Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
3.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500981500 zo dňa 06.05.2015
Uzatvorený dňa 03.08.2015 za účelom zmeny zriadenia vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena tak, že namiesto "in rem" sa zriaďuje vecné bremeno "in personam".
Zverejnené dňa: 03.08.2015
21.9.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500981900/0099
uzatvorený dňa 20.09.2019 za účelom uloženia odstránenia nesúladu v zmluve, k stavbe „Dom Varšavská“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 22063, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 20.09.2019
3.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500991500 zo dňa 25.03.2015
Uzatvorený dňa 03.08.2015 za účelom zmeny zriadenia vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena tak, že namiesto "in rem" sa zriaďuje vecné bremeno "in personam".
Zverejnené dňa: 03.08.2015
19.6.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501161800
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501161800 za účelom rozšírenia okruhu oprávnených z vecného bremena a správneho vymedzenia oprávnených nehnuteľností.

Uzatvorená dňa: 19.6.2018
Zverejnená dňa: 19.6.2018
24.9.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501282100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 286501282100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností z dôvodu zmeny stavu v údajoch nehnuteľností zaťaženým vecným bremenom v prospech oprávneného z vecného bremena.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00000714
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
30.5.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501492200
Zmena oprávnenej nehnuteľnosti
Číslo dodatku zmluvy: 286501492200
Objednávateľ: Ing. Peter Ondruš
Cena: 796 eur
Dátum uzatvorenia: 30.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501742100
uzatvorený za účelom vymedzenia oprávnených nehnuteľností v súlade s údajmi katastra nehnuteľností, vo vzťahu ku ktorým sa zriaďuje právo zodpovedajúce vecnému bremenu
Číslo dodatku zmluvy: OKDS VB 00000712
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
18.8.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501812000
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501812000 uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, stavba: „Polyfunkčný dom Kvačalova ul., Bratislava“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21876, k.ú. Nivy.

Dátum uzatvorenia: 18.08.2020
Dátum zverejnenia: 18.08.2020
17.8.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28650195160
uzatvorený dňa 17.08.2016, ktorým dochádza k presnému vymedzeniu pozemkov, na ktorých sa nachádzajú jednotlivé stavebné objekty
Zverejnené dňa: 17.08.2016
17.8.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501961600
uzatvorený dňa 17.08.2016, ktorým dochádza k presnému vymedzeniu pozemkov, na ktorých sa nachádzajú jednotlivé stavebné objekty
Zverejnené dňa: 17.08.2016
4.8.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502082000
uzatvorený dňa 04.08.2020 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností, stavba „Polyfunkčný komplex, Bosákova ul., Bratislava – IV. etapa“ na pozemky registra C-KN parc. č. 5393/1 a 5394/1, k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 04.08.2020
21.8.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502182000
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502182000 za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, stavba: „Rodinný dom – TOPAS 96/53 Z“, prípojky inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc. č. 842, k.ú. Vrakuňa.

Dátum uzatvorenia: 21.08.2020
Dátum zverejnenia: 21.08.2020
19.2.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502691300
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 6502691300 zo dňa 13.09.2013, uzatvorený dňa 18. 02.2014, predmetom ktorého je zosúladenie údajov o nehnuteľnostiach v k.ú. Nové Mesto vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena uvedených v Zmluve s aktuálnymi údajmi o nehnuteľnostiach vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena zapísaných na liste vlastníctva vedenom na Okresnom úrade Bratislava, katastrálnom odbore.
Zverejnené dňa: 19.2.2014
19.2.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502691300 [PDF, 34 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502691300 zo dňa 13.09.2013, uzatvorený dňa 18. 02.2014, predmetom ktorého je zosúladenie údajov o nehnuteľnostiach v k.ú. Nové Mesto vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena uvedených v Zmluve s aktuálnymi údajmi o nehnuteľnostiach vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena zapísaných na liste vlastníctva vedenom na Okresnom úrade Bratislava, katastrálnom odbore.
Dátum zverejnenia: 19.02.2014
14.9.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502721700
Dodatok uzatvorený dňa 14.09.2017 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností, stavba: „BA, Oravská ulica, VN, TS, NN“, k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 14.09.2017
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
8.12.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502771600
uzatvorený dňa 06.12.2016, ktorým dochádza k zmene vymedzenia oprávnenej nehnuteľnosti, ku ktorej sa viaže právo zodpovedajúce vecnému bremenu
Dátum zverejnenia: 08.12.2016
25.8.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502981600
uzatvorený dňa 24.08.2016, ktorým dochádza k úprave identifikácie zmluvných strán a vymedzenia nehnuteľností, ku ktorým sa viaže právo zodpovedajúce vecnému bremenu
Zverejnené dňa: 25.08.2016
27.6.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503112200
uzatvorený za účelom odstránenia chyby v písaní, uloženie VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21968/1, k.ú. Nové Mesto
16.6.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503751400
uzatvorený dňa 16.06.2015, ktorým dochádza k úprave vymedzenia nehnuteľností, na ktorých sa zriaďuje vecné bremeno
Dátum zverejnenia: 16.06.2015
12.10.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504262100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504262100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00000751
Dátum uzatvorenia: 12.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
4.11.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504421500
uzatvorený dňa 03.11.2015, ktorým dochádza k zmene vymedzenia oprávnenej nehnuteľnosti, ku ktorej sa viaže právo zodpovedajúce vecnému bremenu
Dátum zverejnenia: 04.11.2015
17.12.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504621900
uzatvorený dňa 17.12.2019 za účelom vymedzenia oprávnených nehnuteľností v súlade s údajmi katastra nehnuteľností, vo vzťahu ku ktorým sa zriaďuje právo zodpovedajúce vecnému bremenu v zmysle čl. I ods. 4 zmluvy
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
2.2.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504682100
Dodatok uzatvorený z dôvodu opravy nesprávne uvedenej výmery pozemku registra C-KN parc.č. 21844/2 k. ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 02.02.2022
Dátum zverejnenia: 02.02.2022
Dátum účinnosti: 03.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
21.10.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504742000
uzatvorený dňa 21.10.2020 za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, k stavbe „Obytný súbor „Dobré Bývanie“, Bratislava – MČ Záhorská Bystrica“ pozemok registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 21.10.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
5.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504832100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504832100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00000760
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.