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 580/7, 597/16, 597/19, k.ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000842
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370, Ing. Vladimír Tomko, JUDr. Barbora Tomková
Cena: 0
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
19.4.2022Zmluva č. 28 88 0773 21 00 o zriadení vecného bremena
Zmluva č. 28 88 0773 21 00 o zriadení vecného bremena , ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. 708/5, k. ú. Devín.
Číslo zmluvy: Zmluva č. 28 88 0773 21 00 o zriadení vecného bremena
Dodávateľ: KPRHT 4, s.r.o., Dvořákovo nábr. 10, 811 02 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Oddelenie geodetických činností
14.4.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN káblového vedenia k stavbe "BA_OKS_Záhorská Bystrica, Prídavková,NNK"
Číslo zmluvy: 286501982200/0099
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
Cena: 229 €
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
14.4.2022prosim o zaslanie vsetkych suborov - aj GP a splnomocenstvo - aby boli anonymizovane (peciatky a podpisy narusene z co najvacsej casti, zachovane tlacene mena a subory .pdf maju byt v textovom tvare .pdf: Prilohy .pdf musia byt v textovom tvare .pdf (t
13.4.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500342200/0099
Uzatvorená dňa 13.04.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 07 VN a NN rozvody k stavbe „Bytový dom Pražská 9/A - 9/B, Bratislava“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 21630, LV č. 8925, parc. č. 3713, LV č. 8925, parc. č. 3719/3, LV č. 8930, k.ú. Staré Mesto
zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, NOVOKA s.r.o., Nejedlého 51, 841 02 Bratislava, IČO: 51140730
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
13.4.2022Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161900/0099
Zmena stavebníka a budúceho oprávneného z vecného bremena
Zmluvná strana: RED_DUBY s. r. o., Sabinovská 15, 821 03 Bratislava, IČO: 51255162
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
13.4.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801662200
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801662200, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena k pozemkom parc. č. 9247/61,62,63 k. ú. Ružinov.
Zmluvná strana: Wayden, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 46075453
Zmluva je bezodplatná.
Dátum uzatvorenia: 12.04.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
12.4.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507372100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 12.04.2022 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom Soják“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 6647/2 v k.ú. Vinohrady.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00001435
Zmluvná strana: MUDr. Vladimír Soják, PhD., MUDr. Monika Sojáková, PhD.
Cena: 500
Dátum uzatvorenia: 12.04.2022
Dátum zverejnenia: 12.04.2022
Dátum účinnosti: 13.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
12.4.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500982200/0099
Zmluva uzatvorená dňa 12.04.2022 za účelom uloženia VN prípojky k stavbe „Administratívny, prevádzkový a skladovací objekt“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 9227 v k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00001434
Cena: 30
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, Vydavateľstvo príroda, s.r.o., Koceľova 17, 821 08

Dátum uzatvorenia: 12.04.2022
Dátum zverejnenia: 12.04.2022
Dátum účinnosti: 13.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
8.4.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501952200/0099
Uzatvorená dňa 08.04.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky drobná stavba ,,Prípojka NN pre existujúcu garáž na parcele 9886/116“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 9886/1, LV č. 1, k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 08.04.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
8.4.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501992200
Uzatvorená dňa 08.04.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Kancelária finančného poradenstva s bytovým priestorom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 293/2, LV č. 1, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3798/279, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 08.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
7.4.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502232200/0099
Zmluva uzatvorená dňa 07.04.2022 za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe „Rodinný dom“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1997 a 1998 v k.ú. Vrakuňa.
Číslo zmluvy: ODSVBZ00001431
Dátum uzatvorenia: 7.4.2022
Dátum zverejnenia: 7.4.2022
Dátum účinnosti: 8.4.2022
6.4.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501042200/0099
uzatvorená za účelom uloženia SO.08 Prípojka NN (distribučný rozvod NN) k stavbe "Polyfunkčný objekt Ivánska cesta 4, Bratislava", na pozemku reg. E-KN parc. č. 22180/100, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001430
Dátum uzatvorenia: 06.04.2022
Dátum zverejnenia: 06.04.2022
Dátum účinnosti: 07.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
6.4.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501352200/0099
uzatvorená za účelom uloženia SO.3.1.1. Preložka STL plynu DN 200 k stavbe "Parkovací dom, Panónska ul., Bratislava - Petržalka", na pozemku reg. C-KN parc. č. 2548/30, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001429
Dátum uzatvorenia: 06.04.2022
Dátum zverejnenia: 06.04.2022
Dátum účinnosti: 07.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
5.4.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501972200/0099
Zmluva uzatvorená dňa 05.04.2022 za účelom uloženia prípojky plynu k stavbe „Polyfunkčný bytový dom Topoľčianska“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1558 a 1564/1 v k.ú. Petržalka.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00001428
Dátum uzatvorenia: 05.04.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.4.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504882000/0099
uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena a za účelom rozšírenia vecného bremena na ďalšie pozemky v k. ú. Rusovce
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 000001140
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.4.2022Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0145 22 00
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0145 22 00, ktorej predmetom je preložka plynárenského zariadenia SO 60-37-08.2 parc. č. 2709/5, k. ú. Petržalka, NS MHD II. Etapa.
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2022Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0144 22 00
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0144 22 00, ktorej predmetom je preložke plynárenského zariadenia SO 60-37-08.1 parc. č. 2445/3, k. ú. Petržalka, NS MHD II. Etapa.
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2022Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0143 22 00
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0143 22 00, ktorej predmetom je preložka plynárenského zariadenia SO 50-37-04.3 parc. č. 1860/22, k. ú. Petržalka, NS MHD II. Etapa.
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2022Zmluva o preložke plynárenského zariadenia 24 88 0142 22 00
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia 24 88 0142 22 00, ktorej predmetom je preložka plynárenského zariadenia SO 50-37-04.2 parc. č. 1580/8, k. ú. Petržalka, NS MHD II. Etapa.
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2022Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0141 22 00
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0141 22 00, ktorej predmetom je preložka plynárenského zariadenia SO 51-37-02.1 parc. č. 1506/2, k. ú. Petržalka, NS MHD II. Etapa.
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2022Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0139 22 00
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0139 22 00, ktorej predmetom je preložka plynárenského zariadenia SO 40-37-04.3 parc. č. 1329/4, k. ú. Petržalka. NS MHD II. Etapa.
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2022Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0140 22 00
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0140 22 00, ktorej predmetom je preložke plynárenského zariadenia SO 50-37-04.1 a SO 51-37-02.2 parc. č. 1580/8, k. ú. Petržalka, NS MHD II. Etapa.
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2022Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0138 22 00
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0138 22 00, ktorej predmetom je preložka plynárenského zariadenia SO 40-37-04.1 parc. č. 1111/70, k.ú. Petržalka, NS MHD II. Etapa.
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2022Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0137 22 00
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0137 22 00, ktorej predmetom je preložka plynárenského zariadenia SO 40-37-04.1 parc. č. 1067/13, k. ú. Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.