Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502682200
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000852
Odberateľ: Ing. Zuzana Čechová, Marta Čechová
Cena: 910
Dátum uzavretia: 09.05.2022
9.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502402200
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000851
Objednávateľ: Mgr. Rudolf Brídzik, Mgr. Silvia Brídziková
Cena: 235,82
Dátum uzavretia: 09.05.2022
5.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502122200
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502122200 uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO-12-E-D Distribučné rozvody pre SO-01-E5, SO-01-E6, SO-01-E7 k stavbe "Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb-Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 15470/10 v k. ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286502122200 (OKDS VB 00000853)
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518, Pravé krídlo, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO 50941615
Cena: 3200
Dátum uzavretia: 05.05.2022
5.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502802200/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502802200/0099 uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Autoservis/Autobazár-PDK" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 1743/1, 1744, 1747/1 v k. ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 286502802200/0099 (OKDS VBZ 00001445)
Objednávateľ: PDK, sol. s r.o., Rastlinná 630/38, 851 10 Bratislava, IČO 35974800
Cena: 2 646
Dátum uzavretia: 05.05.2022
5.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502032200
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502032200 uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 102 - NN rozvody, prekládka, výmena k stavbe "Novostavba rodinného domu s garážou", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 19227/4, 19227/5, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000850
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, Ing. Vladimír Dóša,
Cena: 76,90
Dátum uzavretia: 04.05.2022
5.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502622200
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502622200 uzatvorená za účelom uloženia NN káblového vedenia v rámci stavby "BA Vajnory, Pri mlyne, NNK, NNV", na pozemku reg. C-KN parc. č. 494/5 a pozemku reg. E-KN parc. č. 349/2, k.ú. Vajnory
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000849
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
Cena: 5 671,36
Dátum uzavretia: 04.05.2022
4.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502772200
uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom Rajtákova 22", na pozemku reg. E-KN parc. č. 715/102, k.ú. Lamač
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000848
Objednávateľ: Ľuboš Repáň
Cena: 19,29 EUR
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.5.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501691900/00999
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501691900/0099 sa uzatvára z dôvodu zmeny pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena – spol. VI GROUP, spol. s r.o. za nového budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle zmluvy – spol. VI GROUP Development s.r.o.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00000959
Objednávateľ: VI GROUP Development s.r.o., Roľnícka 157, 831 07 Bratislava
Cena: 0,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.5.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501242200/0099
uzatvorený za účelom odstránenia chyby v písaní, nesprávne uvedeného parcelného čísla, uloženie NN prípojky, prípojky vody a prípojky kanalizácie k stavbe "Sociálne zariadenie", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2472/1, 2547, 2557, 2150/4, 2558/2, 2575 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 5284/3, 5606/5, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001422
Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736
Cena: 0,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501782200/0099
Uzatvorená dňa 04.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekonštrukcia, prístavba rodinného domu RD“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 14814/195, LV č. 1, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: 286501782200/0099
Objednávateľ: JUDr. Matej Greško a Mgr. Silvia Grešková
Cena: 131,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802012200/0099
Predmetom zmluvy je : zriadenie budúceho vecného bremena práva prechodu a prejazdu, uloženia vedenia, užívania a údržby existujúceho verejného osvetlenia cez časti pozemkov parc. č. 5206/17 a 4620/9 k. ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 288802012200/0099
Objednávateľ: BiLLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava
Cena: 11 531,74.- eur
Dátum uzatvorenia: 29.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502322200
Uzatvorená dňa 04.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia prekládky NN pre stavbu ,,Novostavba rekreačných domčekov A a B“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 19229/142, 19229/166 a pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 19229/2,19228 v k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVB00000847
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
Cena: 1130,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502532200
Uzatvorená dňa 04.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom Peter Hlavenka“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 823/1 v k.ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDSVB00000846
Objednávateľ: Andrea Hlavenka Fürstová
Cena: 145,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
4.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe "La Plaza-Polyfunkčný bytový dom"
Číslo zmluvy: 286501462200/0099
Objednávateľ: Lamačská brána, s.r.o., Dúbravská cesta 6, 841 04 Bratislava, IČO: 52904474
Cena: 178,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
3.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502282200
uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe "Kanalizačná prípojka pre regulačnú stanicu-Kutlíkova" na pozemku reg. "C" KN parc. č. 937/10 v k. ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000845
Objednávateľ: SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
Cena: 50,16.- eur
Dátum uzatvorenia: 02.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
2.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502392200
uzatvorená za účelom uloženia dvoch vodovodných prípojok a spoločnej kanalizačnej prípojky k stavbe "Dva rodinné domy A a B, Vrchná ulica" na pozemkoch registra E-KN parc. č. 21517, 2281, 2282, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000844
Objednávateľ: Tomáš Sebök
Cena: 2 479,25.- eur
Dátum uzatvorenia: 02.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
29.4.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500792200/0099
Uzatvorená dňa 29.04.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, drobnej stavby "Vodovodná prípojka_hala na parcele 6154/45“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 4925/102, LV č. 400, k.ú. Rača
Číslo zmluvy: 286500792200/0099
Objednávateľ: IS S3S s. r. o., Staviteľská 3, 831 04 Bratislava, IČO: 52857883
Cena: 197 eur
Dátum uzatvorenia: 29.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.4.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500492200/0099
Uzatvorená dňa 28.04.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,NN prípojka - Úprkova 21, parc. č. 4903/1, 4903/2, 4898 k.ú. Staré Mesto, Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 4898, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: 286500492200/0099
Objednávateľ: RNDr. Elena Mayerová
Cena: 343,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 28.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
22.4.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0800 21 00/0099
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0800 21 00/0099, ktorej predmetom je záväzok budúceho povinného z vecného bremena zriadiť na nehnuteľnosti, a to na časti pozemku registra „E“ katastra nehnuteľnosti, k. ú. Vinohrady parc. č. 18064 – zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na LV č. 6747 v rozsahu 7 m² podľa snímky z katastrálnej mapy s náčrtom vjazdu do garáže, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, vecné bremeno v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd a zriadenie, užívanie, udržiavanie a opravovanie vjazdu do garáže; právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa bude viazať k nehnuteľnosti vo vlastníctve budúcich oprávnených z vecného bremena zapísaných na LV č. 3067, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18120/8 a parc. č. 18064/5, teda bude pôsobiť in rem
22.4.2022Dodatok č. 28 88 0854 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0854 20 00
Dodatok č. 28 88 0854 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0854 20 00, ktorého predmetom je úprava osobných údajov v zmluve o zriadení vecného bremena týkajúcej sa pozemku registra „E“ KN parc. č. 1165/9, k. ú. Devín.
Číslo zmluvy: 28 88 0854 20 01
Objednávateľ: Andrea Prokešová, Peter Prokeš a Patrik Prokeš -Viničná 20, 841 10 Bratislava
Cena: 0
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.4.2022Dodatok č. 1 k Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508621900/0099
uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie NN prípojky k stavbe "Rodinný dom Rajtákova 22", na pozemku reg. E-KN parc. č. 715/102, k.ú. Lamač
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001054
Objednávateľ: Ľuboš Repáň, Daniel Komadel
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
20.4.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509951800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509951800/0099 uzatvorený dňa 20.04.2022 za účelom prechodu práv a povinností v zmysle zmluvy z pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena - Ing. Peter Košťál na spol. Bratislavská realitná kancelária, s.r.o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena.
Číslo zmluvy: OKDSVB00000843
Objednávateľ: Bratislavská realitná kancelária, s.r.o., Rezedová 5, 821 01 Bratislava, IČO: 35861061, Ing. Peter Košťál
Cena: 0.- Eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
20.4.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500442200
Zmluva uzatvorená dňa 20.04.2022 za účelom uloženia NN rozvodov k stavbe „Novostavba BD - Štartovacie byty“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 221/5, 614/12 a 614/13 v k.ú. Rusovce.
Číslo zmluvy: OKDSVB00000843
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, MNF INVEST spol. s r.o., Majerníkova 4, 841 06 Bratislava, IČO: 51120828
Cena: 2.840.- Eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
20.4.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501962200/0099
Uzatvorená dňa 20.04.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 01 Rozšírenie distribučného plynovodu NTL s pripojovacím plynovodom k stavbe ,,Rozšírenie distribučného plynovodu NTL s pripojovacím plynovodom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18178/21, LV č. 3610, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 18178, LV č. 6747, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: 286501962200/0099
Objednávateľ: JUDr. Martina Šamudovská a Mgr. Tomáš Slechan
Cena: 487.- Eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
19.4.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502242200/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov: SO.04 Vodovodná prípojka DN50, SO.05 Prípojka splaškovej kanalizácie DN150, SO.08 Prípojka NN, SO.10 Telekomunikačná prípojka, SO.12 STL prípojka plynu DN25 k stavbe „Bytový dom Priekopnícka Bratislava“, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 650/9, 657/202 a pozemku reg. C-N parc. č. 4711/3, k.ú. Podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001440
Objednávateľ: Selastav, s.r.o., Keltská 49, 851 10 Bratislava, IČO: 44 633 751
Cena: 1 506.- Eur
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.