Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503052200
uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky a zemného uzáveru na existujúcej plynovej prípojky k stavbe "Novostavba rodinného domu" na pozemku reg. "C" KN parc. č. 21518/7 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: 286503052200
Objednávateľ: Ján Kuric, Tichá 42, 811 02 Bratislava, Simona Bubánová, Tichá 42, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 26.05.2022
Cena: 44.- EUR
Oddelenie dopravných povolení
26.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502972200
uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu na Ladzianskeho ulici č. 6, na pozemku reg. C-KN parc. č. 5750/2, v k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000862
Objednávateľ: Iveta Kormošová, Dušan Kormoš
Dátum uzatvorenia: 26.05.2022
Cena: 497,60.- eur
Oddelenie dopravných povolení
26.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503112200
uzatvorená za účelom uloženia VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21968/1, v k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000863
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
Dátum uzatvorenia: 26.05.2022
Cena: 0.- eur
Oddelenie dopravných povolení
23.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502262200
Uzatvorená dňa 23.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO-83.SZ NN rozvody pre SZ (sociálne zariadenie ) MHD k stavbe "KOPČIANSKA - JUH, II. stavba Rekonštrukcia komunikácie, Bratislava, Kopčianska ul. Bratislava" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3071/4, pozemok registra „E“ KN parc. č. 5404, LV č. 4833, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 286502262200
Dodávateľ: Nesto Juh Land Development, s.r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava, IČO: 48179957
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 798.- EUR
Oddelenie dopravných povolení
23.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502732200
Uzatvorená dňa 23.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia SO 201 Rozšírenie verejnej kanalizácie a SO 202 Rozšírenie verejného vodovodu pre stavbu ,,Obytný súbor VILIANA“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2899/2 v k.ú. Podunajské Biskupice.
Číslo zmluvy: OKDSVB00000860
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 881,38.- EUR
Oddelenie dopravných povolení
23.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503182200/0099
Uzatvorená dňa 23.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov - VN, kanalizačná a vodovodná prípojka pre stavbu ,,Polyfunkčný objekt FST“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 13703/1 v k.ú. Nové Mesto a pozemku registra „E“ KN parc. č. 17028 v k.ú. Trnávka.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00001453
Objednávateľ: Development Magnetová, s.r.o., Herlianska 9, 821 03 Bratislava, IČO: 52536327
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 357,- EUR
Oddelenie dopravných povolení
23.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503062200
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Rodinný dom-Vrakuňa" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 888 v k. ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: 286503062200
Objednávateľ: JUDr. Matej Štefanka, Hradská 11, 821 07 Bratislava
Cena: 69,- EUR
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
19.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0266 22 00
Číslo zmluvy: 28 88 0266 22 00
Objednávateľ: Rezidencie Machnáč, s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Cena: 27 067,60 eur
Dátum uzatvorenia: 17.05.2022
Oddelene majetkových vzťahov
18.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502542200
Uzatvorená dňa 18.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, drobná stavba ,,Rekonštrukcia elektrickej prípojky NN" na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 4817/1, parc. č. 4817/4, LV č. 3958, k.ú. Rača
Číslo zmluvy: 286502542200
Objednávateľ: ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin, IČO: 36421120
Cena: 793,03 eur
Dátum uzatvorenia: 18.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
16.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502632200/0099
uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k existujúcemu rodinnému domu na Hasičskej ul. č. 1, na pozemku reg. C-KN parc. č. 22105/1, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001451
Objednávateľ: Jakub Matejko, Mgr. Eva Sulovcová
Cena: 170,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
16.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501842200
uzatvorená za účelom uloženia vzdušného VVN vedenia v rámci stavby „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, SO 601-00 Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV č. 8887/888 v km 0,300-1,100 R7“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 1456/101, k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000859
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
Cena: 15 792,32 eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
16.5.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286507622100
uzatvorený z dôvodu vyňatia časti zaťaženej komunikácie z predmetu zmluvy, uloženie VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21968/1, k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000788
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
16.5.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500072200
uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie stavebného objektu SO 521-00 Prípojka vody do tunela na južnom portáli k stavbe „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3888/53, 3888/152, 3888/153, 2743/2 a pozemku reg. E-KN parc. č. 20775, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000810
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
13.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502022200
uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 06 Prípojka NN k stavbe "Rodinné domy Kľukatá" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 3125/15 a 15488/9 a pozemok reg. "E" KN parc. č. 339/1 v k. ú. Ružinov
Číslo zmluvy: 286502022200
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518; GURMAN, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 31731198
Cena: 2259,54 eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
13.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502912200/0099
Zmluva uzatvorená dňa 13.05.2022 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Stavba na individuálnu rekreáciu“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 15466/25 v k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286502912200/0099
Objednávateľ: Ing. Milan Kovár, Ing. Ján Kovár
Cena: 175 eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0161 22 00/0099
Predmet zmluvy: uzatvorenie riadnej zmluvy na zriadenie vecného bremena práva stavby: spevnenej plochy/komunikácie a umiestnenie/predĺženie verejného osvetlenia na pozemku parc. č. 22224/1, k. ú. Trnávka.
Číslo zmluvy: 28 88 0161 22 00/0099
Objednávateľ: Bones, a.s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Cena: 12 933,53 eur
Dátum uzatvorenia: 11.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502602200
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 23 Verejná kanalizácia, SO 25 Areálový vodovod, SO 27 STL plynovod k stavbe "Bytové domy Drotárska cesta" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 4433/67, 69, 118, 124, 125, 126, 187, 188, 189, 191, 205,206 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: 286502602200
Objednávateľ: Rezidencie Machnáč, s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO 44336047
Cena: 5690,20 eur
Dátum uzatvorenia: 11.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502522200
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 04 Prípojka vody a vonkajšie rozvody pitnej vody a SO 08 Prípojka splaškovej kanalizácie k stavbe "Galvaniho Busness Centrum V" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 15711/34, 22222/3 v k. ú. Trnávka
Číslo zmluvy: 286502522200
Objednávateľ: Galvaniho 5, s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO 47889926
Cena: 975,00 eur
Dátum uzatvorenia: 11.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
10.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502792200/0099
Uzatvorená dňa 10.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, drobnej stavby ,,Prípojka NN parcela č. 5659, 5661, k.ú. Podunajské Biskupice“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 1374/4, parc. č. 1375/4, LV č. 7278, k.ú. Podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: 286502792200/0099
Objednávateľ: Ing. Gabriela Pořízková
Cena: 61,00 eur
Dátum uzatvorenia: 10.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
10.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501922200/0099
Uzatvorená dňa 10.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a prípojky plynu k stavbe ,,Rodinný dom“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 12831, parc. č. 12930, LV č. 5567, parc. č. 12929, LV č. 1, k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: 286501922200/0099
Objednávateľ: Pavol Šípoš
Cena: 163,00 eur
Dátum uzatvorenia: 10.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
10.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia elektrickej a kanalizačnej prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 21606 v k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: 286502892200/0099
Objednávateľ: Ing. Peter Krnáč, Krčméryho 19, 811 04 Bratislava
Cena: 671,00 eur
Dátum uzatvorenia: 10.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
9.5.2022Dodatok č. 28 88 0227 21 01
Číslo dodatku: 28 88 0227 21 01
Dodávateľ: F & P, a.s., Ovocné sady s.r.o., BAUREA, spol. s r.o., Goldbeck, s.r.o., Esterian, a.s.
Cena: 0
Dátum uzavretia: 09.05.2022
9.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502292200
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000854
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
Cena: 0
Dátum uzavretia: 09.05.2022
9.5.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 286500092200
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000811
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
Cena: 0
Dátum uzavretia: 09.05.2022
9.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802742200
Číslo zmluvy: 288802742200
Dodávateľ: Wayden, s.r.o., Dvořákovo nábr. 10, 811 02 Bratislava
Cena: 0
Dátum uzavretia: 09.05.2022

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.